Oferta na sezon 2018/2019

OFERTA EDUKACYJNA NA SEZON 2018/2019
WRZESIEŃ 2018 – CZERWIEC 2019

Na lekcje muzealne i warsztaty artystyczne do Muzeum Pana Tadeusza zapraszamy zarówno dzieci z przedszkoli, ze szkół podstawowych, od pierwszych aż do ósmych klas, jak i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych, szczególnie maturzystów.

Wszystkie zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych, zaś wybrane lekcje i warsztaty prowadzimy w językach angielskim i niemieckim.

Muzeum Pana Tadeusza bierze udział w programie „Szkoła w mieście”.

PYTANIA?

Dział edukacji
edukacja@ossolineum.pl
tel. 71 75 50 651

* * * *

TWÓRCZY DIALOG Z KULTURĄ. PAN TADEUSZA I EPOKA ROMANTYZMU
OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKÓŁ NA SEZON 2018/2019

Wystawa Rękopis „Pana Tadeusza”

Tematyka naszych zajęć, zaczerpnięta z barwnego świata Polski szlacheckiej przedstawionego w poemacie Adama Mickiewicza, dostosowana jest do podstawy programowej na odpowiednim etapie nauczania. Bazując na muzealnej ekspozycji Rękopis „Pana Tadeusza”, pokazujemy uczniom polską tradycję i obyczajowość, barwne opisy przyrody, niezwykłą epokę romantyzmu i dramatyczne dzieje naszego kraju od XVII do XIX wieku.

Lekcje i warsztaty są dostosowane do wieku i potrzeb grupy: najmłodsi rozwiązują zadania, tropią tajemnice, przymierzają stroje z epoki, bawią się w szpiegów. Starsi prowadzą dyskusje na ważne tematy, rozmawiają o polskiej historii, słuchają muzyki, analizują postawy bohaterów romantycznych. Dodatkowym urozmaiceniem są dostępne na ekspozycji multimedia oraz Roman Tyczek – wirtualny podróżnik w czasie.

Lekcje i warsztaty prowadzone przez doświadczonych edukatorów są wzbogacone o działania interaktywne, bazujące na rozmowie i korzystające z bogatego zaplecza multimediów. To dialog z młodym człowiekiem, który podejmuje próbę zrozumienia historii ojczyzny i swojej tożsamości narodowej.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 • wiek uczestników
  dla szkół podstawowych, dla gimnazjów, dla szkół ponadpodstawowych
 • lekcje muzealne
  Zajęcia odbywają się w wybranej sali na ekspozycji oraz w sali warsztatowej.
 • warsztaty artystyczne
  Działania artystyczne w sali warsztatowej poprzedzone krótkim zwiedzaniem wybranej części ekspozycji.
 • terminy
  wtorek–niedziela, 8.30–17.00 (pierwsza lekcja: 8.30, ostatnia lekcja: 15.00)
 • czas trwania
  75–90 minut
 • koszt lekcji muzealnej
  150 zł za grupę od 16 do 30 osób
  100 zł za grupę do 15 osób
 • koszt warsztatów
  200 zł za grupę od 16 do 30 osób
  150 zł za grupę do 15 osób
 • English? Deutsch?
  Cześć lekcji i warsztatów może być przeprowadzona w językach angielskim lub niemieckim
 • grupy integracyjne
  Zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych. W celu dostosowania zajęć prosimy o kontakt z koordynatorem Muzeum dostępnego:
  Monika Nowak
  monika.nowak@ssolinueum.pl | 71 75 50 652
 • grupy od 16 do 30 osób
  grupy od 16 do 30 osób dzielone są na dwie mniejsze, dla których zajęcia prowadzone są równolegle, w tym samym czasie, przez dwóch edukatorów; ze względu na konieczność podziału grup obecność dwóch opiekunów jest obowiązkowa.


LEKCJE MUZEALNE

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych

 • Niezwykły rękopis
  Uczeń dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii), przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi.

Sale Epoka, Biblioteka, Rękopis i warsztatowa
English / Deutsch

Rękopis Pana Tadeusza to prawdziwy skarb narodowy, ale również świadectwo czasów, w których ludzie pisali pięknie. Dzieci dowiedzą się, jak i czym pisano w epoce Adama Mickiewicza i wezmą udział w ćwiczeniu kaligrafii przy użyciu gęsich piór.

Podczas zajęć uczniowie:

poznają niezwykłą historię rękopisu Pana Tadeusza;

zobaczą narzędzia pisarskie z dawnych lat;

spróbują swoich sił w kaligrafii.

 • Dawny dwór i jego mieszkańcy
  Uczeń określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym.

Sale Szlachta, Dom, Wolność i warsztatowa
English / Deutsch

Kto mieszkał w szlacheckim dworze? Jak się ubierali, co jedli i jak spędzali wolny czas jego mieszkańcy? Dzieci poznają nazwy staropolskich potraw i sprawdzą, jak wyglądały stroje szlacheckie. Podczas zajęć uczniowie:

dowiedzą się, jak nazywały się pomieszczenia we dworze i kto w nich mieszkał;

samodzielnie nakryją do stołu;

przymierzą stroje z epoki.

 • Był maleńki ogródek… Tajemnice roślin w Panu Tadeuszu
  Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej.

Sale Szlachta, Wolność, Powidoki i warsztatowa

Jakie kwiaty hodowała w swoim ogródku Zosia? Czym były kukuruza i harbuz? Jakie zioła opisuje Mickiewicz w epopei? W czasie tych multisensorycznych zajęć dzieci nie tylko poznają barwne opisy roślin, ale również będą mogły wąchać, dotykać i oglądać, ćwicząc wyobraźnię i kreatywność.

Podczas zajęć uczniowie:

wysłuchają barwnych opisów przyrody w Panu Tadeuszu;

będą ćwiczyć rozpoznawanie kształtów i faktur za pomocą wielu zmysłów;

stworzą własne pachnące ziołami woreczki.

Uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych

 • Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych... Opisy przyrody w Panu Tadeuszu
  Uczeń określa, jakie wrażenia wzbudza w nim czytany tekst; objaśnia znaczenia dosłowne i niedosłowne tekstu.

