#muzealniaki: międzynarodowa konferencja wyszehradzka

#muzealniaki – muzeum nie tylko dla dużych! Międzynarodowa konferencja wyszehradzka

 • 27–29 września 2018 

Wyszehradzka konferencja dla muzealników organizowana przez Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ma stworzyć możliwość wymiany doświadczeń i inspiracji w pracy z nieoczywistym gościem muzeum czy galerii sztuki – dzieckiem w wieku do 3 lat oraz jego rodzicem.

Wielu rodziców, planując weekendowe atrakcje dla swoich pociech, staje przed dylematem: czy dzieci w muzeum nie będą się nudzić? Czy przypadkiem nie zniszczą eksponatów lub nie zakłócą wizyty innym zwiedzającym? Czy z niemowlakiem można w ogóle przyjść do muzeum czy galerii sztuki? Co maluchy zyskają na wizycie w takiej placówce? Czy znajdzie się tam miejsce, by dziecko przewinąć lub nakarmić? W końcu: czy trzeba się do wizyty wcześniej przygotować? Celem akcji #muzealniaki, którą zainicjowało Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, jest udowodnienie, że wizyta w muzeum czy galerii sztuki może być dla rodziców z dziećmi niezwykle interesującą przygodą. Instytucja kultury często okazuje się miejscem pozytywnie wpływającym na percepcję i rozwój dzieci, ale jest też wciąż – z jednej strony dla osób, które tworzą program instytucji, a z drugiej dla rodziców – miejscem do tego celu nieoczywistym.

Zdaniem organizatorów akcja #muzealniaki ma potencjał, aby wejść z poziomu regionalnego na krajowy i międzynarodowy. Przyczynkiem do tego ma stać się właśnie konferencja, na którą zapraszamy gości z Polski i pozostałych krajów grupy V4 (Czechy, Słowacja, Węgry). Celem spotkania będzie wspólna analiza oferty kulturalnej dostępnej dla najmłodszych i ich rodziców w każdym z krajów oraz debata, jak w tym kontekście zlikwidować bariery i wzajemną nieufność, które są zarówno po stronie widza, jak i muzealnika.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

ZGŁOSZENIE

Wypełnioną kartę prosimy przesłać na adres: edukacja@ossolineum.pl do 1 sierpnia 2018 roku.

PROGRAM

 • czwartek, 27 września 2018, godz. 10.00–18.30
  Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6

10.00 | Rozpoczęcie konferencji

10.30 | Muzeum dla dzieci? – wystąpienie eksperta

11.00–14.00 | Sesja I | Z perspektywy rozwoju dziecka
11.00 | Maluch w muzeum a rozwój dziecka – wystąpienie eksperta
11.30 | Muzea i galerie sztuki jako instytucje wspierające rozwój dziecka i kształtujące jego więź z rodzicem – zgłoszone wystąpienia

14.00 | Przerwa obiadowa

15.00–18.30 | Sesja II | Z perspektywy marketingu
15.00 | Muzeum – rodzice. Jak promować ofertę dla najmłodszych? – panel dyskusyjny
16.00 | Oferta muzealna jako „produkt” dla małych dzieci? O skutecznej promocji instytucji kultury – wystąpienia zgłoszone
17.30 | Dyskusja

 • piątek, 28 września 2018, godz. 10.00–18.30
  Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6

10.00–14.00 | Sesja III | Z perspektywy rodzica
10.00 | „Strach się bać” i „nie patrz na to”. O granicach doświadczenia i barierach u dorosłych – wystąpienie eksperta
10.30 | Pierwsza wizyta w muzeum. Kiedy i dokąd? – wystąpienie eksperta
11.00 | Czego rodzice oczekują od muzeum? – dyskusja panelowa z udziałem rodziców
11.30 | Rodzic w muzeum – zgłoszone wystąpienia

14.00 | Przerwa obiadowa

15.00–18.30 | Sesja IV | Z perspektywy muzeum
15.00 | Czy muzea są dla najmłodszych dzieci? – panel dyskusyjny z udziałem muzealników
16.00 | Sztuka a najmłodszy odbiorca – co na obecności dzieci zyskują instytucje? – wystąpienie eksperta
16.30 | Tylko dla dorosłych? Muzea i wystawy, które nie są przeznaczone dla dzieci – wystąpienie eksperta
16.30 | Muzea dla dzieci od 0 do 3 lat – zgłoszone wystąpienia
17.30 | Dyskusja

 • sobota, 29 września 2018, godz. 10.00–14.30
  Wydarzenia towarzyszące dla rodziców ze studyjnym udziałem muzealników

10.00 | Brzdąc w refektarzu – zajęcia dla najmłodszych dzieci z elementami sensoplastyki
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37

Zapraszamy na wizytę w dawnym klasztornym refektarzu, który dzisiaj jest jedną z reprezentacyjnych sal Ossolineum i na którego sklepieniu można podziwiać malowidła zachowane z czasów klasztornych. W czasie spotkania rodzice dowiedzą się nieco więcej o tym niezwykłym miejscu, a dzieci będą mogły się ubrudzić, bawiąc w młodych malarzy fresków.

