Ćwiczenia z patrzenia

PL

W pierwszym zadaniu skupiliśmy się na dwóch konkretnych zdjęciach. Teraz zastanów się czy wśród fotografii, zamieszczonych na wystawie znalazły się takie, które szczególnie zwróciły Twoją uwagę? Może niektóre z nich przywołały osobiste wspomnienia na przykład słonecznych wakacji sprzed kilku lat ogrodu babci, smaku agrestu, żaglówek pływających po jeziorze czy kolana stłuczonego podczas gry w badmintona.

Zauważ, że w takim przypadku mniej istotne jest chociażby to, czy zdjęcia zostały wykonane poprawnie mogą być nieostre, zrobione w pośpiechu, poruszone, zbyt ciemne. Ważniejsze stają się przemyślenia i emocje, które towarzyszą Ci podczas ich oglądania. 

Jeśli zapamiętasz fotografie zobaczone na wystawie, które Jadwiga wykonała wiele lat temu i związane z nimi skojarzenia, to mogą się one stać częścią Twojego prywatnego archiwum wspomnień i historii.

ENG

In the first task, we focused on two specific photos. Now think whether any of the photographs presented on the exhibition caught your attention? Maybe some of them brought back personal memories, such as sunny holidays from a few years ago, your grandma's garden, the taste of gooseberries, sailing boats on the lake, or a knee bruised when playing badminton.

Note that in this case it is less important whether or not the pictures were taken correctly – they may be blurry, taken in a hurry, shaky, too dark. The thoughts you have and emotions you feel when watching them become far more important.

If you remember photographs presented on the exhibition, which Jadwiga took many years ago, and the related associations, they may become part of your private archive of memories and stories.

PL

 

Wiesz już, że zdjęcia mogą wywoływać wspomnienia, ale czy sądzisz, że mogą się także ze sobą łączyć, tworząc fikcyjne historie, bardziej przypominając fabułę filmu lub książki? Podejdź do trzech fotografii, które wiszą obok schodów (tuż obok windy). Twoim zadaniem jest nadanie im tytułu. Możesz wybrać spośród poniższych propozycji:

Trzeba wracać
Lipiec ze szklanką coca-coli
Spadające gwiazdy
Liliowe i różowe

Zwróć uwagę, jak słowo dopełnia obraz, skojarzenia mogą być bliskie lub dalekie. Teraz postaraj się wymyślić krótką historię łączącą te trzy zdjęcia, jej bohaterem może stać się koń, którego sfotografowała Jadwiga. 

ENG

You already know that photos can trigger memories, but do you think they can also connect with each other to create fictional stories, resembling a plot of a movie or book? Approach three photos hanging next to the stairs (right next to the elevator). Your task is to give them a title. You can choose from among the following options:

It is time to come back
July with a glass of Coca-Cola
Falling stars
Lilac and pink

 Pay attention to how the word complements the picture, your associations may be close or distant. Now try to create a short story connecting these three photos. The horse that Jadwiga photographed could be its main character.