Sale Szlachta, Dom i sala warsztatowa

Pan Tadeusz jest skarbnicą pięknych i barwnych opisów przyrody. Ta warstwa poematu jest niezwykle estetyczna i przy tym łatwa do zrozumienia dla dzieci. Wysłuchanie fragmentu epopei będzie dla uczniów okazją do rozbudzenia wyobraźni, wzbogacenia słownictwa i poznania świata roślin kraju lat dziecinnych Adama Mickiewicza.

Podczas zajęć uczniowie:

odszyfrują staropolskie nazwy roślin i zwierząt;

wysłuchają opisów przyrody;

poznają głównych bohaterów Pana Tadeusza;

przy użyciu kart pracy rozwiążą ciekawe zadania.

 • Kontusze i figatele. Życie w dawnej Polsce
  W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu.

Sale Szlachta, Dom, Wolność i warsztatowa
English / Deutsch

W czasie zajęć uczniowie poznają specyfikę życia w dawnej Polsce, obowiązujące zasady, obyczaje i tradycje (grzybobranie, polowanie). Obejrzą także stroje znajdujące się na wystawie, sprawdzą, co jadano w szlacheckim dworze, jak świętowano i spędzano czas wolny.

Podczas zajęć uczniowie:

dowiedzą się, jak ubierali się polski szlachcic i szlachcianka;

zapoznają się z zasadami dobrego wychowania obowiązującymi w dawnej Polsce;

poznają najważniejsze zwyczaje związane z polowaniem, np. granie na rogu;

nauczą się nakrywać do stołu;

będą mogli przymierzyć strój z epoki.

 • Adam Mickiewicz i jego tajemniczy rękopis
  Uczeń wykorzystuje w omawianiu sensów tekstów literackich elementy wiedzy o twórcy, kulturze, otaczającym go świecie.

Sale Epoka, Salon romantyczny, Mickiewicz, Biblioteka, Rękopis i warsztatowa
English / Deutsch

Skąd w naszym Muzeum wziął się rękopis Pana Tadeusza? Jakie były jego dzieje? Uczniowie poznają Adama Mickiewicza i dowiedzą się, jak wyglądało i ile czasu zajmowało kiedyś pisanie książki. Obejrzą także piękną szkatułę, w której był przechowywany Pan Tadeusz i spróbują rozwiązać ukryte w niej zagadki.

Podczas zajęć uczniowie:

poznają pasjonującą historię życia Adama Mickiewicza i rękopisu Pana Tadeusza;

dowiedzą się, jakie były dawne materiały piśmiennicze;

spróbują swoich sił w kaligrafii.

 • Lot białego orła. O niepodległości dla dzieci
  Uczeń zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy), najważniejsze święta narodowe i państwowe, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie.

Sale Epoka, Salon Romantyczny i Wolność

Lekcja jest opowieścią o historii rozbiorów, walce o utrzymanie, a potem odzyskanie niepodległości, a także o dziejach Legionów Polskich we Włoszech. Uczniowie dowiedzą się także, co cesarz Napoleon zrobił dla Polski, a czego zrobić nie chciał lub nie zdołał. Zajęcia ilustrowane są dziełami sztuki z epoki i multimediami.

Podczas zajęć uczniowie:

poznają historię symboli narodowych;

posłuchają o tym, jak działali Polacy, próbując odzyskać niepodległość;

obejrzą przedmioty z końca XVIII i początku XIX wieku oraz poznają ich znaczenie i historię.

Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz gimnazjum

 • Jak Adam Mickiewicz swoje poema szlacheckie pisał
  Uczeń wykorzystuje w objaśnianiu sensów tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze; wykorzystuje w objaśnianiu utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historyczno-literacki, kulturowy, filozoficzny, społeczny.

Sale Epoka, Salon romantyczny, Mickiewicz, Biblioteka, Rękopis i sala warsztatowa

Pan Tadeusz powstał z tęsknoty za krajem dzieciństwa, ale i za wolnością polityczną Polaków. Spotkanie wokół rękopisu poematu będzie okazją do poznania genezy i okoliczności powstania polskiej epopei narodowej z wykorzystaniem dzieł sztuki i autentycznych przedmiotów z epoki, a także multimediów.

Podczas zajęć uczniowie:

odnajdą w panoramie epoki wydarzenia z historii Polski, które opisywał Adam Mickiewicz;

zobaczą rękopis Pana Tadeusza i poznają jego historię;

dowiedzą się, jakie wydarzenia historyczne oraz szczegóły biografii poety wpłynęły na treść naszej epopei narodowej.

 • By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek. O niepodległości
  Uczeń: charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej w przededniu i po wybuchu wojny; omawia umiędzynarodowienie sprawy polskiej (akt 5 listopada 1916 roku, rola USA i rewolucji rosyjskich, deklaracja z 3 czerwca 1918 roku); ocenia polski wysiłek zbrojny, dyplomatyczny, prace państwowotwórcze podczas wojny.

Sale Epoka, Salon Romantyczny i Wolność

Adam Mickiewicz epokę napoleońską pamiętał, przeżył i opisał w Panu Tadeuszu – utworze, który powstał cztery lata po upadku powstania listopadowego. Życie poety i akcja narodowej epopei stają się pretekstem do opowiedzenia dziejów Polski, której nie było na mapie. Zaś zegar wygrywający Mazurka Dąbrowskiego, którego słuchał Tadeusz, będzie początkiem opowieści o symbolach narodowych.

Podczas zajęć uczniowie:

poznają fragment historii Polski od rozbiorów do powstania listopadowego;

zobaczą historię kraju na portretach, w starych rękopisach oraz fragmentach mundurów i strojów;

dzięki aplikacjom i filmom przeniosą się dwieście lat wstecz;

przeżyją pasjonującą przygodę, biorąc udział w zabawie na zasadach escape room.

 • Zobaczyć Soplicowo... Opowieść o Polsce szlacheckiej
  Uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu; dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość.

Sale Szlachta, Dom i Wolność i sala warsztatowa

Spotkanie z rzeczywistością szlacheckiego dworu ukazaną w poemacie Mickiewicza. Głównym celem zajęć jest ułatwienie współczesnym nastoletnim czytelnikom lektury utworu, który opisuje świat sprzed ponad dwustu lat. Zachęcamy do przyjścia z własnymi egzemplarzami Pana Tadeusza!

