powiatowy konkurs recytatorski i fotograficzny

„Czar Soplicowa”

  • organizator: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu
  • współorganizator: Muzeum Pana Tadeusza
  • konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych
  • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 29 maja 2023

Zapraszamy szkoły podstawowe z Wrocławia i powiatu wrocławskiego do wzięcia udziału w drugiej edycji Powiatowego konkursu recytatorskiego i fotograficznego „Czar Soplicowa”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych.

Aby wziąć w nim udział należy przede wszystkim sięgnąć po tekst „Pana Tadeusza” i odnaleźć tam coś dla siebie: nietuzinkową postać, która zapadła w pamięć, ulubiony zakamarek soplicowskiego lasu czy ogrodu, poruszającą lub zabawną sytuację. Następnie wybrany fragment poematu zaprezentować poprzez interpretację recytatorską lub fotografię zainspirowaną lekturą utworu.

Pierwszy etap konkursu powinien odbyć się w ramach szkoły i wyłonić maksymalnie trzech uczniów recytujących wybrane przez siebie fragmenty „Pana Tadeusza” (zgłoszenia do 1 marca 2023) , którzy wezmą udział w II etapie konkursu oraz/lub maksymalnie 20 prac fotograficznych, które (przesłane do 8 maja 2023) przejdą do kolejnego etapu konkursu.

Drugi, finałowy etap konkursu recytatorskiego (marzec 2023) oraz wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa fotografii (maj 2023) odbędą się w Muzeum Pana Tadeusza.

Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu we współpracy z Muzeum Pana Tadeusza.

Powiatowy konkurs recytatorski „Czar Soplicowa”


Finał konkursu

29 maja 2023 w Muzeum Pana Tadeusza odbył się uroczysty finał Powiatowego konkursu recytatorskiego i fotograficznego „Czar Soplicowa”, w którym wzięli udział uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego. Podczas spotkania laureaci konkursu recytatorskiego zaprezentowali wybrane fragmenty tekstu „Pana Tadeusza” w naszym muzealnym Salonie romantycznym, a uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie fotograficznym mogli zobaczyć swoje prace na wystawie pokonkursowej, która będzie dostępna dla wszystkich zwiedzających do końca roku szkolnego.

Konkurs „Czar Soplicowa” został zorganizowany przez Szkołę Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu we współpracy z Muzeum Pana Tadeusza. 


Wyniki konkursu

27 marca 2023 w Muzeum Pana Tadeusza odbył się II etap powiatowego konkursu recytatorskiego „Czar Soplicowa”, w którym wzięli udział uczniowie klas 7 i 8 z piętnastu szkół podstawowych.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych recytatorów:

I miejsce:

Milena Kluczyńska – Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu

Dominik Kuprianowicz – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu

II miejsce:

Mariia Plotnikova – Szkoła Podstawowa nr 76  im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu

Sarah Bazgan – Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda Dembowskiego we Wrocławiu

III miejsce:

Hanna Dąbrowa – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu

Karolina Nowak – Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II we Wrocławiu

wyróżnienie:

Milena Kania – Szkoła Podstawowa nr 85 im. prof. Mariana Suskiego 


Cele konkursu

a) edukacyjne:

-  poznanie twórczości Adama Mickiewicza, 

- kształcenie umiejętności wyboru fragmentu utworu literackiego do recytacji,

-  wzbogacanie wiedzy o poemacie „Pan Tadeusz” uważanym za najważniejszy utwór w literaturze polskiej,

- wzbogacanie wiedzy o bohaterach i wydarzeniach ukazanych w „Panu Tadeuszu”,

- rozwijanie umiejętności interpretacji tekstu literackiego,

- kształcenie umiejętności wystąpień publicznych;

 

b) wychowawcze: 

- rozwijanie miłości do języka ojczystego,

- budowanie poczucia własnej wartości,

- budzenie zainteresowania literaturą narodową,

- kształcenie kultury żywego słowa,

- kształtowanie wrażliwości estetycznej.

 

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy siódmej lub ósmej szkoły podstawowej z Wrocławia oraz powiatu wrocławskiego

Uczniowie przygotowują do recytacji wybrany fragment „Pana Tadeusza”, którego prezentacja nie przekracza siedmiu minut


Etapy konkursu

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

I etap – konkurs w macierzystych szkołach (do 10 lutego 2023) i zgłoszenie maksymalnie trzech uczestników do etapu drugiego (do 1 marca 2023).

