„Ręce do góry!” Bunt w kinie krajów V4

RĘCE DO GÓRY! BUNT W KINIE KRAJÓW V4

  • styczeń–maj 2020

Ręce do góry! Bunt w kinie krajów V4” to projekt filmowy, którego celem jest pokazanie publiczności, w jaki sposób kino kształtowało i odzwierciedlało postawy obywatelskiego oporu w krajach grupy wyszehradzkiej. Ręce do góry! to tytuł filmu Jerzego Skolimowskiego z 1967 roku, w którym reżyser dokonuje rozliczenia pokolenia trzydziestolatków dorastających w okresie stalinizmu. Odważna, nowofalowa forma, bezkompromisowy przekaz i historia (przez czternaście lat film był zakazany przez cenzurę) czynią z obrazu Skolimowskiego drogowskaz, którym kierujemy się, dobierając repertuar filmowy.

Podczas pięciu miesięcy trwania projektu odbędzie się dwadzieścia projekcji, podzielonych na cztery bloki tematyczne:

  • bunt młodzieży w filmie,
  • kino oniryczne i poetyckie,
  • satyra w filmie,
  • kino kobiet.

Repertuar obejmować będzie kino okresu Czechosłowackiej Nowej Fali, Polskiej Szkoły Filmowej i złotej ery kina węgierskiego (lata 60., 70. i 80. XX w.) oraz produkcje współczesne. Chcemy zwrócić uwagę na to, że formalne i fabularne środki filmowego wyrazu w filmach krajów byłego bloku wschodniego, które przeszły transformację ustrojową, były narzędziem nie tylko estetycznym, lecz również politycznym.

W ramach programu towarzyszącego odbędą się cztery debaty z twórcami i teoretykami filmowymi, wśród których znajdą się eksperci z krajów V4. Ponadto odbędą się cztery wydarzenia artystyczne, w ramach których artyści z krajów z V4 stworzą projekty nawiązujące do kultury audiowizualnej i pojęcia buntu.

________________________________

Partnerzy zagraniczni:Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

________________________________

"Hands up! Rebellion in V4 cinema"

  • January–May 2020

"Hands up! Rebellion in V4 cinema" is a film project which aims to show the audience how the cinema shaped and reflected the attitudes of social resistance in Visegrad countries. Hands up! is the title of Jerzy Skolimowski's film from 1967, in which the director accounts for the generation of thirty-year-olds growing up in the Stalinism era. The new-wave form, uncompromising content and its origin (for 14 years the film was banned by censorship) make Skolimowski's film a guide that we want to follow when choosing the repertoire.

During five months of the project production twenty screenings will be divided into four thematic blocks:

  •  young rebels in cinema,
  • oneiric and poetic cinema,
  • film satire,
  • women's cinema.

The repertoire will include the cinema of the Czechoslovak New Wave period, the Polish Film School, the golden era of Hungarian cinema (1960s, 1970s and 1980s) as well as contemporary pictures. We would like to emphasize the fact that formal and feature means of film expression in the productions from post-communist countries were not only an aesthetic, but also a political tool. As part of the accompanying program, four debates will be held with participation of filmmakers and film theorists, including experts from V4 countries. In addition, four artistic events will take place, during which artists from V4 countries will come up with projects related to audiovisual culture and the concept of rebellion itself.

________________________________

Foreign partners:The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.