Podczas zajęć uczniowie:

odczytają krótkie fragmenty Pana Tadeusza;

poszukają na wystawie przedmiotów z przeszłości, o których czytali w tekście poematu;

przy użyciu kart pracy rozwiążą ciekawe zadania, aby ożywić w swojej wyobraźni czytane fragmenty utworu.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

 • Los romantyka, czyli Adam Mickiewicz i jego epoka
  Uczeń określa problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi.

Sale Epoka, Salon romantyczny, Mickiewicz, Biblioteka, Rękopis i warsztatowa English / Deutsch

Romantyzm to wielka literatura, teatr, muzyka i malarstwo, ale to także ludzie, którzy w tej epoce tworzyli. Podążając przez wystawę tropem biografii Adama Mickiewicza, można trafić m.in. do salonu literackiego czy biblioteki i znaleźć się w otoczeniu dzieł powstałych w czasach romantyzmu, a do pogłębienia wiedzy użyć nowoczesnych technologii.

Podczas zajęć uczniowie:

scharakteryzują epokę romantyzmu i postawę romantyczną;

przyjrzą się mapie Europy, określając miejsce powstania kolejnych utworów Adama Mickiewicza;

odszukają i wezmą do ręki wydania utworów poety, które ukazały się za jego życia;

przy użyciu kart pracy rozwiążą ciekawe zadania.

 • Zapraszamy do Soplicowa!
  Uczeń charakteryzuje sarmatyzm jako ideologię i styl życia polskiej szlachty.

Sale Szlachta, Dom, Wolność i warsztatowa English / Deutsch

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się, czym był sarmatyzm i jaki miał wpływ na polską kulturę. Ekspozycja i bogaty materiał audiowizualny przybliżają m.in. zagadnienia: mody, budowy dworu, polowania czy kultury stołu.

Podczas zajęć uczniowie:

dowiedzą się, jak wyglądało życie szlachcica (czas wolny, codzienne obowiązki, sejmiki);

poznają elementy ubioru, które tworzyły polski strój narodowy;

dowiedzą się, na czym polegała słynna polska gościnność.

Powtórka dla maturzysty

 • Pan Tadeusz. Konteksty epopei
  Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie historyczno-literacki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny.

Sale Epoka, Salon romantyczny, Mickiewicz, Biblioteka, Rękopis i Galeria Ossolińska

Specjalne zajęcia dla uczniów przygotowujących się do matury z języka polskiego.

Podczas zajęć młodzież usystematyzuje wiedzę o:

epoce romantyzmu, z nastawieniem na różnice pomiędzy Polską a innymi krajami Europy;

kontekstach politycznym i kulturowym napisania Pana Tadeusza;

elementach składających się na pełny tytuł epopei;

bohaterze romantycznym i jego przeobrażeniach (na przykładzie Wertera, Konrada oraz księdza Robaka).

 • Pan Tadeusz. Świat przedstawiony
  Uczeń stosuje w analizie podstawowe pojęcia z zakresu poetyki; odczytuje rozmaite sensy dzieła; dokonuje interpretacji porównawczej.

Sale Szlachta, Dom, Znaczenie i Wolność

Specjalne zajęcia dla uczniów przygotowujących się do matury z języka polskiego.

Podczas zajęć młodzież usystematyzuje wiedzę o:

najważniejszych bohaterach Pana Tadeusza, ze szczególnym uwzględnieniem Księdza Robaka jako bohatera romantycznego;

szlachcie jako bohaterze zbiorowym epopei;

zróżnicowaniu stanu szlacheckiego (porównując dworek w Soplicowie z zaściankiem Dobrzyńskich);

indywidualizacji języka bohaterów epopei.

 • Dąbrowski? Z ziemi włoskiej? O niepodległości
  Uczeń charakteryzuje i porównuje cele oraz metody polityki zaborców wobec społeczeństwa polskiego w okresie niewoli narodowej; rozpoznaje działania społeczeństwa sprzyjające rozwojowi tożsamości narodowej; [...] ocenia dorobek kultury polskiej XIX wieku i jej wpływ na kształtowanie się tożsamości narodowej Polaków.

Sale Epoka, Salon Romantyczny i Wolność

Podczas zajęć uczniowie poznają i utrwalają trudną historię Polski w długim XIX wieku. Problemy lat rozbiorów, a potem odzyskanie niepodległości, są poruszane wieloaspektowo, pod kątem politycznym, kulturalnym i społecznym.

Podczas zajęć uczniowie:

utrwalą wiedzę o historii Polski pod zaborami;

zobaczą nowoczesną wystawę;

zdobędą wiedzę, bazując na nowoczesnych aplikacjach;

przeżyją pasjonującą przygodę, biorąc udział w zabawie na zasadach escape room.

Oferta świąteczna

Lekcje o charakterze obyczajowym dostosowane są do wszystkich grup wiekowych. Zajęcia dostępne od 1 do 22 grudnia 2018 (Boże Narodzenie) oraz od 1 marca do 18 kwietnia 2019 (Wielkanoc).

 • Białe święta. O Bożym Narodzeniu w dworze szlacheckim
  Zajęcia stanowią okazję do poznania dawnych zwyczajów i obrzędów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia w polskich dworach szlacheckich.

Sale Szlachta, Dom i warsztatowa

English / Deutsch

Podczas zajęć uczniowie:

dowiedzą się, jak przygotowywano się do świąt, jak wyglądał stół wigilijny i skąd wzięła się choinka;

zastanowią się, czy nasze zwyczaje różnią się od tych z dawnych szlacheckich czasów;

wykonają własnoręcznie świąteczne ozdoby.

 • O zwyczajach wielkanocnych w dworze szlacheckim
  Zajęcia stanowią okazję do poznania dawnych zwyczajów i obrzędów związanych z obchodami świąt Wielkanocy w polskich dworach szlacheckich.

Sale Szlachta, Dom i warsztatowa

English / Deutsch

Podczas zajęć uczestnicy:

dowiedzą się, jak przygotowywano się do świąt i jak wyglądało świętowanie;

poznają posiłki podczas Wielkiego Postu i Wielkanocy;

zastanowią się, czy nasze zwyczaje różnią się od tych z dawnych szlacheckich czasów;

wykonają wielkanocny stroik, który będą mogli zabrać ze sobą.MUZEALNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Warsztaty w Muzeum Pana Tadeusza to różnorodne działania o charakterze artystycznym, tematyką nawiązujące do ekspozycji, które rozwijają wrażliwość na sztukę, poczucie estetyki, kreatywność, pomysłowość, zdolności manualne, a także umiejętność współpracy w grupie. Wszystkie warsztaty dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych.

Dzieci i młodzież (7–13 lat)

 • Z sita czerpane

Sale Biblioteka, Rękopis i warsztatowa
czas trwania: 75–90 minut
English / Deutsch

Czy zastanawialiście się kiedyś, z czego jest zrobiony papier? Jaki jest proces jego powstawania? Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z starodawną metodą czerpania papieru na sicie. Dodatkowo każdy arkusz zostanie ozdobiony suszonymi roślinami, kawałkami bibuły i innymi drobnymi elementami. W czasie warsztatów dzieci obejrzą też ekspozycję poświęconą rękopisowi Pana Tadeusza.

Dzieci i młodzież (7–19 lat)

 • Papier z wyobraźni. Poznajemy ebru – technikę zdobienia papieru

Sale Biblioteka, Rękopis i warsztatowa czas trwania: 75–90 minut English / Deutsch

Papier towarzyszy nam na co dzień, często jest to po prostu biała kartka… A gdyby przenieść wzory z naszej wyobraźni właśnie na kartkę papieru? Podczas warsztatów każdy uczeń wykona własne wzory unikatowego papieru marmurkowego, który może posłużyć jako dekoracja, okładka książek i zeszytów, albo papier ozdobny. W czasie warsztatów dzieci obejrzą też fragment ekspozycji poświęcony rękopisowi Pana Tadeusza oraz Bibliotekę romantyka.

Dzieci i młodzież (10–19 lat)

 • Zabawy z grafiką

Wybrany fragment ekspozycji i sala warsztatowa
czas trwania: 75–90 minut English / Deutsch

Zapraszamy do fascynującego świata grafiki artystycznej, w którym warsztat składa się z dziesiątek dziwnych narzędzi: są tu rylce, wałki, farby i mikstury. Wszystko to sprawia wrażenie magicznej pracowni, w której powstają niesamowite prace. Na zajęciach postaramy się obłaskawić niecodzienne sprzęty i wykonamy własne odbitki graficzne w technice monotypii lub linorytu.

 • Animacja poklatkowa

Sale Powidoki i warsztatowa czas trwania: 75–90 minut English / Deutsch

Czy wiesz, że już w XIX wieku tworzono proste mechaniczne animacje? Co zrobić, by dwuwymiarowy obraz się poruszył? Tego wszystkiego dowiecie się podczas warsztatów animacji poklatkowej. Wspólnie przygotujemy krótki film, wykorzystując tradycyjne techniki klasycznej animacji: wycinankę, malowanie sypkimi materiałami czy animację plastelinową.

* * * *

Najnowsza historia Polski
Wystawa Misja: Polska
Oferta edukacyjna dla szkół na sezon 2018/2019

Muzeum Pana Tadeusza ukazuje polską drogę do wolności od czasów romantyzmu do współczesności. Część muzeum, która prezentuje dramatyczne dla Polski czasy współczesne, to ekspozycja zatytułowana Misja: Polska. Jest to opowieść o polskiej historii XX wieku oparta na losach Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego. Ich życiorysy to część historii pokolenia, które wychowywało się w wolnej po 123 latach zaborów Polsce, ale w 1939 roku stanęło przed koniecznością walki o niepodległość. Te dwie sylwetki i historyczne tło to doskonała baza do przekazywania dzieciom i młodzieży polskiej historii współczesnej.

Czasy okupacji, Holokaust, Polskie Państwo Podziemne, powojenny podział Europy i trudne czasy PRL-u, aż do wejścia Polski do Unii Europejskiej – wszystkie te tematy podejmujemy podczas naszych zajęć muzealnych specjalnie przygotowanych tak, aby korzystając z interaktywnej ekspozycji, uzupełniać podstawę programową z historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Lekcje i warsztaty prowadzone przez specjalnie przeszkolonych edukatorów są wzbogacone o działania interaktywne bazujące na rozmowie i korzystające z bogatego zaplecza multimediów. To dialog z młodym człowiekiem, który podejmuje próbę zrozumienia historii ojczyzny i swojej tożsamości narodowej.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 • wiek uczestników
  dla szkół podstawowych, dla gimnazjów, dla szkół ponadpodstawowych
 • lekcje muzealne
  Zajęcia odbywają się w wybranej sali na ekspozycji oraz w sali warsztatowej.
 • warsztaty artystyczne
  Działania artystyczne w sali warsztatowej poprzedzone krótkim zwiedzaniem wybranej części ekspozycji.
 • terminy
  wtorek–niedziela, 8.30–17.00 (pierwsza lekcja: 8.30, ostatnia lekcja: 15.00)
 • czas trwania
  75–90 minut
 • koszt lekcji muzealnej
  150 zł za grupę od 16 do 30 osób
  100 zł za grupę do 15 osób
 • koszt warsztatów
  200 zł za grupę od 16 do 30 osób
  150 zł za grupę do 15 osób
 • English? Deutsch?
  Cześć lekcji i warsztatów może być przeprowadzona w językach angielskim lub niemieckim
 • grupy integracyjne
  Zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych. W celu dostosowania zajęć prosimy o kontakt z koordynatorem Muzeum dostępnego:
  Monika Nowak
  monika.nowak@ssolinueum.pl | 71 75 50 652
 • grupy od 16 do 30 osób
  grupy od 16 do 30 osób dzielone są na dwie mniejsze, dla których zajęcia prowadzone są równolegle, w tym samym czasie, przez dwóch edukatorów; ze względu na konieczność podziału grup obecność dwóch opiekunów jest obowiązkowa.


LEKCJE MUZEALNE

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych

 • Tajna misja w muzeum – wprowadzenie najmłodszych w historię XX wieku
  Uczeń zna najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata.

English / Deutsch

W czasie zajęć dzieci przeżyją pasjonującą przygodę. Przydadzą się inteligencja, refleks, spostrzegawczość i szczęście. Wszystko to, co pomogło Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu w przeprowadzeniu trzech tajnych misji kurierskich podczas II wojny światowej.

