powiatowy konkurs recytatorski i fotograficzny

„CZAR SOPLICOWA”

 • organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we WrocławiuLiceum Ogólnokształcące nr X we Wrocławiu
 • współorganizator: Muzeum Pana Tadeusza
 • konkurs dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich
 • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 16 maja 2022
Finał pierwszej edycji Powiatowego konkursu recytatorskiego i fotograficznego „Czar Soplicowa”

16 maja 2022 (w poniedziałek) w Muzeum Pana Tadeusza odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Laureaci konkursu recytatorskiego, uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, zaprezentowali wybrane fragmenty tekstu „Pana Tadeusza” w autorskich interpretacjach.

Prace laureatów konkursu fotograficznego prezentujemy na wystawie eksponowanej w Muzeum Pana Tadeusza na poziomie -1, do końca roku szkolnego.


Wystawa nagrodzonych  fotografii


Gala wręczenia nagród
16 maja 2022


O konkursie

Zapraszamy szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe z Wrocławia i powiatu wrocławskiego do wzięcia udziału w pierwszej edycji Powiatowego konkursu recytatorskiego i fotograficznego „Czar Soplicowa”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. 

Aby wziąć w nim udział należy przede wszystkim sięgnąć po tekst „Pana Tadeusza” i odnaleźć tam coś dla siebie: nietuzinkową postać, która zapadła w pamięć, ulubiony zakamarek soplicowskiego lasu czy ogrodu, poruszającą lub zabawną sytuację. Następnie wybrany fragment poematu zaprezentować poprzez interpretację recytatorską lub fotografię zainspirowaną lekturą utworu. 

Pierwszy etap konkursu powinien odbyć się w ramach szkoły i wyłonić maksymalnie trzech uczniów recytujących wybrane przez siebie fragmenty „Pana Tadeusza” (zgłoszenia do 15 grudnia 2021) , którzy wezmą udział II etapie konkursu oraz/lub maksymalnie 20 prac fotograficznych, które (przesłane do 20 kwietnia 2022) przejdą do kolejnego etapu konkursu.

Etap finałowy konkursu recytatorskiego (marzec 2022) oraz wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa fotografii (maj 2022) odbędą się w Muzeum Pana Tadeusza. 

Konkurs jest organizowany przez Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu oraz Szkołę Podstawową nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu we współpracy z Muzeum Pana Tadeusza.


Powiatowy konkurs recytatorski

„Czar Soplicowa”


 

Celem konkursu jest pogłębienie znajomości poematu Adama Mickiewicza i stworzenie uczniom możliwości twórczej interpretacji dzieła.

  • Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy siódmej lub ósmej szkoły podstawowej i dowolnej klasy szkoły ponadpodstawowej z Wrocławia oraz powiatu wrocławskiego.
  • Uczniowie przygotowują do recytacji wybrany fragment „Pana Tadeusza”, którego prezentacja nie przekracza siedmiu minut.
  • Konkurs rozegrany zostanie w dwóch grupach wiekowych:

I – uczniowie klas VII–VIII
II – uczniowie szkół ponadpodstawowych

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach

Etap 1. Do 15 grudnia 2021 szkoły podstawowe i ponadpodstawowe przeprowadzają wewnętrzne eliminacje i zgłaszają maksymalnie trzech uczestników do etapu drugiego.

Etap 2. 26 stycznia 2022 (w razie dużej liczby uczestników również 27 stycznia) w Liceum Ogólnokształcącym nr X odbędzie się konkurs, który wyłoni dwudziestu ośmiu finalistów przechodzących do etapu laureatów (po czternastu z każdego typu szkół).

Etap 3. 14 marca 2022 w Muzeum Pana Tadeusza odbędzie się etap finałowy, w którym zostanie wyłonionych czternastu laureatów (po siedmiu z każdego typu szkół) z podziałem na miejsca (I, II, III) i wyróżnienia.

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we WrocławiuLiceum Ogólnokształcące  nr X we Wrocławiu, Muzeum Pana Tadeusza

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowane jest na 16 maja 2022 w Muzeum Pana Tadeusza

 


Jak wziąć udział w konkursie?

Zgłoszenia ze szkół podstawowych należy przesłać na adres e-mailowy: czarsoplicowa.ipolak@gmail.com lub adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 8,  ul. Kowalska 105, 50–441 Wrocław.     

