Oferta edukacyjna na sezon 2021/2022

Lekcje muzealne (stacjonarne)

 

 

Informacje
o programie


Zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na lekcje muzealne. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (od pierwszych do ósmych klas), a także do uczniów szkół ponadpodstawowych, szczególnie maturzystów.

Wszystkie zajęcia w Muzeum dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych, zaś wybrane lekcje muzealne prowadzimy w języku angielskim.

Lekcje w Muzeum prowadzone przez specjalnie przeszkolonych edukatorów są wzbogacone o działania interaktywne, bazujące na rozmowie i korzystające z bogatego zaplecza multimediów. To dialog z młodym człowiekiem, który podejmuje próbę zrozumienia historii ojczyzny i swojej tożsamości narodowej.

Uzupełnieniem oferty naszych lekcji muzealnych są filmy edukacyjne, podejmujące tematy związane ze światem przedstawionym Pana Tadeusza, a także kontekstami historycznymi epopei oraz powojenną historią Polski.

Tematy lekcji


„Pan Tadeusz” i epoka romantyzmu

1. Niezwykły rękopis i hebanowa szkatuła

Rękopis Pana Tadeusza to prawdziwy skarb narodowy, ale i świadectwo czasów, w których ludzie pisali pięknie. W trakcie spotkania z pasjonującym światem literatury dzieci dowiedzą się, jak i czym pisano w epoce Adama Mickiewicza oraz poznają interesujące, a czasami zabawne historie zapisane na kartach poematu. Obejrzą również hebanową szkatułę, w której przez wiele lat „mieszkał” cenny manuskrypt.

podstawa programowa:

Uczeń dostrzega i rozumie wartość swego języka ojczystego, ma świadomość swojej tożsamości narodowej; poszerza zasób słownictwa, czytając teksty literackie oraz inne teksty kultury; rozbudza zamiłowanie do czytania.

wiedza:  Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają niezwykłą historię rękopisu Pana Tadeusza;
 • zobaczą narzędzia pisarskie z dawnych lat;
 • wykonując zadania interaktywne, przyjrzą się hebanowej szkatule.

2. Staropolski dwór i jego tajemnice 

Soplicowo, miejsce akcji Pana Tadeusza, to przykład wiejskiej siedziby szlacheckiej, której mieszkańcy żyli w zgodzie z naturą. Podczas zajęć uczniowie zobaczą, jak wyglądał staropolski dwór, „zwiedzą” pomieszczenia, z których się składał, i odkryją tajemnicze przedmioty, jakie skrywał w swoich murach. Dowiedzą się również, kim byli mieszkańcy dworu i czym się zajmowali, jak się ubierano i co jadano. Poznają także dawne zabawy dziecięce.

postawa programowa:
Uczeń jest wprowadzony w świat patriotyzmu i szacunku dla tradycji; wzmacnia swoje poczucie tożsamości narodowej i przywiązania do historii; wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich; rozbudza swoją ciekawość poznawczą.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie:

 • posłuchają opowieści o staropolskim dworze i poznają jego architekturę;
 • rozpoznają znajdujące we dworze przedmioty codziennego użytku; 
 • poznają mieszkańców dawnego dworu;
 • dowiedzą się, jaka była dawna moda i ulubione potrawy.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych

1. Kontusze i figatele. Życie w dawnej Polsce

W czasie zajęć uczniowie poznają specyfikę życia w dawnej Polsce, obowiązujące zasady, obyczaje i tradycje (grzybobranie, polowanie). Obejrzą także stroje znajdujące się na wystawie, sprawdzą, co jadano na szlacheckim dworze, jak świętowano i spędzano czas wolny.

podstawa programowa:
Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów doświadczenia własne oraz elementy wiedzy o kulturze.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie:

 • dowiedzą się, jak ubierali się polski szlachcic i szlachcianka;
 • zapoznają się z zasadami dobrego wychowania obowiązującymi w dawnej Polsce;
 • poznają najważniejsze zwyczaje związane z polowaniem, np. granie na rogu, gotowanie bigosu.

