Młody Teatr Wyszehradzki: przestrzeń wolności

werdykt jury

Zakończyły się obrady jury spośród zgłoszeń do konkursu dramatopisarskiego „Młody Teatr Wyszehradzki: Przestrzeń Wolności”

 

Werdykt polskiego jury/Verdict of the Polish jury:

Jury w składzie: Marzena Sadocha (przewodnicząca), Weronika Murek i Artur Pałyga, po zapoznaniu się z 157 pracami nadesłanymi na konkurs „Młody teatr wyszehradzki: Przestrzenie wolności” postanowiło przyznać następujące nagrody:

The jury, composed of: Marzena Sadocha (chairwoman), Weronika Murek and Artur Pałyga, after reviewing 157 works submitted to the "Young Visegrad Theater: The Space of Freedom" competition, decided to award the following prizes:


Nagroda główna/Main prize

Nagroda główna konkursu dla tekstu
Marii Magdaleny Ożarowskiej „Autobiografia Krystyny Lupy”

Stan polskiego teatru stał się w ostatnim czasie tematem publicznym interesującym nie tylko dla wąskiego grona twórców. „Autobiografia Krystyny Lupy” mierzy się z nim z pozycji karnawałowo-sowizdrzalskich inteligentnie, klarownie i z poczuciem humoru. Dzięki nieograniczonej fantazji udaje jej się opowiedzieć o czymś więcej niż tylko o rzeczywistości, która mogłaby poruszyć wtajemniczonych i staje się ciekawym materiałem do realizacji. Tekst jest bezczelny i kpiarski, w dobrym stylu stawia przed sobą zadanie szargania świętości a dzięki rozpędzonej karuzeli fantazmatów i skojarzeń skłania do myślenia.

The main prize of the competition for the text
Maria Magdalena Ożarowska “Autobiography of Krystyna Lupa”

The state of Polish theater has recently become a public topic of interest not only to a small group of artists. “The Autobiography of Krystyna Lupa” deals with it from a carnival-soviet perspective intelligently, clearly and with a sense of humor. Thanks to her unlimited fantasy, the author manages to talk about something more than just reality which could move the initiated, and becomes an interesting material for implementation. The text is impertinent and mocking, in good style it sets itself the task of tarnishing holiness and, thanks to its fast-paced carousel of phantasms and associations, it makes you think.

Laureatka/Winner

Maria Magdalena Ożarowska
Maria Magdalena Ożarowska

Maria Magdalena Ożarowska – absolwentka wiedzy o teatrze na Uniwersytecie
Jagiellońskim, studentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Fotografka, krytyczka teatralna,
pracownica kultury.

Maria Magdalena Ożarowska – graduate of Studies in Theatre at the Jagiellonian University, student of the National Academy of Dramatic Art in Warsaw. Photographer, theater critic, cultural worker.


Wyróżnienia/Distinctions

Wyróżnienie dla tekstu
Macieja Kowalczyka „Ciemnogród”

Zastanawiając się, czy jest to tylko wspaniała, karkołomna i szaleńcza acz konsekwentnie przeprowadzona zabawa formą w duchu wyszehradzkim, czy może opowieść na serio, zdecydowaliśmy się ten tekst wyróżnić, próbując w ten sposób zachęcić szerszą publiczność do samodzielnego zdecydowania, czy to błyskotka, czy skarb literacki. Niewątpliwie tekst wyróżnia się oryginalnymi poszukiwaniami językowymi stawiając przed teatrem nowe wyzwania.

Wyróżnienie dla tekstu
Błażeja Szymańskiego „unmuted”

Wyróżniamy ten tekst za świeżą i momentami porywającą energię z jaką stawia diagnozy, rzuca oskarżenia i miota pretensje. Opowieść o Polsce, która spłyca oddech, odbiera głos i dławi jest opowieścią wybijającą się z całości stawki także za sprawą podjęcia gry nie tylko ze współczesną rzeczywistością, ale także za sprawą uruchomienia na wskroś współczesnego języka mówienia o emocjach.

Distinction
Maciej Kowalczyk “Ciemnogród”/”Obscuropolis”

Wondering whether it is just a wonderful, breakneck and crazy, yet consistently carried out play on form in the Visegrad spirit, or perhaps a serious story, we decided to highlight this text, trying to encourage a wider audience to decide for themselves whether it is a trinket or a literary treasure. Undoubtedly, the text stands out for its original linguistic exploration, posing new challenges for the theater.

Distinction
Błażej Szymański “unmuted”

We awarded out this text for its fresh and sometimes thrilling energy with which it makes diagnoses, throws accusations and makes grievances. The story of Poland, which becomes shallower, loses its voice and chokes its voice, is a story that stands out from the rest of the pack also because it plays not only with contemporary reality, but also because it uses a thoroughly modern language of talking about emotions.


Czytanie performatywne zwycięskiego tekstu /
Performative reading of the winning drama

Werdykt słowackiego jury:


Nagroda główna

„Młody Teatr Wyszehradzki: przestrzeń wolności”

Do súťaže Mladé vyšehradské divadlo: Priestor slobody sa prihlásilo 14 textov, z ktorých 10 spĺňalo podmienky súťaže. Zo všetkých súťažných textov žiaden po formálnej stránke výrazne neprevyšoval nad ostatnými.

Porota (Matej Moško, Peter Galdík, Renata Jurčová) ako víťaza vybrala text Letné svetlo o pol šiestej, ktorý napísala Katarína Varechová.