10.30 | Baby Art Walk! z Fundacją Art Transparent – spotkanie ze sztuką dla rodziców i dzieci
wybrane instytucje kultury we Wrocławiu

BAW! Baby Art Walk to wspólne spacery i odwiedziny we wrocławskich instytucjach kultury, galeriach, muzeach oraz spotkania z artystami lub oprowadzania kuratorskie po aktualnych wystawach. Fundacja Art Transparent zaprasza wszystkich rodziców na spotkania ze sztuką, wspólne zwiedzanie wystaw, dyskusje o współczesnych problemach, a czasem po prostu na kawę i rozmowy o wesołym losie rodzica.

11.00 | Muzealne poruszenie – sztuka dotyku – zajęcia ruchowe dla rodziców i dzieci wśród sztuki współczesnej
Pawilon Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej. Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1

Ruch i taniec wspierają bliskość rodzica i dziecka, wspólne podziwianie dzieł sztuki także. Natchnieniem do poszukiwania gestu i budowania relacji w ruchu będą rzeźby, ich forma, wielkość, tworzywo. Taniec w muzealnych salach w otoczeniu sztuki współczesnej to prawdziwe „muzealne poruszenie”.

11.30 | Brzdąc w muzeum – zajęcia dla niemowląt w przestrzeni muzealnej
Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6

Niemowlę wśród wielkiej sztuki, dziecko raczkujące po muzealnym parkiecie albo śpiące w otoczeniu pięknych obrazów. Brzdąc w muzeum to zajęcia, które pozwalają doświadczać kultury wspólnie – rodzicom i ich bardzo malutkim dzieciom.

12.00 | Kreatywne mamy, kreatywne babcie! – zajęcia dla rodziców i opiekunów, podczas których dzieci spędzają czas na muzealnym placu zabaw
Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. Zygmunta Krasińskiego 1

Lubicie haftować, szydełkować lub tworzyć ekologiczne gadżety? Chcielibyście spędzić kreatywnie czas w muzeum z małym dzieckiem? Zapraszamy na wyjątkowe międzypokoleniowe warsztaty artystyczne, prowadzone przez kreatywne seniorki. Będziemy szyć, malować i tworzyć artystyczne kompozycje decoupage. W tym czasie dzieci będą spędzać wesoło czas na muzealnym placu zabaw.

12.30 | Cyjanospacer – rodzinny spacer po mieście: z Centrum Sztuki WRO do instalacji Cyjanometr
Centrum Sztuki WRO, ul. Widok 7

Myślicie czasem o niebieskich migdałach? Dołączcie koniecznie do rodzinnego spaceru, podczas którego będziemy tropić niebieskości na trasie z WRO do Cyjanometru – instalacji w przestrzeni publicznej Wrocławia, inspirowanej XVIII–wiecznym przyrządem do pomiaru odcieni nieba. Dowiemy się kilku ciekawostek o barwie niebieskiej, a także tego, jak działa ta miejska instalacja.

13.00 | Przed wejściem do muzeum – interaktywne działania
Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6

Muzealny próg bywa barierą (nie tylko fizyczną) dla rodziców z malutkimi dziećmi. Podczas wydarzenia zwrócimy uwagę spacerującym po wrocławskim Rynku na muzeum w Kamienicy pod Złotym Słońcem.

* * * *

#musekids  Museum not only for adults! International Visegrad Conference

 • 27-29 September 2018

Visegrad conference for museum workers organized by the Pan Tadeusz Museum of the Ossolinski National Institute offers a possibility to exchange experiences and inspirations from the work with unobvious guests of a museum/art gallery – toddlers age up to three and their parents.

While planning a family weekend, many parents face dilemmas – they are concerned that their kids may get bored at a museum, that they could accidentally damage something or disturb other visitors. They wonder if babies are even allowed at art galleries and museums, or if there's a space to feed them and change nappies, or simply – how one can prepare for such a visit. The goal of the #muzealniaki/ #musekids action, initiated by the Pan Tadeusz Museum, is to prove that a visit to a museum or an art gallery can be an exciting adventure for children and parents. A cultural institution often turns out to be a place which positively effects a perception and development of kids. However it still isn’t – for both the staff, who prepare the institutions’ offer, and parents – an obvious place for this purpose.

According to organisers, this campaign has potential to move up from a local level to a nationwide and even an international one. A foundation for this might be the international conference for which guests from Poland and the V4 countries (Czech Republic, Slovakia and Hungary) have been invited. The goal of the meeting is a joint analysis of cultural offers available for parents and children in each country and a debate how, in this context, to remove barriers and mutual distrust, which occur at both sides – in visitors and museum employees.