Podczas zajęć uczniowie:

wykonają zadania potrzebne do odkrycia tajnego hasła;

poznają wybrane zagadnienia dotyczące historii Polski w XX wieku;

oswoją się z przestrzenią muzealną.

Uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych

 • Trudny XX wiek
  Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo, utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej.

English / Deutsch

II wojna światowa, a potem trudne czasy komunizmu, droga Polaków do wolności i patriotyzm to tematy przedstawione w sposób nowoczesny i zajmujący. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem wątków sensacyjnych i przygodowych (biografia polskiego Jamesa Bonda – emisariusza Jana Nowaka-Jeziorańskiego), nowoczesnych technologii (Oculus, film, komiks), różnorodnych mediów (film, animacja, komiks) oraz unikatowych eksponatów muzealnych.

Podczas zajęć uczniowie:

poznają biografie wybitnych Polaków takich jak: „Zośka”, „Alek”, „Rudy”, Witold Pilecki, Jan Paweł II, bohaterowie Solidarności;

poznają wojenne przygody Jana Nowaka-Jeziorańskiego;

rozwiążą zadania ukryte na muzealnej ekspozycji.

 • „Maluchem” w przeszłość. Historia mojej rodziny
  Uczeń zbiera informacje na temat historii swojej rodziny, gromadzi i opowiada o pamiątkach rodzinnej przeszłości.

English / Deutsch

Dziadkowie i rodzice dzisiejszych uczniów żyli w PRL-u. Jak więc wyglądała ich codzienność? Czym zajmowali się w czasie wolnym? Czy w tym okresie działo się coś ważnego w Polsce i na świecie? Czym różnił się ich zwyczajny dzień od naszych, współczesnych?

Podczas zajęć uczniowie:

dowiedzą się, czym była PRL;

sporządzą drzewo genealogiczne swojej rodziny;

zobaczą, jak wyglądało życie codzienne ich dziadków.

 • Kultura polska pod zaborami
  Uczeń wyjaśnia, dlaczego należy szanować dziedzictwo historyczne.

English / Deutsch

Opowieść o tym, w jaki sposób moneta z czasów Bolesława Krzywoustego, obraz Jana Matejki, szabla polskiego szlachcica i grafika Jana Piotra Norblina pomogły przetrwać trudne czasy niewoli i braku państwowości. Uczestnicy zastanowią się, dlaczego kultura i sztuka są ważne dla żołnierza i informatyka, dla polonisty i historyka, a także dla ucznia. Opowieść ilustrowana jest eksponatami muzealnymi: obrazami, numizmatami, bronią i grafikami.

Podczas zajęć uczniowie:

zobaczą skarby kultury polskiej: obrazy XIX-wiecznych mistrzów i kilkusetletnie numizmaty;

zapoznają się z kolekcją dzieł sztuki Jana Nowaka-Jeziorańskiego;

dowiedzą się, jakie znaczenie dla podtrzymania ducha narodowego miała kultura w czasach rozbiorów.

Uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz gimnazja

 • Nie będziemy bierni. Polskie Państwo Podziemne
  Uczeń wyjaśnia, uwzględniając wielonarodowe tradycje Polski, jaki wpływ na kształtowanie narodu mają wspólne dzieje, kultura, język i tradycja.

English / Deutsch

Podczas zajęć uczniowie poznają tajne struktury Państwa Polskiego Podziemnego i jego wielowątkową działalność, a także sensacyjne przygody żołnierzy i kontakty z rządem polskim w Londynie. Wszystko to pokazane jest przez pryzmat biografii dwóch wojowników o wolność: Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego.

Podczas zajęć uczniowie:

obejrzą druki wojenne i inne dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego;

poznają różne aspekty działalności tajnych struktur państwa polskiego w czasie II wojny światowej;

odkryją sensacyjną, wojenną biografię słynnego „Kuriera z Warszawy”;

przeżyją pasjonującą przygodę, biorąc udział z zabawie bazującej na zasadach escape room.

 • Opowieści spod lady. O życiu w PRL-u
  Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski;

English / Deutsch

Życie codzienne PRL-u jest inne i odległe, ale też ważne – można je zrozumieć przez różne aspekty życia codziennego (samochód Maluch, meblościanka, kartki na mięso, siatka na zakupy, kolejka w sklepie, Pewex, płyta winylowa) i politycznego (rozmowa kontrolowana, ZOMO, cenzura, obóz internowania, godzina policyjna). Uczniowie poznają tamte czasy przez multimedialną ekspozycję, przedmioty codziennego użytku i losy bohaterów wystawy Misja: Polska.

Podczas zajęć uczniowie:

poznają różne aspekty życia codziennego w PRL-u;

podyskutują o różnych znaczeniach pojęcia „wolność”;

zagrają w grę, która pomoże zrozumieć codzienność zwykłych obywateli.

 • Rozmowa kontrolowana. Inwigilacja w PRL-u
  Uczeń omawia funkcje i wyjaśnia znaczenie środków masowego przekazu w życiu obywateli.

English / Deutsch

Podsłuchiwane rozmowy, wszechobecna cenzura, brak wolnych mediów, szpiegowanie, donosicielstwo i siatka tajnych agentów – to była codzienność obywateli powojennej, komunistycznej Polski. Jak wyglądało życie, w którym brakowało wolności słowa i swobód obywatelskich? Dlaczego wolne media są niezbędne w demokratycznym społeczeństwie? Jak się żyło w kraju, do którego prawdziwe informacje docierały przez ulotki zrzucane z przybyłych zza „żelaznej kurtyny” balonów?

Podczas zajęć uczniowie:

poznają rolę wolnych mediów w demokratycznym kraju;

porozmawiają o zasadach funkcjonowania mediów;

poznają mechanizmy działania cenzury;

zrozumieją, na czym polegała działalność agentów i tajnych współpracowników.

 • Czas niebytu. Kultura polska pod zaborami
  Uczeń omawia położenie Polaków w zaborach pruskim i austriackim; charakteryzuje główne nurty oraz postacie Wielkiej Emigracji i ruch spiskowy w kraju. Uczeń opisuje formowanie się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków.

