Lekcje muzealne dla uczniów klas VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych

OFERTA lekcji muzealnych DLA uczniów klas VII i VIII oraz  uczniów szkół ponadpodstawowych NA SEZON 2018/2019

Na lekcje muzealne do Muzeum Pana Tadeusza zapraszamy zarówno uczniów siódmych i ósmych klas, jak i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych, szczególnie maturzystów.

Wszystkie zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych, zaś wybrane lekcje i warsztaty prowadzimy w językach angielskim i niemieckim.

Muzeum Pana Tadeusza bierze udział w programie „Szkoła w mieście”.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 • wiek uczestników
  dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych
 • lekcje muzealne
  Zajęcia odbywają się w wybranej sali na ekspozycji oraz w sali warsztatowej.
 • terminy
  wtorek–niedziela, 8.30–17.00 (pierwsza lekcja: 8.30, ostatnia lekcja: 15.00)
 • czas trwania
  75–90 minut
 • koszt lekcji muzealnej
  150 zł za grupę od 16 do 30 osób
  100 zł za grupę do 15 osób
 • English? Deutsch?
  Część lekcji i warsztatów może być przeprowadzona w językach angielskim lub niemieckim
 • grupy integracyjne
  Zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych. W celu dostosowania zajęć prosimy o kontakt z koordynatorem Muzeum dostępnego:
  Monika Nowak
  monika.nowak@ssolinueum.pl | 71 75 50 652
 • grupy od 16 do 30 osób
  grupy od 16 do 30 osób dzielone są na dwie mniejsze, dla których zajęcia prowadzone są równolegle, w tym samym czasie, przez dwóch edukatorów; ze względu na konieczność podziału grup obecność dwóch opiekunów jest obowiązkowa.
 • kontakt
  Dział Edukacji
  edukacja@ossolineum.pl
  tel. 71 75 50 651

Oferta specjalna 

w ramach obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Zakład Narodowy im. Ossolińskich wraz z Muzeum Pana Tadeusza zapraszają do skorzystania ze specjalnej oferty zajęć dla szkół i przedszkoli.
>>pełny opis oferty specjalnej

LEKCJe MUZEALNe na wystawie stałej Rękopis „Pana Tadeusza”

TWÓRCZY DIALOG Z KULTURĄ. PAN TADEUSZA I EPOKA ROMANTYZMU

Tematyka naszych zajęć, zaczerpnięta z barwnego świata Polski szlacheckiej przedstawionego w poemacie Adama Mickiewicza, dostosowana jest do podstawy programowej na odpowiednim etapie nauczania. Bazując na muzealnej ekspozycji Rękopis „Pana Tadeusza”, pokazujemy uczniom polską tradycję i obyczajowość, barwne opisy przyrody, niezwykłą epokę romantyzmu i dramatyczne dzieje naszego kraju od XVII do XIX wieku.

Lekcje są dostosowane do wieku i potrzeb grupy: najmłodsi rozwiązują zadania, tropią tajemnice, przymierzają stroje z epoki, bawią się w szpiegów. Starsi prowadzą dyskusje na ważne tematy, rozmawiają o polskiej historii, słuchają muzyki, analizują postawy bohaterów romantycznych. Dodatkowym urozmaiceniem są dostępne na ekspozycji multimedia.

Lekcje prowadzone przez doświadczonych edukatorów są wzbogacone o działania interaktywne, bazujące na rozmowie i korzystające z bogatego zaplecza multimediów. To dialog z młodym człowiekiem, który podejmuje próbę zrozumienia historii ojczyzny i swojej tożsamości narodowej.


lekcje muzealne dla uczniów klas VII oraz VIII

 • Jak Adam Mickiewicz swoje poema szlacheckie pisał
  Uczeń wykorzystuje w objaśnianiu sensów tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze; wykorzystuje w objaśnianiu utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historyczno-literacki, kulturowy, filozoficzny, społeczny.