Application form

Please fill out the form and submit it to: edukacja@ossolineum.pl
Deadline: 1 August 2018

PROGRAMME

 • Thursday, 27th September 2018, 10 a.m.– 6.30 p.m.
  Pan Tadeusz Museum, Rynek 6

10.00 a.m. | Opening of the Conference

10.30 a.m. | Museum for children? – expert’s paper

11.00 a.m.–2.00 p.m. Session I | A child development perspective
11.00 a.m. | Toddlers in a museum and child’s development – expert’s paper
11.30 a.m. | Museums and art galleries as institutions affecting children’s development and shaping their relations with parents – submitted papers

2.00 p.m. | Lunch

3.00 p.m.–6.30 p.m. | Session II | Marketing perspective 
3.00 p.m. | Museum – parents. How to promote the offer for toddlers? – panel discussion
4.00 p.m. | A museum offer as a “product” for small children? On effective promotion of a cultural institution – submitted papers
5.30 p.m. | Discussion 


 • Friday, 28th September 2018, 10 a.m. – 6.30 p.m.
  Pan Tadeusz Museum, Rynek 6

10.00 a.m. –2.00 p.m. | Session III | Parent’s perspective
10.00 a.m. | “Scared to death” and “don’t look at that”. Constrains in experiencing and barriers of adults – expert’s paper
10.30 a.m. | First visit to a museum. When and where? – expert’s paper
11.00 a.m. | What do parents expect from a museum? – panel discussion with participation of parents
11.30 a.m. | A parent at a museum – submitted papers

2.00 p.m. | Lunch

3.00 p.m.–6.30 p.m. | Session IV | Museum’s perspective
3.00 p.m. | Are museums for toddlers? – panel discussion with participation of museum workers
4.00 p.m. | Art and the youngest customer – what do museums gain from the presence of the kids? – expert’s paper
4.30 p.m. | Only for adults? Museums and exhibitions not intended for kids – expert’s paper
5.00 p.m. | Museums for the kids up to the age of three – submitted papers
5.30 p.m. | Discussion


 • Saturday, 29th September 2018, 10.00 a.m.–2.30 p.m.

  Events for parents with participation of museum staff

10.00 a.m. | A toddler in a refectory – activities with elements of sensory art for the youngest children
Ossolinski National Institute, Szewska Street 37

Welcome to the former monastery refectory which today is one of the most glamorous halls of the Ossolineum. Here, in the refectory, you can admire paintings from the monastery times. During the workshop parents will learn more about this unusual place and kids will be able to get dirty, playing a role of young frescoes painters.

10.30 a.m. | Baby Art Walk! and Art Transparent Foundation – an encounter with art for parents and children
selected cultural institutions in Wrocław

BAW! Baby Art Walks are joint walks and visits to the Wroclaw institutions of culture, galleries, museums and meetings with artists or curatorial guided tours through current exhibitions. Art Transparent Foundation invites all parents to encounters with art, joint exhibition touring, discussions on current problems or just to enjoy coffee time and share parental experiences.

11.00 a.m. | Museum stir – the art of touch – activities for parents and children among modern art works
The Four Domes Pavillon. Modern Art Museum. Branch of the National Museum in Wroclaw, Wystawowa Street 1

Movement and dance support intimacy of parents and their children, they help to admire the works together. The inspiration for searching for gesture and for building relations in movement will be sculptures, their form, size and material. Dancing in museum halls of modern art surroundings is a real “museum stir”.

11.30 a.m. | A toddler in a museum – activities for infants in museum space
Pan Tadeusz Museum, Rynek 6

A toddler among magnificent objects of art, a kid crawling along museum floor or just sleeping near beautiful paintings. A toddler in a museum includes activities which enable parents and their children experience culture together.

12.00 a.m. | Creative mums, creative grandmas! – activities for parents and guardians during which children spend time in the museum playground
The Post and Telecommunication Museum, Zygmunta Krasińskiego Street 1

Do you like broidering, crocheting or making eco gadgets? Would you like to spend time creatively with your child? We invite you to unique intergeneration workshops, conducted by creative senior women. We will sew, paint and make artistic compositions – decoupage. While we will be working, kids will spend a happy time in the museum playground.

* * * *

koordynator/coordinator: 

Monika Bronowicka
monika.bronowicka@ossolineum.pl
+ 48 71 755 06 54

kontakt medialny/media contact:
Agnieszka Śrutwa
agnieszka.srutwa@ossolineum.pl
+48 71 75 50 663 | +48 570 948 333

* * * *

organizator/organizer:


partnerzy/partners

Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Múzeum v Kežmarku
Petőfi Irodalmi Múzeum

                       

patronat/patronage:Projekt “#muzealniaki/musekids: Visegrad Conference. Museum not only for adults!” jest finansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego / #muzealniaki/musekids: Visegrad Conference. Museum not only for adults!” project is financed by the Visegrad Fund.>> Więcej informacji o akcji #muzealniaki