English / Deutsch

Polska pod zaborami: Adam Mickiewicz pisze Pana Tadeusza, Jan Matejko maluje Bitwę pod Grunwaldem, a Józef Maksymilian Ossoliński zakłada Ossolineum. Opowieść o tym, jak kultura, sztuka i historia kształtowały świadomość narodową Polaków w okresie rozbiorów ilustrowana malarstwem i grafiką polskich twórców, a także pamiątkami z wieków wcześniejszych: monetami z okresu pierwszych Piastów i fragmentami uzbrojenia rycerza husarii.

Podczas zajęć uczniowie:

zobaczą skarby kultury polskiej: obrazy XIX-wiecznych mistrzów czy kilkusetletnie numizmaty;

zapoznają się z kolekcją dzieł sztuki Jana Nowaka-Jeziorańskiego;

dowiedzą się, jakie znaczenie dla podtrzymania ducha narodowego miała kultura w czasach rozbiorów.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

 • Kurier z Warszawy. O żołnierzach Armii Krajowej
  Uczeń opisuje strukturę polityczną i wojskową oraz działalność polskiego państwa podziemnego i ocenia historyczną rolę Armii Krajowej.

English / Deutsch

Jest to opowieść o Polsce podczas II wojnie światowej widzianej z perspektywy tajnego kuriera – emisariusza Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Z jednej strony okupacja niemiecka i powstanie warszawskie, z drugiej rzeczywistość wojennego Londynu wraz z Rządem Rzeczypospolitej na uchodźstwie i brytyjskimi politykami, z Winstonem Churchillem włącznie. Sensacyjne wątki wojennej biografii Kuriera z Warszawy są znakomitym pretekstem do zrozumienia trudnej historii Polski w latach 1939–1945.

Podczas zajęć uczniowie:

poznają strukturę Polskiego Państwa Podziemnego;

dowiedzą się, jakie wojenne przygody miał legendarny i tajny emisariusz Jan Nowak-Jeziorański;

podejmą próbę zrozumienia, dlaczego w czasie wojny tak ważne były kryptonimy i pseudonimy;

przeżyją pasjonującą przygodę, biorąc udział z zabawie bazującej na zasadach escape room.

 • Panowie w prochowcach. O działalności Służb Bezpieczeństwa w komunistycznej Polsce Uczeń charakteryzuje system represji stalinowskich w Polsce i ocenia jego skutki; charakteryzuje realia życia gospodarczego i społecznego PRL-u; charakteryzuje działalność opozycji w PRL-u.

English / Deutsch

Władysław Bartoszewski inwigilowany był w sumie przez 418 funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa. Jak wyglądało życie w stalinowskim więzieniu i w obozie internowania? Jak służby bezpieczeństwa pozyskiwały agentów? Dlaczego podsłuchiwano rozmowy telefoniczne i jak wyglądało „życie na podsłuchu”, pod ciągłą obserwacją? Odpowiedź na te wszystkie pytania poznamy na przykładzie biografii Władysława Bartoszewskiego.

Podczas zajęć uczniowie:

dowiedzą się, czym jest wolność osobista i polityczna;

zrozumieją mechanizmy działania UB i SB w komunistycznej Polsce;

poznają różne sposoby inwigilacji społeczeństwa;

zagrają w grę pozwalającą zrozumieć psychologiczne aspekty działania służb bezpieczeństwa w kraju komunistycznym.

 • Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! O życiu w PRL-u
  Uczeń charakteryzuje kulturę i życie codzienne w Polsce Ludowej.

English / Deutsch

Filmy wyświetlane na ekranach, gry, multimedialne aplikacje i pamiątki minionej epoki pokazują, jak żyli zwykli ludzie po II wojnie światowej w Polsce. Z jakimi problemami się zmagali? Jak radzili sobie z codziennością komunizmu? Co ich cieszyło? Czy mogli podróżować i dlaczego zwykłe zakupy były niezwykłym wyzwaniem?

Podczas zajęć uczniowie:

dowiedzą się, jak wyglądało życie codzienne w Polsce po II wojnie światowej;

zobaczą, jak komunizm wpływał na codzienność obywateli;

zagrają w gry, które przeniosą ich w tamte czasy.

 • Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat
  Uczeń charakteryzuje politykę III Rzeszy wobec społeczeństw okupowanej Europy, w tym nazistowski plan eksterminacji Żydów oraz innych narodowości i grup społecznych; opisuje postawy społeczeństwa polskiego wobec Holokaustu.

English / Deutsch

Czy przez pryzmat małej karteczki pochodzącej z 1944 roku z kwotą, datą i podpisem można zrozumieć Holokaust? Czy w zrozumieniu tego tematu pomogą medal i dyplom Sprawiedliwego wśród Narodów Świata? Dokumenty z okrutnych lat II wojny światowej są pretekstem do rozmowy i pomocą w zrozumieniu istoty zagłady Żydów.

Podczas zajęć uczniowie:

zobaczą cudem ocalałe dokumenty z okresu II wojny światowej oraz druki wojenne;

poznają pojęcie Holokaustu;

poznają formy pomocy Żydom (m. in. działalność Żegoty).

Oferta świąteczna

Lekcje o charakterze obyczajowym dostosowane są do wszystkich grup wiekowych; dostępne od 1 do 22 grudnia 2018

 • Karp w wannie i zielone pomarańcze, czyli Boże Narodzenie naszych rodziców i dziadków

Karp w wannie, wyrób czekoladopodobny, zielone pomarańcze i choinka z ceraty – pewne rzeczy w czasach, kiedy rodzice i dziadkowie byli dziećmi, były takie same, a pewne inne. Zajęcia świąteczne pokazują, jak celebrowano Boże Narodzenie w czasach PRL-u.

English / Deutsch

Podczas zajęć uczniowie:

dowiedzą się, jak wyglądały przygotowania do świąt Bożego Narodzenia w czasach PRL- u i jak świętowano;

poznają zwyczaje i obyczaje charakterystyczne dla tych czasów;

wykonują charakterystyczne dla świąt sprzed kilkudziesięciu lat ozdoby choinkowe.MUZEALNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Muzealne warsztaty artystyczne to różnorodne działania o charakterze artystycznym, tematyką nawiązujące do ekspozycji Muzeum Pana Tadeusza, rozwijające wrażliwość na sztukę, poczucie estetyki, kreatywność, pomysłowość, umiejętność współpracy w grupie.

Wszystkie warsztaty dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych.