II etap – finał konkursu: 27 marca 2023 (w razie dużej liczby uczestników również 28 marca) w Muzeum Pana Tadeusza odbędzie się etap finałowy, w którym zostanie wyłonionych siedmiu laureatów z podziałem na miejsca (I, II, III) i wyróżnienia.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu

Współorganizator: Muzeum Pana Tadeusza

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowane jest na 29 maja 2023 w Muzeum Pana Tadeusza

 


Jak wziąć udział w konkursie?

Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mailowy: czarsoplicowa.ipolak@gmail.com lub adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kowalska 105, 50–441 Wrocław.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 marca 2023. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Regulamin konkursu na stronie organizatora: www.sp8wroc.edupage.org

 

Powiatowy konkurs fotograficzny „Czar Soplicowa”


Cele konkursu

a) edukacyjne:

-  poznanie twórczości Adama Mickiewicza, 

-  wzbogacanie wiedzy o poemacie „Pan Tadeusz” uważanym za najważniejszy utwór w literaturze polskiej,

- rozwijanie kreatywności,

- wzbogacanie wiedzy o bohaterach i wydarzeniach ukazanych w „Panu Tadeuszu”,

- kształtowanie umiejętności przekładu intersemiotycznego (słowo przekształcone w obraz)

- kształcenie umiejętności z zakresu fotografii,

 

b) wychowawcze: 

- rozwijanie miłości do literatury polskiej,

- budzenie zainteresowanie literaturą narodową,

- kształtowanie wrażliwości estetycznej.

 

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy siódmej lub ósmej szkoły podstawowej z Wrocławia oraz powiatu wrocławskiego

Praca może przedstawiać postać lub grupę osób, natomiast organizatorzy konkursu zastrzegają, że zdjęcie musi mieć jednego autora, który jest jego twórcą. Autor zdjęcia może, ale nie musi pojawiać się na fotografii. 


Etapy konkursu

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

I etap – konkurs w macierzystych szkołach (do 30 kwietnia 2023).

II etap – finał konkursu: maksymalnie 20 najlepszych szkolnych prac fotograficznych należy przesłać zgodnie z wymogami opisanymi w paragrafie 4, punkt 2 regulaminu konkursu (do 8 maja 2023); Uwaga! Nadesłanie większej liczby prac dyskwalifikuje szkołę z konkursu.

Jury ze wszystkich nadesłanych fotografii wybierze (wyróżniające się kreatywnością, oryginalnością ujęcia, wyborem tematu pracy, troską o detale, estetyką) i ustali zdobywcę: I, II i III miejsca (do 15 maja 2023). 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu

Współorganizator: Muzeum Pana Tadeusza

Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie pokonkursowej wystawy nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć zaplanowane jest na 29 maja 2023 w Muzeum Pana Tadeusza.

 


Jak wziąć udział w konkursie?

Uczestnik konkursu może przygotować fotografię wybraną spośród dwóch kategorii:

  • wizerunek wybranej postaci z poematu Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” 
  • wybrana scena z poematu Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” 

 

Jeden uczeń może nadesłać tylko jedną pracę.

Fotografia może być czarno-biała lub barwna. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG o proporcjach 3:2 w rozmiarze nie mniejszym niż 2400 pixeli na dłuższym boku i rozdzielczości min. 200 dpi.

Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Nie będą brane pod uwagę prace noszące ślady wyraźnej ingerencji graficznej (np. kolaż i fotomontaż). Dopuszczalne jest kadrowanie, korekcja jasności, koloru i kontrastu, konwersja zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii.

Prace należy przesłać na adres e-mailowy: iwonapolak35@wp.pl lub adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kowalska 105, 50-441 Wrocław.

Pracę należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem autora, i nazwać nim nadesłany plik lub opisać kopertę.

Do pracy należy dołączyć (w e-mailu lub zaklejonej kopercie) informacje zawierające: imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, adres e-mail i numer telefonu do szkoły, klasę, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, telefon kontaktowy i adres e-mail nauczyciela – opiekuna oraz imiona i nazwiska osób uwidocznionych na fotografii.

Do pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na publikację wizerunku. Brak zgody oznacza rezygnację z konkursu. Zgodę można przesłać tradycyjną pocztą lub przesłać jej skan na adres e-mailowy: iwonapolak35@wp.pl.

Termin nadsyłania prac upływa 8 maja 2023. W przypadku prac nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Regulamin konkursu na stronie organizatora: www.sp8wroc.edupage.org

 

 


Organizator

logo szkoła

Współorganizator

1. NOWE znio+mpt łączone_PNG