Autorka vytvorila pomerne rozsiahlu hru, ktorá zachytáva rôzne obdobia života impresionistického maliara Jozefa Teodora Moussona. Jej hlavným prínosom je zoznámenie sa so zaujímavou umeleckou osobnosťou a reáliami prvej polovice dvadsiateho storočia na území Slovenska. V dobe, keď sa nevenuje dostatočná pozornosť umeniu a kultúre celkovo, je dobré, ak si aj týmto spôsobom pripomenieme ľudí, ktorí sú tvorcami umeleckého odkazu a patria do nášho kultúrneho dedičstva.

Text má jasne premyslené rozdelenie priestoru na dve časti. V prvej sa odohrávajú situácie vo väzení, zachytávajúce súčasnosť maliara a jeho manželky, druhá časť slúži na retrospektívne spomienky z minulosti oboch manželov. Autorka strieda poetické časti prehovorov Moussona s bežnými vyjadreniami manželov, do ktorých zasahujú nárečím charakterizované vedľajšie postavy. Jednotlivé
výstupy a ich zmeny na seba organicky nadväzujú, plynú k pointe, nesnažia sa vyčerpávajúco informovať o faktoch zo života maliara.

Do konkursu Młody Teatr Wyszehradzki: Przestrzeń wolności nadesłano czternaście dramatów, z których dziesięć spełniało wymagania formalne. Ze wszystkich nadesłanych tekstów żaden zdecydowanie nie wyróżniał się pod względem formy.

Jury w składzie Matej Moško, Peter Galdík, Renata Jurčová,  zdecydowało się przyznać główną nagrodę Katarínie Varechovej za tekst Letné svetlo o pol šiestej (Letnie światło o wpół do szóstej).

Autorka stworzyła dość obszerny dramat opisujący różne okresy życia impresjonistycznego malarza Jozefa Teodora Moussona. Największą zaletą tekstu jest wprowadzenie interesującej osobowości artystycznej i realiów pierwszej połowy XX-wiecznej Słowacji. W czasach, w których niewystarczająco dużą wagę przywiązuje się do sztuki i kultury, należy bowiem wspominać twórców artystycznego dziedzictwa, którzy stanowią część naszego dziedzictwa kulturowego.

W sztuce pojawia się wyraźnie przemyślane rozdzielenie przestrzeni na dwie części. W pierwszej rozgrywają się sytuacje w więzieniu, opisując teraźniejszość malarza i jego żony; druga część jest wykorzystana do prezentacji retrospektywnych wspomnień z przeszłości małżonków. Autorka naprzemiennie stosuje fragmenty poetyckie wypowiedzi Moussona i zwyczajne wyrażenia bohaterów, z interwencjami bohaterów drugoplanowych, charakteryzowanych dialektami. Poszczególne sceny i ich zmiany organicznie łączą się ze sobą, płyną do celu, nie próbują zbyt wyczerpująco informować o faktach z życia malarza.

Czytanie słowackiego tekstu:

21 kwietnia 2023 o godzinie 19.00 w Teatrze TICHO a spol. w ramach słowackiej edycji konkursu na debiut dramatopisarski „Młody Teatr Wyszehradzki: przestrzeń wolności” odbyło się czytanie performatywne zwycięskiego tekstu „Letné svetlo o pol šiestej” Kataríny Varechovej. Po czytaniu przeprowadzono spotkanie z artystami.

„Letné svetlo o pol šiestej”

autorka: Katarína Varechová

reżyseria: Matej Feldbauer

obsada: Veronika Karolína Peštová, Marcela Stanková, Jerguš Horváth, Marek Lupták

prowadzenie spotkania: Miroslava Dziak-Košická

W ramach projektu czytanie zostanie nagrane, następnie przetłumaczone na język polski, czeski i angielski i umieszczone na stronie internetowej Muzeum Pana Tadeusza jesienią 2023. 

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

14 texts were submitted to the Young Visegrad Theatre: Space of Freedom competition, 10 of which met the conditions. Of all the competition texts, none significantly surpassed the others in terms of form.

The jury (Matej Moško, Peter Galdík, Renata Jurčová) chose the text Letné svetlo o pol šiestej (Summer Light at Half past Five), written by Katarína Varechová, as the winner.

The author has created a relatively extensive play that captures different periods of the life of the impressionist painter Jozef Teodor Mousson. Its main contribution is the introduction to an interesting artistic personality and the realities of the first half of the 20th century in Slovakia. At a time when not enough attention is paid to art and culture in general, it is good to remember the people who are the creators of the artistic legacy and belong to our cultural heritage. The text has a clearly thought-out separation of space into two parts. In the first part, situations in prison take place, capturing the present of the painter and his wife, the second part is used for retrospective memories from the past of both spouses. The author alternates the poetic parts of Mousson`s speeches with ordinary expressions of the spouses, intervened by secondary characters characterized by dialects. The individual scenes and their changes organically connect to each other, they flow to the point, they do not try to exhaustively inform about facts from the life of the painter.

On April 21st, 2023, at 7pm, in the TICHO a spol. theatre in Bratislava, as part of the project „Young Visegrad Theatre: Space of Freedom competition”, the text-in-hand reading took place. Actors presentws the winning play „Letné svetlo o pol šiestej” („Summer Light at Half past Five”) by Katarína Varechová, directed by Matej Feldbauer. After the reading there was a meeting with artists.

„Letné svetlo o pol šiestej” („Summer Light at Half past Five”)
author: Katarína Varechová
director: Matej Feldbauer
starring: Veronika Karolína Peštová, Marcela Stanková, Jerguš Horváth, Marek Lupták
meeting hosted by: Miroslava Dziak-Košická

The text-in-hand reading will be recorded, translated into Polish, Czech and English, and published on the Pan Tadeusz Museum website in the fall 2023.
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to
advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.


Fotodokumentacja czytanie czeskiego tekstu
/Photodocumentation of Czech reading


Szczegółowe informacje
o konkursie

Dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia!

 


Dofinansowano/Co-financed

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Partnerzy/Partners

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza