Wakacyjne Muzeum pod Złotym Słońcem
– animacje Margo Rieznik


Канікули в Музеї під Золотим Сонцем
– анімація Марго Рєзнік

W ramach projektu Wakacyjne Muzeum pod Złotym Słońcem zaprosiliśmy ukraińskich artystów wizualnych do realizacji animacji poruszających tematy różnic kulturowych, tolerancji, pokoju i wolności

W momencie, kiedy na masową skalę niszczona jest ukraińska kultura, niezwykle ważne jest oddanie głosu tym, którzy współcześnie ją kreują, a którzy tych możliwości w swojej ojczyźnie zostali w tym momencie dziejowym pozbawieni. 

Choć kultura i sztuka nie są najpilniejszą potrzebą, to odgrywają niezwykle ważną rolę w życiu. Potrafią podnieść na duchu, niosą nadzieję, stają się porozumieniem ponad podziałami. Za pośrednictwem sztuki możemy mówić o tym, co ważne i uniwersalne, ale również bardzo osobiste. W obliczu realnego kryzysu możemy – jako społeczeństwo obywatelskie, a szerzej zwykli Polacy i Ukraińcy wypracować formę porozumienia pozawerbalnego, jakim jest język artystyczny. Projekt zakładał integrację zarówno środowisk twórczych: plastycznych i muzycznych, jak i zwykłych obywateli różnych narodowości.

Rezultatem projektu są dwie animacje filmowe wykonane przez ukraińską artystkę Margo Rieznik, poruszające problematykę różnorodności kulturowej, tolerancji, życia w zgodzie z wartościami i akceptacji „inności”. Wzbogacone zostały o skomponowaną przez Mateusza Ryczka na potrzeby projektu muzykę. Pozawerbalna forma pozwala bez problemu zrozumieć odbiorcom ideę zawartą w krótkim filmie.

Animacje były wykorzystywane podczas zajęć dla dzieci z Polski i Ukrainy, które odbywały się w Muzeum Pana Tadeusza od 5 lipca do 30 sierpnia 2022.
Cykl „Wakacyjne Muzeum pod Złotym Słońcembył skierowany do dzieci w wieku 6–12 lat. 

У рамках проєкту «Канікули в  Музеї під Золотим Сонцем» ми запропонували українським візуальним дизайнерерам створити анімації на тему культурних відмінностей, толерантності, миру та свободи.

У час, коли українська культура масово знищується, надзвичайно важливо почути голос того, хто творить її сьогодні, і хто був позбавлений цієї  можливості на батьківщині.

Хоча культура і мистецтво не є найнагальнішими потребами, вони відіграють надзвичайно важливу роль у житті людства. Вони можуть підняти настрій, подарувати надію, стати містком порозуміння  за межами розбіжностей. Через мистецтво ми можемо говорити про те, що є важливим і універсальним, але також дуже особистим. В умовах справжньої кризи ми можемо, як громадянське суспільство, а ширше пересічні поляки та українці – виробити форму невербальної комунікації, якою є мова культури. Проєкт передбачав інтеграцію, як творчого та музичного середовищ, так і звичайних громадян різних національностей.

Результатом проєкту стали два анімаційних фільми української графічної дизайнерки  Марго Рєзнік, які торкаються питань культурного розмаїття, толерантності, життя в гармонії з цінностями та прийняття «іншості». Вони були доповнені  музикою, яку написав для проєкту Матеуш Ричек. Невербальна форма дозволяє глядачам легко зрозуміти ідею короткометражного фільму.

Анімації були використані під час занять з дітьми із Польщі та України. Заходи з циклу «Канікули у Музеї під Золотим Сонцем» проходили у Музеї Пана Тадеуша з 5 липня по 30 серпня 2022 року та були орієнтовані на дітей віком 6–12 років.


Opis animacji

Опис анімації

„Animacja opowiada o moim doświadczeniu uchodźstwa, ale w bardzo zawoalowany sposób. Mały człowiek jest obrazem wewnętrznego dziecka, które zgubiło się w nieznanym miejscu i musi stawić czoła swoim lękom, pokonać je i dorosnąć. Różne stworzenia to ludzie, których spotkałam na swojej drodze, i którzy pomogli mi znaleźć własną – nauczyć się czegoś nowego. Żółte motyle są dla mnie wsparciem, tym, co przywołuje wspomnienie domu. Kamienny gigant to ludzie, których kocham i którzy pozostali, by chronić mój dom. Mam nadzieję, że dorosnę i stanę się silniejsza, a nowe umiejętności pozwolą mi lepiej pomóc mojej ojczyźnie”.

Анімація розповідає про мій досвід вигнання, але дуже завуальовано. Маленька людина – це образ внутрішньої дитини, яка заблукала невідомо де і має зустрітися зі своїми страхами, подолати їх і подорослішати. Різноманітні істоти - це люди, яких я зустрічала на своєму шляху і які допомогли мені знайти себе - дізнатися щось нове. Жовті метелики для мене опора, що повертає пам'ять про дім. Кам'яний велетень - це люди, яких я люблю і які залишилися захищати мій дім. Я сподіваюся, що виросту і стану сильнішою, а мої нові навички дозволять мені краще допомагати своїй батьківщині.

„Bez względu na wszystko wierzę w ludzi i triumf dobrej woli. Pragnę, by dzieci również były w stanie to zobaczyć i uwierzyć we własne możliwości. 

W historii było wielu ludzi, którzy dostrzegli wady świata i dzięki swoim pomysłom ulepszyli go i uczynili bezpieczniejszym. Inni ludzie, widząc potencjał w tych pomysłach, angażowali się w działanie. Dzięki temu świat stopniowo stawał się lepszy, ludzie dostali więcej praw, wolności i możliwości. Naprawdę chcę wierzyć, że ludzie znajdą w sobie siłę i determinację, by walczyć dalej. Ktoś musi walczyć z ciemnością, by przywrócić światło”. 

 

 

Незважаючи ні на що, я вірю в людей і перемогу добра над злом. Я хочу, щоб діти теж це розуміли  та вірили у свої сили.

В історії було багато людей, які помічали недоліки світу і своїми ідеями та діями  робили його безпечнішим. Інші люди, бачивши  потенціал у цих ідеях підключались до їх реалізації та впровадження. У результаті світ поступово ставав кращим, люди отримували більше прав, свобод і можливостей. Дуже хочеться вірити, що люди знайдуть у собі сили та сміливість  боротися далі. Хтось має боротися з темрявою, щоб повернути світло.


Autorka animacji

Виконавець проєкту

Marharyta Rieznik – Jestem współczesną artystką z Ukrainy. Wzięłam udział w wielu wystawach, pracuję w różnych obszarach sztuki, m.in. performansie, sztukach wizualnych, malarstwie, instalacjach artystycznych i rzeźbie.

Na początku pandemii zainteresowało mnie tworzenie animacji. Ciekawi mnie możliwość przekazywania emocji poprzez ten rodzaj sztuki, lubię tworzyć wyobrażone światy. Postrzegam animację jako kolejny, pełnoprawny sposób wyrazu we współczesnej sztuce. Jest to dla mnie ważne szczególnie teraz, ponieważ daje mi szansę na zwrócenie uwagi na coś pozytywnego. 

 

Маргарита Рєзнік – сучасна  графічна дизайнерка, художниця  з України. Брала участь у багатьох виставках, працювала в різних напрямках мистецтва, в т.ч. перформанс, образотворче мистецтво, живопис, художні інсталяції та скульптура.

«На початку пандемії мене цікавило створення анімацій. Мене цікавить можливість передачі емоцій через цей вид мистецтва, я люблю створювати уявні світи. Я бачу анімацію, як ще один повноцінний спосіб вираження в сучасному мистецтві. Для мене це важливо, особливо зараз, тому що це дає можливість звернути увагу на щось позитивне».


Autor muzyki

Музика

Mateusz Ryczek (1986) – kompozytor i edukator. W roku 2011 ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W 2019 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych (dysertacja doktorska pt. „Emergencja algorytmów wysokościowych na podstawie koncertu wiolonczelowego »Zjawy«”).

Utwory Mateusza Ryczka były wielokrotnie wykonywane w kraju i za granicą (Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Turcja, Włochy, Węgry, Czechy, Wielka Brytania, Białoruś, Rosja, Szwajcaria, Austria, USA, Kuba, Ukraina, Japonia). W 2013 r. nakładem Domu Wydawniczego For Tune Records ukazała się jego pierwsza monograficzna płyta PLANETONY, a w grudniu 2021 monograficzny album „Cello Works” (DUX).

Jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich, stypendystą Ministra Kultury, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydenta Miasta Wrocławia. Swoje kompozycje konsultuje z wiatrem, słońcem i córkami: Rozalią i Aurelią.

 

Матеуш Ричек (1986) – композитор і педагог. У 2011 році з відзнакою закінчив магістратуру у Вроцлаві. У 2019 році здобув ступінь доктора музичних мистецтв (докторська дисертація на тему «Виникнення висотних алгоритмів на основі фантомного віолончельного концерту»).

Твори Матеуша Ричека неодноразово виконувалися в Польщі та за кордоном (Німеччина, Іспанія, Португалія, Бельгія, Туреччина, Італія, Угорщина, Чехія, Велика Британія, Білорусь, Росія, Швейцарія, Австрія, США, Куба, Україна, Японія). У 2013 році Dom Wydawniczy For Tune Records випустив його перший монографічний альбом PLANETONY, а в грудні 2021 року монографічний альбом «Cello Works» (DUX).

Лауреат багатьох композиторських конкурсів, стипендіат міністра культури, маршалка Нижньої Сілезії та мера Вроцлава. Він ототожнює  свої композиції з вітром, сонцем і своїми дочками: Розалією та Аурелією.