JNJ12RR - rozmowa Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Tadeuszem Zawadzkim-Żenczykowski o powstaniu warszawskim oraz Akcji N (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)

JNJ174AB175A - spotkanie z Janem Nowakiem-Jeziorańskim dot. jego działalności wojennej (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)

JNJ243A – opowieść świadka historii, polskiego Żyda przekazana Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)