Sale: Epoka, Salon romantyczny, Mickiewicz, Biblioteka, Rękopis i sala warsztatowa

Pan Tadeusz powstał z tęsknoty za krajem dzieciństwa, ale i za wolnością polityczną Polaków. Spotkanie wokół rękopisu poematu będzie okazją do poznania genezy i okoliczności powstania polskiej epopei narodowej z wykorzystaniem dzieł sztuki i autentycznych przedmiotów z epoki, a także multimediów.

Podczas zajęć uczniowie:

odnajdą w panoramie epoki wydarzenia z historii Polski, które opisywał Adam Mickiewicz;

zobaczą rękopis Pana Tadeusza i poznają jego historię;

dowiedzą się, jakie wydarzenia historyczne oraz szczegóły biografii poety wpłynęły na treść naszej epopei narodowej.


 • By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek. O niepodległości
  Uczeń: charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej w przededniu i po wybuchu wojny; omawia umiędzynarodowienie sprawy polskiej (akt 5 listopada 1916 roku, rola USA i rewolucji rosyjskich, deklaracja z 3 czerwca 1918 roku); ocenia polski wysiłek zbrojny, dyplomatyczny, prace państwowotwórcze podczas wojny.

Sale: Epoka, Salon Romantyczny i Wolność

Adam Mickiewicz epokę napoleońską pamiętał, przeżył i opisał w Panu Tadeuszu – utworze, który powstał cztery lata po upadku powstania listopadowego. Życie poety i akcja narodowej epopei stają się pretekstem do opowiedzenia dziejów Polski, której nie było na mapie. Zaś zegar wygrywający Mazurka Dąbrowskiego, którego słuchał Tadeusz, będzie początkiem opowieści o symbolach narodowych.

Podczas zajęć uczniowie:

poznają fragment historii Polski od rozbiorów do powstania listopadowego;

zobaczą historię kraju na portretach, w starych rękopisach oraz fragmentach mundurów i strojów;

dzięki aplikacjom i filmom przeniosą się dwieście lat wstecz;

przeżyją pasjonującą przygodę, biorąc udział w zabawie na zasadach escape room.


 • Zobaczyć Soplicowo... Opowieść o Polsce szlacheckiej
  Uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu; dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość.

Sale: Szlachta, Dom i Wolność i sala warsztatowa

Spotkanie z rzeczywistością szlacheckiego dworu ukazaną w poemacie Mickiewicza. Głównym celem zajęć jest ułatwienie współczesnym nastoletnim czytelnikom lektury utworu, który opisuje świat sprzed ponad dwustu lat. Zachęcamy do przyjścia z własnymi egzemplarzami Pana Tadeusza!

Podczas zajęć uczniowie:

odczytają krótkie fragmenty Pana Tadeusza;

poszukają na wystawie przedmiotów z przeszłości, o których czytali w tekście poematu;

przy użyciu kart pracy rozwiążą ciekawe zadania, aby ożywić w swojej wyobraźni czytane fragmenty utworu.


lekcje muzealne dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 • Los romantyka, czyli Adam Mickiewicz i jego epoka
  Uczeń określa problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi.

Sale: Epoka, Salon romantyczny, Mickiewicz, Biblioteka, Rękopis i warsztatowa
English / Deutsch

Romantyzm to wielka literatura, teatr, muzyka i malarstwo, ale to także ludzie, którzy w tej epoce tworzyli. Podążając przez wystawę tropem biografii Adama Mickiewicza, można trafić m.in. do salonu literackiego czy biblioteki i znaleźć się w otoczeniu dzieł powstałych w czasach romantyzmu, a do pogłębienia wiedzy użyć nowoczesnych technologii.

Podczas zajęć uczniowie:

scharakteryzują epokę romantyzmu i postawę romantyczną;

przyjrzą się mapie Europy, określając miejsce powstania kolejnych utworów Adama Mickiewicza;

odszukają i wezmą do ręki wydania utworów poety, które ukazały się za jego życia;

przy użyciu kart pracy rozwiążą ciekawe zadania.