2. Adam Mickiewicz i jego tajemniczy rękopis

Skąd w naszym muzeum wziął się rękopis Pana Tadeusza? Jakie były jego dzieje? Uczniowie poznają najciekawsze elementy biografii Adama Mickiewicza i dowiedzą się, jak wyglądało i ile czasu zajęło mu napisanie Pana Tadeusza. Obejrzą także niezwykłą szkatułę, w której był przechowywany poemat oraz przedmioty, które wykorzystywano niegdyś podczas pisania.

podstawa programowa:
Kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej. Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają ciekawostki z życia Adama Mickiewicza oraz niezwykłe dzieje rękopisu Pana Tadeusza;
 • przyjrzą się mapie Europy pod kątem podróży polskiego poety;
 • dowiedzą się, jakie dawne przedmioty były wykorzystywane podczas pisania;
 • zobaczą, jak wyglądały książki w czasach Adama Mickiewicza.

Uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych

1. „Już ukropiłem tysiąc wierszy” jak Adam Mickiewicz pisał Pana Tadeusza 

Pan Tadeusz powstał z tęsknoty za krajem dzieciństwa i wolnością polityczną Polaków. Spotkanie wokół rękopisu poematu będzie okazją do poznania okoliczności powstania polskiej epopei narodowej z wykorzystaniem dzieł sztuki i autentycznych przedmiotów z epoki, a także multimediów.

podstawa programowa:
Uczeń wykorzystuje w objaśnianiu utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historyczno-literacki, kulturowy, filozoficzny, społeczny. Pan Tadeusz jako lektura obowiązkowa.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie:

 • odnajdą na panoramie epoki wydarzenia z historii Polski, które opisywał Adam Mickiewicz;
 • zobaczą rękopis Pana Tadeusza i poznają jego historię;
 • dowiedzą się, jakie wydarzenia historyczne oraz szczegóły biografii poety wpłynęły na treść naszej epopei narodowej.

2. Zobaczyć Soplicowo... Opowieść o Polsce szlacheckiej

Spotkanie z rzeczywistością szlacheckiego dworu ukazaną w poemacie Mickiewicza. Głównym celem zajęć jest ułatwienie współczesnym, nastoletnim czytelnikom lektury utworu, który opisuje świat sprzed ponad dwustu lat. Zachęcamy do przyjścia z własnymi egzemplarzami Pana Tadeusza!

podstawa programowa:

Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze. Pan Tadeusz jako lektura obowiązkowa.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie:

 • usłyszą krótkie fragmenty Pana Tadeusza, które można zilustrować poprzez muzealne eksponaty; 
 • poszukają na wystawie przedmiotów z przeszłości, które spotkali w tekście poematu;
 • rozwiążą ciekawe zadania, aby ożywić w swojej wyobraźni czytane fragmenty utworu.

Uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych

Specjalne zajęcia dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty.

1. Świat Pana Tadeusza

podstawa programowa

Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze; wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historyczno-literacki, kulturowy, filozoficzny, społeczny; Pan Tadeusz jako lektura obowiązkowa.

wiedza: Podczas zajęć młodzież usystematyzuje wiedzę o:

 • okolicznościach powstania Pana Tadeusza;
 • świecie przedstawionym oraz głównych wątkach utworu;
 • szlachcie jako bohaterze zbiorowym epopei;
 • elementach składających się na pełny tytuł książki.

Powtórka dla ósmoklasisty

1. Los romantyka, czyli Adam Mickiewicz i jego epoka

Romantyzm to wielka literatura, teatr, muzyka i malarstwo, ale to także ludzie, którzy w tej epoce tworzyli. Podążając przez wystawę tropem biografii Adama Mickiewicza, można przenieść się m.in. do salonu literackiego czy biblioteki, by znaleźć się w otoczeniu dzieł powstałych w czasach romantyzmu, a do pogłębienia wiedzy użyć nowoczesnych technologii.

podstawa programowa:
Uczeń określa problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi. Pan Tadeusz jako lektura obowiązkowa.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie:

 • scharakteryzują epokę romantyzmu i postawę romanyczną;
 • przyjrzą się mapie Europy, określając miejsce powstania kolejnych utworów Adama Mickiewicza;
 • zobaczą rękopis Pana Tadeusza;
 • w sali Biblioteka odszukają i obejrzą wydania utworów poety, które ukazały się za jego życia.

