Deklaracja dostępności serwisu

Zakład Narodowym im. Ossolińskich (Muzeum Pana Tadeusza) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Muzeum Pana Tadeusza zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Muzeum Pana Tadeusza

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-18

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-12-18.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-06-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Zaręba, adres poczty elektronicznej wydarzenia@ossolineum.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 717550655. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Wrocław, Rynek 6 – Kiełbaśnicza 5 (Muzeum Pana Tadeusza) Budynek muzeum jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się, dla osób niewidzących, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, poprzez: poziome oznaczenia liniowe i punktowe - linie oznaczenia poziomego, guzy oznaczenia poziomego punktów informacyjnych, przewodnik w języku Braille’a z wypukłymi wydrukami wybranych dzieł, wypukłe reliefowe plany - plany tyflologiczne sal ekspozycyjnych muzeum, kopie wypukłoreliefowe eksponatów, wypukłe mapy formatu A2 z udźwiękowieniem przy wejściach na każdej kondygnacji, zestaw przewodników z wypukłymi reprodukcjami, małą pętlę indukcyjna, stanowiska udostępniania danych - stanowiska komputerowe z powiększoną myszką, powiększoną klawiatura, system sygnalizacji i nawigacji - piloty naprowadzające, opisy audiodeskrypcyjne, przeszkolonych pracowników w zakresie obsługi klientów z niepełnosprawnością i wrażliwości na występującą dysfunkcje, posługujących się językiem migowym.