 • Zapraszamy do Soplicowa!
  Uczeń charakteryzuje sarmatyzm jako ideologię i styl życia polskiej szlachty.

Sale Szlachta, Dom, Wolność i warsztatowa English / Deutsch

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się, czym był sarmatyzm i jaki miał wpływ na polską kulturę. Ekspozycja i bogaty materiał audiowizualny przybliżają m.in. zagadnienia: mody, budowy dworu, polowania czy kultury stołu.

Podczas zajęć uczniowie:

dowiedzą się, jak wyglądało życie szlachcica (czas wolny, codzienne obowiązki, sejmiki);

poznają elementy ubioru, które tworzyły polski strój narodowy;

dowiedzą się, na czym polegała słynna polska gościnność.


Powtórka dla maturzysty

 • Pan Tadeusz. Konteksty epopei
  Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie historyczno-literacki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny.

Sale: Epoka, Salon romantyczny, Mickiewicz, Biblioteka, Rękopis i Galeria Ossolińska
Specjalne zajęcia dla uczniów przygotowujących się do matury z języka polskiego, skierowana do uczniów po lekturze Pana Tadeusza.

Podczas zajęć młodzież usystematyzuje wiedzę o:

epoce romantyzmu, z nastawieniem na różnice pomiędzy Polską a innymi krajami Europy;

kontekstach politycznym i kulturowym napisania Pana Tadeusza;

elementach składających się na pełny tytuł epopei;

bohaterze romantycznym i jego przeobrażeniach (na przykładzie Wertera, Konrada oraz księdza Robaka).


 • Pan Tadeusz. Świat przedstawiony
  Uczeń stosuje w analizie podstawowe pojęcia z zakresu poetyki; odczytuje rozmaite sensy dzieła; dokonuje interpretacji porównawczej.

Sale: Szlachta, Dom, Znaczenie i Wolność
Specjalne zajęcia dla uczniów przygotowujących się do matury z języka polskiego, skierowana do uczniów po lekturze Pana Tadeusza.

Podczas zajęć młodzież usystematyzuje wiedzę o:

najważniejszych bohaterach Pana Tadeusza, ze szczególnym uwzględnieniem Księdza Robaka jako bohatera romantycznego;

szlachcie jako bohaterze zbiorowym epopei;

zróżnicowaniu stanu szlacheckiego (porównując dworek w Soplicowie z zaściankiem Dobrzyńskich);

indywidualizacji języka bohaterów epopei.


 • Dąbrowski? Z ziemi włoskiej? O niepodległości
  Uczeń charakteryzuje i porównuje cele oraz metody polityki zaborców wobec społeczeństwa polskiego w okresie niewoli narodowej; rozpoznaje działania społeczeństwa sprzyjające rozwojowi tożsamości narodowej; [...] ocenia dorobek kultury polskiej XIX wieku i jej wpływ na kształtowanie się tożsamości narodowej Polaków.

Sale: Epoka, Salon Romantyczny i Wolność

Podczas zajęć uczniowie poznają i utrwalają trudną historię Polski w długim XIX wieku. Problemy lat rozbiorów, a potem odzyskanie niepodległości, są poruszane wieloaspektowo, pod kątem politycznym, kulturalnym i społecznym.

Podczas zajęć uczniowie:

utrwalą wiedzę o historii Polski pod zaborami;

zobaczą nowoczesną wystawę;

zdobędą wiedzę, bazując na nowoczesnych aplikacjach;

przeżyją pasjonującą przygodę, biorąc udział w zabawie na zasadach escape room.


Oferta świąteczna

Lekcje o charakterze obyczajowym dostosowane są do wszystkich grup wiekowych. Zajęcia dostępne od 1 do 22 grudnia 2018 (Boże Narodzenie) oraz od 1 marca do 18 kwietnia 2019 (Wielkanoc).

 • Białe święta. O Bożym Narodzeniu w dworze szlacheckim
  Zajęcia stanowią okazję do poznania dawnych zwyczajów i obrzędów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia w polskich dworach szlacheckich.

