Regulaminy

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM PANA TADEUSZA 

§ 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:

 1. Muzeum – Muzeum Pana Tadeusza prowadzone przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, pod adresem Rynek 6, 50-106 Wrocław.
 2. Wystawa stała – ekspozycja obejmująca wystawy Rękopis „Pana Tadeusza” oraz Misja: Polska.
 3. Wystawa czasowa – ekspozycja niebędąca integralną częścią wystawy stałej, znajdująca się poza jej przestrzenią.
 4. System – system internetowej rezerwacji i zakupu Biletów dostępny pod adresem internetowym: https://bilety.ossolineum.pl/
 5. Zwiedzający – osoba przebywająca na terenie Muzeum, która nabyła Bilet wstępu na Wystawę lub/i wydarzenia organizowane w Muzeum lub odebrała bezpłatną wejściówkę.
 6. Kasa – oznaczone miejsce w Muzeum, gdzie można dokonać zakupu Biletów.
 7. Edukator – osoba, która we współpracy i po uzgodnieniu z Muzeum pełni funkcję przewodnika po Wystawie stałej lub Wystawie czasowej albo prowadzi Lekcję Muzealną.
 8. Lekcja muzealna, muzealne warsztaty artystyczne – zajęcia edukacyjne prowadzone w Muzeum.
 9. Bilet – bilet określający prawo wstępu w określony dzień o określonej godzinie, na Wystawę, Wystawę czasową lub inne wydarzenia odbywające się w Muzeum.
 10. Cennik biletów – określa obowiązujące ceny Biletów, zasady nabycia Biletów i prawa do ulg; dostępny jest w Kasie Muzeum oraz na Stronie internetowej.
 11. Strona internetowa – strona internetowa Muzeum dostępna w sieci Internet pod adresem: https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin jest wydany przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich jako instytucję prowadzącą Muzeum i określa zasady jego zwiedzania.
 2. Muzeum jest czynne dla Zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 17.00.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia ze zwiedzania części Wystawy bez wcześniejszego poinformowania o tym zwiedzających.
 4. Prawo oprowadzania  po wystawie stałej i wystawach czasowych mają jedynie przewodnicy upoważnieni do tego przez Muzeum.
 5. Dzieci w wieku do lat 14 mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 6. W muzeum znajduje się samoobsługowa i bezpłatna szatnia oraz płatne szafki do przechowywania bagażu.

§ 3 OFERTA I ZASADY ZAKUPU BILETÓW

 1. O ile nie zaznaczono inaczej, zwiedzanie Wystawy oraz udział w wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej Muzeum są odpłatne, a aktualne ceny oraz rodzaje Biletów i usług dostępnych w Muzeum określa Cennik Zakupu Biletów.
 2. Zakupu Biletów można dokonać w Kasie lub poprzez System. 
 3. Sprzedaż biletów reguluje odrębny „Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów wstępu do Muzeum Pana Tadeusza” zamieszczony na stronie internetowej Muzeum.
 4. Lekcja muzealna i muzealne warsztaty artystyczne dostępne są wyłącznie dla zorganizowanych grup szkolnych po wcześniejszej rezerwacji i potwierdzeniu jej pocztą elektroniczną przez pracownika Muzeum. Muzeum zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w każdym momencie, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie o innym niż szkolny charakterze placówki rezerwującej termin.
 5. Rezerwacja Lekcji muzealnej i muzealnych warsztatów artystycznych musi nastąpić drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny w Systemie.
 6. Złożona rezerwacja Lekcji Muzealnej lub muzealnych warsztatów artystycznych każdorazowo zostaje potwierdzona drogą elektroniczną przez Muzeum; nie jest ważna, jeśli nie zostanie potwierdzona w ten sposób. 
 7. Lekcja muzealna i muzealne warsztaty artystyczne muszą zostać wykupione w Kasie Muzeum przed rozpoczęciem zarezerwowanej Lekcji lub warsztatów, lub opłacone poprzez System zgodnie z informacjami przesłanymi przez pracownika Muzeum pocztą elektroniczną.
 8. Podczas trwania Lekcji muzealnej i muzealnych warsztatów artystycznych grupa zobowiązana jest podporządkować się poleceniom Edukatora. Na grupę do 15 osób przypada jeden Edukator.
 9. Tematy i opis Lekcji muzealnych oraz warsztatów artystycznych znajdują się na Stronie internetowej.
 10. Jeśli nie zaznaczono inaczej, Lekcja muzealna odbywa się tylko na wybranym przez Edukatora fragmencie Wystawy, bezpośrednio związanym z tematem Lekcji muzealnej.
 11. Wykupienie Lekcji muzealnej lub muzealnych warsztatów artystycznych nie daje prawa do zwiedzania całości Wystawy.
 12. W ramach oferty programowej Muzeum organizuje również wydarzenia, na które wstęp jest bezpłatny. Informacje dotyczące bezpłatnych wydarzeń są dostępne w Kasie oraz na Stronie internetowej.
 13. Zakup Biletów oraz odbiór wejściówek na wydarzenia są możliwe pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 14. Bilety zarezerwowane w Systemie przez Zwiedzających należy opłacić najpóźniej 30 minut od dokonania rezerwacji terminu, w przeciwnym razie rezerwacja taka zostanie automatycznie anulowana.
 15. Wejście na Wystawę odbywa się na podstawie Biletu, który określa jednoznacznie datę oraz godzinę wejścia. Niemożliwe jest wejście na Wystawę w terminie lub o godzinie innej niż wskazane na bilecie.
 16. W Kasie można dokonać zakupu biletów wraz z dostępnymi opcjami zwiedzania zarówno gotówką w polskich złotych oraz kartą płatniczą od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 17.00. Lista obsługiwanych kart płatniczych znajduje się w Kasie.
 17. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w momencie zakupu biletów online lub w Kasie, przed zakupem biletu.
 18. Muzeum nie zwraca opłat za niewykorzystane bilety na Wystawę, opłat za Lekcje muzealne, muzealne warsztaty artystyczne oraz za Bilety na Wystawy czasowe, koncerty czy też imprezy okolicznościowe niebędące częścią integralną Wystawy, a także za gadżety i publikacje oraz wszelkie inne produkty zakupione w Muzeum, jeśli ich niewykorzystanie nie nastąpiło z winy Muzeum.
 19. Z uwagi na czynności konserwatorskie lub/i czynności serwisowe urządzeń znajdujących się w Muzeum dopuszcza się anulowanie rezerwacji w dowolnym terminie przez pracowników Muzeum.

§ 4 PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Teren Muzeum jest chroniony oraz monitorowany z wykorzystaniem elektronicznych systemów bezpieczeństwa.
 2. Przebywając na terenie Muzeum, należy zachowywać się w sposób nienaruszający godności innych Zwiedzających, umożliwiając im korzystanie z urządzeń oraz miejsc przeznaczonych do zwiedzania w sposób komfortowy.
 3. W czasie pobytu w Muzeum należy stosować się do poleceń pracowników Muzeum. Dopuszcza się poruszanie wyłącznie po udostępnionych do tego celu obszarach i obiektach oraz korzystanie z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 4. Pracownik Muzeum może odmówić wstępu na Wystawę lub Wystawę czasową lub inne wydarzenie organizowane przez Muzeum, jeśli okazany bilet nie uprawnia danej osoby do jej zwiedzania.
 5. O zdarzeniach niepożądanych należy powiadomić personel Muzeum i bezwzględnie podporządkować się jego poleceniom.
 6. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Muzeum zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.
 7. Pracownicy Muzeum mają prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia Muzeum osób, które nie przestrzegają Regulaminu Zwiedzania. Z tego tytułu nie przysługują odwiedzającym żadne roszczenia. 
 8. Osoby wchodzące na teren Muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli, między innymi przy użyciu elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Osoby, które odmówią kontroli lub oddania bagażu do szatni, nie zostaną wpuszczone na teren Muzeum, przy czym pracownik Muzeum może odmówić przyjęcia bagażu, jeśli przekracza on możliwości przechowywania.  

 § 5 ZAKAZY

Na terenie Wystawy i Wystawy czasowej obowiązują zakazy:

 1. Spożywania posiłków, alkoholu, palenia tytoniu i papierosów elektronicznych.
 2. Wjazdu jakimikolwiek pojazdami z wyjątkiem wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych.
 3. Wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych.
 4. Wchodzenia na meble i eksponaty muzealne stanowiące integralną część ekspozycji.
 5. Ślizgania się po posadzkach, schodach i używania windy niezgodnie z jej przeznaczeniem, w tym blokowania mechanicznego drzwi i zaklejania przycisków obsługujących dźwig.
 6. Wnoszenia flag na drzewcach, transparentów, plakatów, reklam, akwizycji i sprzedaży bezpośredniej.
 7. Organizowania manifestacji, zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej i artystycznej.
 8. Wnoszenia broni, przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu
  i bezpieczeństwu ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich elementów broni białej oraz broni palnej czy materiałów pirotechnicznych.
 9. Wejścia na teren Muzeum pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Używania instrumentów muzycznych, radioodbiorników oraz innego sprzętu nagłaśniającego.
 11. Używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w pomieszczeniach wystawowych w sposób utrudniający zwiedzanie innym; zaleca się korzystanie z osobistych słuchawek.
 12. Fotografowania i filmowania w budynku Muzeum z użyciem lamp błyskowych, systemów oświetlenia stałego oraz monopodów, statywów, ramion teleskopowych, gripów itp. bez zgody Muzeum. 
 13. Fotografowania lub/i filmowania elementów systemów bezpieczeństwa, monitoringu i ochrony przeciwpożarowej. 
 14. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum środków przymusu bezpośredniego, broni, przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, żrących i innych uznawanych za niebezpieczne. Zakaz ten nie dotyczy osób uprawnionych do posiadania i posługiwania się tymi przedmiotami na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U z 2017, poz. 1120).
 15. Na teren Muzeum nie zostaną wpuszczone osoby:

1) wnoszące przedmioty czy materiały niebezpieczne;

2) będące pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych lub odurzających;

3) których strój zawiera element obrażający inne osoby ze względu na wyznanie, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub przekonania polityczne;

4) których zachowanie obraża inne osoby ze względu na wyznanie, religię, kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub przekonania polityczne.

 § 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na teren Muzeum lub wyproszenia osób nieprzestrzegających postanowień Regulaminu.
 2. Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia następującej treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.) oraz z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich jako administratora danych, w zakresie koniecznym dla potrzeb prowadzenia rezerwacji biletów online i ich sprzedaży. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania rezerwacji; przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.
 3. Obowiązujące regulaminy są dostępne na Stronie internetowej oraz w kasie Muzeum.
 4. Regulamin obowiązuje od 6.09.2021.

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW WSTĘPU DO MUZEUM PANA TADEUSZA

§ 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:

 1. Muzeum – Muzeum Pana Tadeusza prowadzone przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich pod adresem Rynek 6, 50-106 Wrocław.
 2. System – system internetowej rezerwacji i zakupu Biletów dostępny pod adresem internetowym: https://bilety.ossolineum.pl/
 3. Serwis – usługa płatności elektronicznej świadczona przez: Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań z odrębnym regulaminem dostępnym na stronie: tpay.com.
 4. Strona internetowa – strona internetowa Muzeum dostępna w sieci Internet pod adresem: https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/
 5.  Użytkownik – osoba dokonująca zakupu Biletów w Systemie.
 6. Kasa – oznaczone miejsce w Muzeum, gdzie można dokonać zakupu Biletów.
 7. Zwiedzający – osoba przebywająca na terenie Muzeum, która nabyła Bilet wstępu na Wystawę lub/i wydarzenia organizowane w Muzeum.
 8. Rejestracja – utworzenie przez Użytkownika konta w Systemie.
 9. Wystawa stała – ekspozycja obejmująca wystawy Rękopis „Pana Tadeusza” oraz Misja: Polska.
 10. Wystawa czasowa – ekspozycja niebędąca integralną częścią wystaw stałych, znajdująca się poza jej przestrzenią.
 11. Bilet – bilet określający prawo wstępu w określony dzień o określonej godzinie, na Wystawę, Wystawę czasową lub inne wydarzenia odbywające się w Muzeum.
 12. Rezerwacja indywidualna – rezerwacja biletów normalnych i/lub ulgowych dokonana przez Użytkownika Systemu.
 13. Rezerwacja grupowa – rezerwacja lekcji muzealnych/warsztatów dokonana przez Użytkownika Systemu.
 14. Cennik biletów – określa obowiązujące ceny Biletów, zasady nabycia Biletów i prawa do ulg; dostępny jest w Kasie Muzeum oraz na Stronie internetowej.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy regulamin jest wydany przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich jako instytucję prowadzącą Muzeum i określa zasady sprzedaży oraz rezerwacji Biletów.
 2. Zwiedzanie Muzeum oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej Muzeum są odpłatne, jeśli w opisie wydarzenia nie zaznaczono inaczej.
 3. Zakup biletów oraz rezerwacja miejsc na wydarzenia jest możliwa pod warunkiem dostępności miejsc.
 4. Przystępując do korzystania z Systemu, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Regulaminu zwiedzania Muzeum Pana Tadeusza dostępnego na Stronie internetowej i akceptuje ich warunki.
 5. Cennik Biletów oraz dostępnych opcji zwiedzania znajduje się w Kasie oraz na Stronie internetowej.
 6. Zakupu Biletów można dokonać w Kasie lub za pośrednictwem Systemu.