Dzieci i młodzież 7–19 lat

 • Zabawy z grafiką

czas trwania: 75 minut

English / Deutsch

Zapraszamy do fascynującego świata grafiki artystycznej, w którym warsztat składa się z dziesiątek dziwnych narzędzi: są tu rylce, wałki, farby i mikstury. Wszystko to sprawia wrażenie magicznej pracowni, w której powstają niesamowite prace. Na zajęciach postaramy się obłaskawić niecodzienne sprzęty i wykonamy własne odbitki graficzne w technice monotypii lub linorytu.

Dzieci i młodzież 10–19 lat

 • Animacja poklatkowa

czas trwania: 75–90 minut

English / Deutsch

Czy wiesz, że już w XIX wieku tworzono proste mechaniczne animacje? Co zrobić, by dwuwymiarowy obraz się poruszył? Tego wszystkiego dowiecie się podczas warsztatów animacji poklatkowej. Wspólnie przygotujemy krótki film, wykorzystując tradycyjne techniki klasycznej animacji: wycinankę, malowanie sypkimi materiałami czy animację plastelinową.

Dzieci i młodzież 13–19 lat

 • Widzialne – niewidzialne. Warsztaty z fotografii otworkowej 

czas trwania: 75–90 minut
English / Deutsch

Czy pudełko po butach lub puszka po herbacie mogą stać się aparatem fotograficznym? Ależ tak! Trudno uwierzyć, ale przy pomocy zwykłej, szczelnie zamykanej puszki z malutkim otworem, potrafimy zrobić prawdziwe zdjęcie. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się, jak wykonać prosty aparat fotograficzny typu camera obscura, zrobią zdjęcia i własnoręcznie wywołają je w ciemni.

* * * *

Interaktywne spotkania dla najmłodszych
Oferta edukacyjna dla przedszkoli na sezon 2018/20119

W Muzeum Pana Tadeusza małe dzieci odkryją zabawę, która uczy. Będą mogły poznać muzealne wnętrze, ale również zabawić się w detektywów, odkryć tajemnice dawnego dworu i roślin z ogródka Zosi, udać się w pogoń za cieniem i spotkać z wirtualnym podróżnikiem w czasie.

Dzięki naszym edukatorom i specjalnie przygotowanym tematom zajęć dostosowanych do wieku dzieci wizyta w Muzeum będzie dla najmłodszych niezapomnianym przeżyciem i początkiem wielkiej przygody ze światem kultury.

Informacje praktyczne

 • wiek
  dla dzieci w wieku od 3 lat

 • lekcje muzealne
  zwiedzanie ekspozycji i warsztaty w sali edukacyjnej

 • warsztaty artystyczne
  krótkie zwiedzanie ekspozycji i działanie artystyczne w sali warsztatowej

 • terminy
  wtorek–niedziela, 8.30–15.00

 • czas trwania
  lekcja muzealna: 75 minut
  warsztaty artystyczne: 75 minut

 • English? Deutsch?
  część lekcji i warsztatów może być przeprowadzona w językach angielskim lub niemieckim – szczegóły w programie

 • koszt lekcji muzealnej
  150 zł za grupę od 16 do 30 osób z maksymalnie dwoma opiekunami
  100 zł za grupę do 15 osób z maksymalnie jednym opiekunem

 • koszt warsztatów
  200 zł za grupę od 16 do 30 osób z maksymalnie dwoma opiekunami
  150 zł za grupę do 15 osób z maksymalnie jednym opiekunem
 • grupy integracyjne
  Zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych. W celu dostosowania zajęć prosimy o kontakt z koordynatorem Muzeum dostępnego:
  Monika Nowak
  monika.nowak@ssolinueum.pl | 71 75 50 652

Grupy od 16 do 30 osób dzielone są na dwie mniejsze, dla których zajęcia prowadzone są równolegle, w tym samym czasie, przez dwóch edukatorów; ze względu na konieczność podziału grup obecność dwóch opiekunów jest obowiązkowa.

Pytania?

Dział Edukacji
edukacja@ossolineum.pl
tel. 71 75 50 651


LEKCJE MUZEALNE

 • W pogoni za cieniem
  Dziecko wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom.

Sale: ekspozycja Rękopis „Pana Tadeusza”, sala warsztatowa

English / Deutsch

Zajęcia dedykowane najmłodszym odkrywcom są dobrym sposobem na pierwszą wizytę w muzeum. Uczestnicy w swobodny i przyjazny sposób zapoznają się z nieznaną im jeszcze przestrzenią. W ramach lekcji będą szukać światła, cienia i koloru, zaglądając do gablot, sal ekspozycyjnych i biblioteki.

Podczas zajęć dzieci:

dowiedzą się, czym jest cień i jakie może przybrać formy;

oswoją przestrzeń muzealną poprzez działania oparte na motywie światła i cienia;

stworzą własne prace oparte na zabawie ze światłem.

 • Jaka brzmi w salach muzyka!
  Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: (...) muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

Sale: ekspozycja Rękopis „Pana Tadeusza”, sala warsztatowa

Czym jest dźwięk? I jak brzmi cisza? Czy cisza w muzeum i na łące brzmią tak samo? W ramach lekcji dzieci wyruszą w niezwykłą muzyczną podróż po salach muzealnych i warsztatowych, w których zamienią się w dźwiękowych detektywów i przez zabawę poznają świat dźwięków.

Podczas zajęć dzieci:

dowiedzą się, czym jest dźwięk: skąd dochodzi i jakie emocje wyraża;

posłuchają muzyki klasycznej w Salonie romantycznym;

wykonają własne instrumenty muzyczne.

 • Był sobie dwór
  Dziecko czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.

Sale: Szlachta, Dom, Wolność i sala warsztatowa

Muzeum jest skarbnicą opowieści i historii z odległej przeszłości. W trakcie zajęć uczestnicy odwiedzą szlachecki dwór: dowiedzą się, czym był, kto w nim mieszkał, jak bawili się ich rówieśnicy i czym pachniała szlachecka kuchnia.

Podczas zajęć dzieci:

zobaczą jak wyglądał szlachecki dwór;

wezmą udział w ćwiczeniach wielozmysłowych (wzrok, słuch, węch i dotyk);

zasadzą własne roślinki, które zabiorą ze sobą.