Sale: Szlachta, Dom i warsztatowa
English / Deutsch

Podczas zajęć uczniowie:

dowiedzą się, jak przygotowywano się do świąt, jak wyglądał stół wigilijny i skąd wzięła się choinka;

zastanowią się, czy nasze zwyczaje różnią się od tych z dawnych szlacheckich czasów;

wykonają własnoręcznie świąteczne ozdoby.


 • O zwyczajach wielkanocnych w dworze szlacheckim
  Zajęcia stanowią okazję do poznania dawnych zwyczajów i obrzędów związanych z obchodami świąt Wielkanocy w polskich dworach szlacheckich.

Sale: Szlachta, Dom i warsztatowa
English / Deutsch

Podczas zajęć uczestnicy:

dowiedzą się, jak przygotowywano się do świąt i jak wyglądało świętowanie;

poznają posiłki podczas Wielkiego Postu i Wielkanocy;

zastanowią się, czy nasze zwyczaje różnią się od tych z dawnych szlacheckich czasów;

wykonają wielkanocny stroik, który będą mogli zabrać ze sobą.

LEKCJE MUZEALNE NA WYSTAWIE STAŁEJ Misja: Polska

Najnowsza historia Polski
Wystawa Misja: Polska

Muzeum Pana Tadeusza ukazuje polską drogę do wolności od czasów romantyzmu do współczesności. Część muzeum, która prezentuje dramatyczne dla Polski czasy współczesne, to ekspozycja zatytułowana Misja: Polska. Jest to opowieść o polskiej historii XX wieku oparta na losach Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego. Ich życiorysy to część historii pokolenia, które wychowywało się w wolnej po 123 latach zaborów Polsce, ale w 1939 roku stanęło przed koniecznością walki o niepodległość. Te dwie sylwetki i historyczne tło to doskonała baza do przekazywania dzieciom i młodzieży polskiej historii współczesnej.

Czasy okupacji, Holokaust, Polskie Państwo Podziemne, powojenny podział Europy i trudne czasy PRL-u, aż do wejścia Polski do Unii Europejskiej – wszystkie te tematy podejmujemy podczas naszych zajęć muzealnych specjalnie przygotowanych tak, aby korzystając z interaktywnej ekspozycji, uzupełniać podstawę programową z historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Lekcje i warsztaty prowadzone przez specjalnie przeszkolonych edukatorów są wzbogacone o działania interaktywne bazujące na rozmowie i korzystające z bogatego zaplecza multimediów. To dialog z młodym człowiekiem, który podejmuje próbę zrozumienia historii ojczyzny i swojej tożsamości narodowej.


lekcje dla uczniów klas VII oraz VIII szkół podstawowych

 • Nie będziemy bierni. Polskie Państwo Podziemne
  Uczeń wyjaśnia, uwzględniając wielonarodowe tradycje Polski, jaki wpływ na kształtowanie narodu mają wspólne dzieje, kultura, język i tradycja.

English / Deutsch

Podczas zajęć uczniowie poznają tajne struktury Państwa Polskiego Podziemnego i jego wielowątkową działalność, a także sensacyjne przygody żołnierzy i kontakty z rządem polskim w Londynie. Wszystko to pokazane jest przez pryzmat biografii dwóch wojowników o wolność: Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego.

Podczas zajęć uczniowie:

obejrzą druki wojenne i inne dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego;

poznają różne aspekty działalności tajnych struktur państwa polskiego w czasie II wojny światowej;

odkryją sensacyjną, wojenną biografię słynnego „Kuriera z Warszawy”;

przeżyją pasjonującą przygodę, biorąc udział z zabawie bazującej na zasadach escape room.


 • Opowieści spod lady. O życiu w PRL-u
  Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski;

English / Deutsch

Życie codzienne PRL-u jest inne i odległe, ale też ważne – można je zrozumieć przez różne aspekty życia codziennego (samochód Maluch, meblościanka, kartki na mięso, siatka na zakupy, kolejka w sklepie, Pewex, płyta winylowa) i politycznego (rozmowa kontrolowana, ZOMO, cenzura, obóz internowania, godzina policyjna). Uczniowie poznają tamte czasy przez multimedialną ekspozycję, przedmioty codziennego użytku i losy bohaterów wystawy Misja: Polska.