§ 3 REJESTRACJA I ZAKUP BILETÓW

 1. Użytkownik zamierzający dokonać Rezerwacji Grupowej musi uprzednio dokonać rejestracji w Systemie. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Użytkownik zamierzający dokonać Rezerwacji indywidualnej może skorzystać z możliwości rejestracji w Systemie lub dokonać rezerwacji bez rejestracji.
 3. Warunkiem niezbędnym do dokonania rejestracji w Systemie jest poprawne wypełnienie obowiązkowych pól formularza rejestracji.
 4. Każdy Użytkownik dokonujący rejestracji w Systemie otrzyma na podany w formularzu adres e-mail wiadomość zwrotną zawierającą informację o przyjęciu zgłoszenia i Rejestracji konta w Systemie.
 5. Usunięcie indywidualnego konta oraz danych osobowych Użytkownika z Systemu następuje poprzez przesłanie na adres e-mail: bilety@ossolineum.pl prośby o usunięcie konta.
 6. Bilety ulgowe przysługują młodzieży uczącej się (z legitymacją szkolną/studencką) do 26. roku życia, emerytom i rencistom (na podstawie legitymacji), osobom niepełnosprawnym (na podstawie legitymacji/orzeczenia). Aktualny Cennik biletów wraz z dostępnymi wariantami jest dostępny na Stronie internetowej i w Kasie.
 7. Bilet bezpłatny przysługuje: posiadaczom Karty Polaka, osobom powyżej 75. roku życia, dzieciom do lat 6., opiekunom osób niepełnosprawnych (osoby niepełnosprawne kupują bilet wstępu zgodnie z cennikiem), pracownikom ZNiO (na podstawie identyfikatora), muzealnikom (na podstawie legitymacji), posiadaczom legitymacji ICOM.
 8. Bilet rodzinny przysługuje grupie od 2 do 6 osób, w tym przynajmniej 1 osoba musi mieć powyżej 18 lat i przynajmniej jedna poniżej 18 lat; z biletu rodzinnego skorzystać mogą maksymalnie 2 osoby dorosłe.
 9. Zwiedzający, którzy dokonują Rezerwacji Indywidualnej w Systemie, zobowiązani są do wykupienia biletów najpóźniej do 30 minut od momentu jej złożenia.
 10. Przekroczenie terminów podanych w § 3 p. 9. skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji. O anulowaniu rezerwacji w Systemie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail. Anulowane rezerwacje będą ponownie dostępne w Systemie dla wszystkich Użytkowników.
 11. W Kasie można dokonać zakupu biletów wraz z dostępnymi opcjami zwiedzania zarówno gotówką w polskich złotych oraz kartą płatniczą od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 17.00. Lista obsługiwanych kart płatniczych znajduje się w Kasie.
 12. Bilet na zwiedzanie wystaw stałych można kupić najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Muzeum.
 13. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w momencie zakupu biletów online lub w Kasie, przed zakupem biletu.
 14.  Płatność za bilety rezerwowane w Systemie jest realizowana za pośrednictwem Serwisu.
 15. Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący płatności za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe jako osoby dokonującej płatności za bilety wraz z dostępnymi opcjami zwiedzania Muzeum Pana Tadeusza prowadzonego przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, były przekazywane do firmy Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań i przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania płatności na rzecz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, obejmującym imię, nazwisko, adres i adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania płatności; przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.

§ 4 ZWROTY I REKLAMACJE

 1. W wypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum przyjmować będzie zwroty biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty, używając tych samych kanałów płatniczych (gotówka, karta lub płatność internetowa), którymi nastąpiła płatność.
 2. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na bilety w innej cenie lub na inne wydarzenie czy też inny termin wydarzenia.
 3. Zgodnie z treścią art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia następującej treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.) oraz z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich jako administratora danych, w zakresie koniecznym dla potrzeb prowadzenia rezerwacji biletów online i ich sprzedaży. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania rezerwacji; przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.
 2. Muzeum informuje, że dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Softcom Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (Softcom Spółka jawna, Piotr Szuba, Tomasz Wierzbowski, al. Kasztanowa 18-20, 53-125 Wrocław), na podstawie zawartej z Muzeum zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 tj. ze zm.) i z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do dokonywania serwisu informatycznego Systemu.
 3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika w formularzu Rejestracji nieprawdziwych lub błędnych danych. Dotyczy to również udostępnienia danych indywidualnego konta osobom trzecim oraz transakcji dokonanych przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika w wyniku niedochowania zasad ostrożności przy posługiwaniu się indywidualnym loginem i hasłem do konta.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zalogowania się do Systemu lub przerwy oraz błędy w jego działaniu, wynikające z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Muzeum.
 5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub dane zagubione lub utracone w sieci internetowej z przyczyn niezależnych od Muzeum.