Zgłoszenia ze szkół ponadpodstawowych należy przesłać na adres e-mailowy: czarsoplicowa.klaszkiewicz@gmail.com lub adres szkoły: Liceum Ogólnokształcące nr X, ul. Piesza 1,  51–109 Wrocław.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2021. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

 


Powiatowy konkurs fotograficzny

„Czar Soplicowa”


 

Celem konkursu jest: pogłębienie znajomości poematu Adama Mickiewicza, pobudzenie wrażliwości estetycznej, rozwijanie kreatywności i umiejętności z zakresu fotografii.

  • Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy siódmej lub ósmej szkoły podstawowej i dowolnej szkoły ponadpodstawowej z Wrocławia oraz powiatu wrocławskiego.
  • Praca może przedstawiać postać lub grupę osób, natomiast organizatorzy konkursu zastrzegają, że zdjęcie musi mieć jednego autora, który jest jego twórcą. Autor zdjęcia może, ale nie musi pojawiać się na fotografii.
  • Konkurs rozegrany zostanie w dwóch grupach wiekowych:

I – uczniowie klas VII–VIII
II – uczniowie szkół ponadpodstawowych

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach

I etap – konkurs w macierzystych szkołach (do 15.04.2022).

II etap – maksymalnie 20 najlepszych szkolnych prac fotograficznych należy przesłać zgodnie z wymogami opisanymi w paragrafie 4, punkt 2. (do 20.04.2022); Uwaga! Nadesłanie większej liczby prac dyskwalifikuje szkołę z konkursu.

Jury ze wszystkich nadesłanych fotografii wyłoni 14 zdjęć z każdej kategorii wiekowej, które przejdą do finału konkursu (do 05.05.2022).

III etap – finał konkursu – z 14 wybranych w każdej kategorii wiekowej zdjęć jury wybierze najlepsze prace (wyróżniające się kreatywnością, oryginalnością ujęcia, wyborem tematu pracy, troską o detale, estetyką) i ustali zdobywcę: I, II i III miejsca (do 09.05.2022).

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we WrocławiuLiceum Ogólnokształcące  nr X we Wrocławiu, Muzeum Pana Tadeusza

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowane jest na 16 maja 2022 w Muzeum Pana Tadeusza.

 


Jak wziąć udział w konkursie?

Uczestnik konkursu może przygotować fotografię wybraną spośród dwóch kategorii:

 • wizerunek wybranej postaci z poematu Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”
 • wybrana scena z poematu Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”

Jeden uczeń może nadesłać tylko jedną pracę.

Fotografia może być czarno-biała lub barwna. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG o proporcjach 3:2 w rozmiarze nie mniejszym niż 2400 pixeli na dłuższym boku i rozdzielczości min. 200 dpi.

Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Nie będą brane pod uwagę prace noszące ślady wyraźnej ingerencji graficznej (np. kolaż i fotomontaż). Dopuszczalne jest kadrowanie, korekcja jasności, koloru i kontrastu, konwersja zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii.

Prace ze szkół podstawowych należy przesłać na adres e-mailowy: iwonapolak35@wp.pl lub adres szkoły:  Szkoła Podstawowa nr 8,  ul. Kowalska 105, 50-441 Wrocław                        

Prace ze szkół ponadpodstawowych należy przesłać na adres e-mailowy: k.laszkiewicz@lo10.wroc.pl lub adres szkoły: Liceum Ogólnokształcące nr X, ul. Piesza 1,  51-109 Wrocław.

Pracę należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem autora,  i nazwać nim nadesłany plik lub opisać kopertę.

Do pracy należy dołączyć (w e-mailu lub zaklejonej kopercie) informacje zawierające: imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, adres e-mail i numer telefonu do szkoły, klasę, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, telefon kontaktowy i adres e-mail nauczyciela – opiekuna oraz  imiona i nazwiska osób uwidocznionych na fotografii.

Do pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na publikację wizerunku (załącznik nr 2). Brak zgody oznacza rezygnację z konkursu. Zgodę można przesłać tradycyjną pocztą lub przesłać jej skan na adres e-mailowy: iwonapolak35@wp.pl (dla szkół podstawowych), k.laszkiewicz@lo10.wroc.pl (dla szkół średnich).

Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia 2022. W przypadku prac nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

 


Współorganizatorzy

logo szkoła
logo szkoła