Podczas zajęć uczniowie:

poznają różne aspekty życia codziennego w PRL-u;

podyskutują o różnych znaczeniach pojęcia „wolność”;

zagrają w grę, która pomoże zrozumieć codzienność zwykłych obywateli.


 • Rozmowa kontrolowana. Inwigilacja w PRL-u
  Uczeń omawia funkcje i wyjaśnia znaczenie środków masowego przekazu w życiu obywateli.

English / Deutsch

Podsłuchiwane rozmowy, wszechobecna cenzura, brak wolnych mediów, szpiegowanie, donosicielstwo i siatka tajnych agentów – to była codzienność obywateli powojennej, komunistycznej Polski. Jak wyglądało życie, w którym brakowało wolności słowa i swobód obywatelskich? Dlaczego wolne media są niezbędne w demokratycznym społeczeństwie? Jak się żyło w kraju, do którego prawdziwe informacje docierały przez ulotki zrzucane z przybyłych zza „żelaznej kurtyny” balonów?

Podczas zajęć uczniowie:

poznają rolę wolnych mediów w demokratycznym kraju;

porozmawiają o zasadach funkcjonowania mediów;

poznają mechanizmy działania cenzury;

zrozumieją, na czym polegała działalność agentów i tajnych współpracowników.


 • Czas niebytu. Kultura polska pod zaborami
  Uczeń omawia położenie Polaków w zaborach pruskim i austriackim; charakteryzuje główne nurty oraz postacie Wielkiej Emigracji i ruch spiskowy w kraju. Uczeń opisuje formowanie się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków.

English / Deutsch

Polska pod zaborami: Adam Mickiewicz pisze Pana Tadeusza, Jan Matejko maluje Bitwę pod Grunwaldem, a Józef Maksymilian Ossoliński zakłada Ossolineum. Opowieść o tym, jak kultura, sztuka i historia kształtowały świadomość narodową Polaków w okresie rozbiorów ilustrowana malarstwem i grafiką polskich twórców, a także pamiątkami z wieków wcześniejszych: monetami z okresu pierwszych Piastów i fragmentami uzbrojenia rycerza husarii.

Podczas zajęć uczniowie:

zobaczą skarby kultury polskiej: obrazy XIX-wiecznych mistrzów czy kilkusetletnie numizmaty;

zapoznają się z kolekcją dzieł sztuki Jana Nowaka-Jeziorańskiego;

dowiedzą się, jakie znaczenie dla podtrzymania ducha narodowego miała kultura w czasach rozbiorów.


lekcje dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 • Kurier z Warszawy. O żołnierzach Armii Krajowej
  Uczeń opisuje strukturę polityczną i wojskową oraz działalność polskiego państwa podziemnego i ocenia historyczną rolę Armii Krajowej.

English / Deutsch

Jest to opowieść o Polsce podczas II wojnie światowej widzianej z perspektywy tajnego kuriera – emisariusza Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Z jednej strony okupacja niemiecka i powstanie warszawskie, z drugiej rzeczywistość wojennego Londynu wraz z Rządem Rzeczypospolitej na uchodźstwie i brytyjskimi politykami, z Winstonem Churchillem włącznie. Sensacyjne wątki wojennej biografii Kuriera z Warszawy są znakomitym pretekstem do zrozumienia trudnej historii Polski w latach 1939–1945.

Podczas zajęć uczniowie:

poznają strukturę Polskiego Państwa Podziemnego;

dowiedzą się, jakie wojenne przygody miał legendarny i tajny emisariusz Jan Nowak-Jeziorański;

podejmą próbę zrozumienia, dlaczego w czasie wojny tak ważne były kryptonimy i pseudonimy;

przeżyją pasjonującą przygodę, biorąc udział z zabawie bazującej na zasadach escape room.