 • Tajemnicza kolekcja
  Uczeń podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

Sale: ekspozycja Misja: Polska i Gabinety Świadków Historii, sala warsztatowa

W czasie zajęć dzieci będą mogły sprawdzić się w rozwiązywaniu zadań na ekspozycji, ćwicząc inteligencję i spostrzegawczość. Zbadają, czy da się przejść przez ściany, zaszyfrują wiadomość i odkryją wiele innych muzealnych tajemnic.

Podczas zajęć dzieci:

sprawdzą się w zadaniach dostosowanych do wieku uczestników;

poćwiczą sprawność i refleks;

zapoznają się z przestrzenią muzealną.

 • Kto ty jesteś? Polak Mały. O niepodległości dla najmłodszych
  Dziecko wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe.

Sale Epoka, Salon Romantyczny i Wolność

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to dobry czas, żeby porozmawiać o wielu zagadnieniach: polskiej fladze, białym orle czy też o powstaniu Mazurka Dąbrowskiego. Symbole narodowe oraz ich historia przeplatana z historią Polski przekazaną w formie bajkowej opowieści to przedmiot zajęć: „o niepodległości dla najmłodszych”.

Podczas zajęć dzieci:

dowiedzą się, jakie są polskie symbole narodowe;

posłuchają legend i opowieści związanych z historią Polski;

stworzą własną kokardę narodową przydatną podczas przedszkolnych obchodów uroczystości państwowych.MUZEALNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

 • Papierowe czary. Czerpanie papieru

Sale: Rękopis i Biblioteka i sala warsztatowa

Czy zastanawialiście się kiedyś, z czego jest zrobiony papier? Jaki jest proces jego powstawania? Na warsztatach dzieci zapoznają się z starodawną metodą czerpania papieru na sicie. Dodatkowo każdy arkusz zostanie ozdobiony suszonymi roślinami, kawałkami bibuły i innymi drobnymi elementami. W czasie warsztatów uczestnicy obejrzą też fragment ekspozycji poświęcony rękopisowi Pana Tadeusza.

 • Kolorowy świat grafiki

Sale: wybrany fragment ekspozycji i sala warsztatowa

Dzieci zapoznają się z monotypią – wyjątkową techniką graficzną, która łączy w sobie malarstwo i rysunek. Jej cechą charakterystyczną jest to, że pozwala na uzyskanie tylko jednej odbitki, a efekty zaskakują nawet najbardziej doświadczonych artystów.

 • Mali garncarze. Warsztaty ceramiczne

Sale: Dom i sala warsztatowa

Dzieci najlepiej uczą się poprzez działanie. Z myślą o naszych najmłodszych muzealnych gościach przygotowaliśmy zajęcia, podczas których dzieci rozwiną swoje zdolności manualne i twórcze myślenie. Dzięki własnej aktywności i kontaktowi z plastycznym materiałem, jakim jest glina, poszerzą wrażliwość artystyczną. Podczas warsztatów uczestnicy wykonają gliniane naczynia według własnego pomysłu.

 • Światłem malowane

Sale: wybrany fragment ekspozycji i sala warsztatowa

Czy można robić zdjęcia bez użycia aparatu fotograficznego? Co to znaczy światłoczuły? Czy można rysować światłem? Zapraszamy na przygodę z fotografią! Na zajęciach wykonamy fotogramy i zobaczymy, jak wygląda świat w błękitnych barwach.

* * * *

Dział Edukacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Magdalena Musiał – kierownik Działu Edukacji, historyk sztuki i edukatorka muzealna. Autorka sześciu przewodników dla dzieci po muzealnych wystawach. Z Muzeum Pana Tadeusza związana od początku jego powstania.

tel. 71 755 06 51
magdalena.musial@ossolineum.pl

dr Monika Bronowicka – historyk, edukatorka muzealna, przewodniczka miejska i blogerka. Odpowiada za cykl spotkań dla najmłodszych Brzdąc w muzeum i projekt #muzealniaki oraz lekcje z historii najnowszej.

tel. 71 755 06 54
monika.bronowicka@ossolineum.pl

Kinga Łaska – artysta plastyk i edukatorka muzealna. Odpowiada za wszelkie zajęcia inspirujące do twórczego działania, w tym sobotnie warsztaty rodzinne przybliżające tajniki różnych technik artystycznych oraz warsztaty fotograficzne dla dorosłych. To z jej inicjatywy w ofercie pojawiły się artystyczne warsztaty dla szkół i przedszkoli.

tel. 71 755 06 53
kinga.laska@ossolineum.pl

Aldona Mikucka – historyk sztuki, plastyk, edukatorka muzealna i przewodniczka miejska. Autorka współczesnego opracowania zabytkowej gry planszowej Piast z 1904 roku ze zbiorów Ossolineum. Odpowiada za lekcje z epoki romantyzmu, cykl spotkań Rodzinna pracownia ilustracji. Zajmuje się również wolontariatem.

tel. 71 755 06 57
aldona.mikucka@ossolineum.pl

Monika Nowak – absolwentka ochrony dóbr kultury, edukatorka muzealna, członkini organizacji Toastmasters. Odpowiada za program dla rodzin, w tym cykl Maluchy odkrywają muzeum, oraz ofertę dla dzieci przedszkolnych, warsztaty szlacheckie dla dorosłych i edukacyjny escape room. Zajmuje się również Muzeum dostępnym.

tel. 71 755 06 52
monika.nowak@ossolineum.pl

dr Grzegorz Polak – historyk i edukator muzealny, autor wystaw ukazujących znane postacie literatury polskiej oraz historii Ossolineum. Odpowiada za wystawy planszowe w Muzeum Pana Tadeusza i spotkania prezentujące najciekawsze rękopisy ze zbiorów Ossolineum.

tel. 71 755 06 56
grzegorz.polak@ossolineum.pl

Teresa Sokół – historyk sztuki i edukatorka muzealna. Z Ossolineum związana od 2010 roku, pomysłodawczyni cyklu wykładów Z ossolińskiej kolekcji prezentujących zbiory ZNiO. Zajmuje się merytorycznym opracowywaniem ekspozycji Muzeum Pana Tadeusza do celów edukacyjnych.

tel. tel. 71 75 50 658
teresa.sokol@ossolineum.pl

* * * *

Pytania?

Dział Edukacji

edukacja@ossolineum.pl
tel. 71 75 50 651