 • Panowie w prochowcach. O działalności Służb Bezpieczeństwa w komunistycznej Polsce Uczeń charakteryzuje system represji stalinowskich w Polsce i ocenia jego skutki; charakteryzuje realia życia gospodarczego i społecznego PRL-u; charakteryzuje działalność opozycji w PRL-u.

English / Deutsch

Władysław Bartoszewski inwigilowany był w sumie przez 418 funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa. Jak wyglądało życie w stalinowskim więzieniu i w obozie internowania? Jak służby bezpieczeństwa pozyskiwały agentów? Dlaczego podsłuchiwano rozmowy telefoniczne i jak wyglądało „życie na podsłuchu”, pod ciągłą obserwacją? Odpowiedź na te wszystkie pytania poznamy na przykładzie biografii Władysława Bartoszewskiego.

Podczas zajęć uczniowie:

dowiedzą się, czym jest wolność osobista i polityczna;

zrozumieją mechanizmy działania UB i SB w komunistycznej Polsce;

poznają różne sposoby inwigilacji społeczeństwa;

zagrają w grę pozwalającą zrozumieć psychologiczne aspekty działania służb bezpieczeństwa w kraju komunistycznym.


 • Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! O życiu w PRL-u
  Uczeń charakteryzuje kulturę i życie codzienne w Polsce Ludowej.

English / Deutsch

Filmy wyświetlane na ekranach, gry, multimedialne aplikacje i pamiątki minionej epoki pokazują, jak żyli zwykli ludzie po II wojnie światowej w Polsce. Z jakimi problemami się zmagali? Jak radzili sobie z codziennością komunizmu? Co ich cieszyło? Czy mogli podróżować i dlaczego zwykłe zakupy były niezwykłym wyzwaniem?

Podczas zajęć uczniowie:

dowiedzą się, jak wyglądało życie codzienne w Polsce po II wojnie światowej;

zobaczą, jak komunizm wpływał na codzienność obywateli;

zagrają w gry, które przeniosą ich w tamte czasy.


 • Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat
  Uczeń charakteryzuje politykę III Rzeszy wobec społeczeństw okupowanej Europy, w tym nazistowski plan eksterminacji Żydów oraz innych narodowości i grup społecznych; opisuje postawy społeczeństwa polskiego wobec Holokaustu.

English / Deutsch

Czy przez pryzmat małej karteczki pochodzącej z 1944 roku z kwotą, datą i podpisem można zrozumieć Holokaust? Czy w zrozumieniu tego tematu pomogą medal i dyplom Sprawiedliwego wśród Narodów Świata? Dokumenty z okrutnych lat II wojny światowej są pretekstem do rozmowy i pomocą w zrozumieniu istoty zagłady Żydów.

Podczas zajęć uczniowie:

zobaczą cudem ocalałe dokumenty z okresu II wojny światowej oraz druki wojenne;

poznają pojęcie Holokaustu;

poznają formy pomocy Żydom (m. in. działalność Żegoty).


Oferta świąteczna

Lekcje o charakterze obyczajowym dostosowane są do wszystkich grup wiekowych; dostępne od 1 do 22 grudnia 2018

 • Karp w wannie i zielone pomarańcze, czyli Boże Narodzenie naszych rodziców i dziadków

Karp w wannie, wyrób czekoladopodobny, zielone pomarańcze i choinka z ceraty – pewne rzeczy w czasach, kiedy rodzice i dziadkowie byli dziećmi, były takie same, a pewne inne. Zajęcia świąteczne pokazują, jak celebrowano Boże Narodzenie w czasach PRL-u.

English / Deutsch

Podczas zajęć uczniowie:

dowiedzą się, jak wyglądały przygotowania do świąt Bożego Narodzenia w czasach PRL- u i jak świętowano;

poznają zwyczaje i obyczaje charakterystyczne dla tych czasów;

wykonują charakterystyczne dla świąt sprzed kilkudziesięciu lat ozdoby choinkowe.

* * * *

KONTAKT

Dział Edukacji
edukacja@ossolineum.pl
tel. 71 75 50 651