2. „Z dawnego zwyczaju”– o tradycji szlacheckiej

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się, czym był sarmatyzm i jaki miał wpływ na polską kulturę. Ekspozycja i bogaty materiał audiowizualny przybliżają m.in. zagadnienia: mody, budowy dworu, polowania czy kultury stołu.

podstawa programowa:

Uczeń opisuje sarmatyzm jako ideologię i styl życia szlachty w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historyczno-literacki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie:

 • dowiedzą się, jak wyglądało życie szlachcica (czas wolny, codzienne obowiązki, sejmiki);
 • poznają elementy ubioru, które tworzyły polski strój narodowy;
 • dowiedzą się, na czym polegała słynna polska gościnność.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Specjalne zajęcia dla uczniów przygotowujących się do matury z języka polskiego.

1. Pan Tadeusz. Konteksty epopei

podstawa programowa:
Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historyczno-literacki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny. Pan Tadeusz jako lektura obowiązkowa.

wiedza: Podczas zajęć młodzież usystematyzuje wiedzę o:

 • epoce romantyzmu, z uwzględnieniem różnic pomiędzy Polską a innymi krajami Europy;
 • kontekstach historycznym, literackim i biograficznym Pana Tadeusza;
 • elementach składających się na pełny tytuł epopei.

2. Pan Tadeusz. Świat przedstawiony

podstawa programowa:
Uczeń odczytuje rozmaite sensy dzieła; rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera (narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja); dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości narodowe i uniwersalne. Pan Tadeusz jako lektura obowiązkowa.

wiedza: Podczas zajęć młodzież usystematyzuje wiedzę o:

 • najważniejszych bohaterach Pana Tadeusza, ze szczególnym uwzględnieniem Księdza Robaka jako bohatera romantycznego;
 • szlachcie jako bohaterze zbiorowym epopei;
 • zróżnicowaniu stanu szlacheckiego (porównując dworek w Soplicowie z zaściankiem Dobrzyńskich);
 • indywidualizacji języka bohaterów epopei.

Powtórka dla maturzysty

 

 


Najnowsza historia Polski

1. Zabawa w historię

W czasie zajęć dzieci, wzorem słynnego Kuriera z Warszawy, udadzą się w muzealną podróż. Potrzebne będą spryt, refleks, spostrzegawczość i trochę szczęścia. Wszystko to, co pomogło Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu w przeprowadzeniu trzech tajnych misji podczas II wojny światowej.

podstawa programowa:

Uczeń opowiada ciekawostki historyczne dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich postaci fikcyjne i realne.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie:

 • wykonają zadania potrzebne do odkrycia tajnego hasła;
 • poznają wybrane zagadnienia dotyczące historii Polski w XX wieku;
 • oswoją się z przestrzenią muzealną.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych

1. Maluchem w przeszłość. Historia mojej rodziny

Dziadkowie dzisiejszych uczniów żyli w PRL-u. Co to właściwie znaczy? Czym różniła się ich codzienność od naszej współczesnej? Jak mijały im dni? Co robili w wolnym czasie? Czy w Polsce i na świecie działo się wtedy coś ważnego? Podczas zajęć uczniowie zobaczą różnego rodzaju przedmioty dokumentujące życie w PRL-u. Poznają gry i zabawy swoich dziadków. Dowiedzą się także, z jakimi trudnościami dnia codziennego musieli się oni czasami mierzyć.

podstawa programowa:
Uczeń zbiera informacje na temat historii swojej rodziny, gromadzi pamiątki i opowiada o nich.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie:

 • dowiedzą się, czym była PRL;
 • zobaczą, jak wyglądało życie codzienne ich dziadków;
 • poznają muzealną wystawę i zastanowią się, jakie przedmioty opowiadają historię ich własnej rodziny.

2. Stonka ziemniaczana, czyli jak powstają fake newsy

Jak się bronić przed dezinformacją? Jak odróżnić prawdziwe informacje od fałszywych? Jak nie stać się marionetką w czyichś rękach? W odpowiedzi na te pytania pomoże uczniom zapoznanie się z przykładami propagandy w XX w.: od tej poprawiającej morale po siejącą wrogość. Fake newsy nie są bowiem wymysłem współczesności – były wykorzystywane do różnych celów dużo wcześniej.

podstawa programowa:
Uczeń identyfikuje tekst jako komunikat; rozróżnia typy komunikatu: informacyjny, literacki, reklamowy, ikoniczny; wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio; rozwija umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie:

 • zobaczą na ekspozycji polskie ulotki konspiracyjne z okresu II wojny światowej oraz plakaty propagandowe z PRL;
 • dowiedzą się, jak powstają i rozprzestrzeniają się fake newsy;
 • nauczą się, jak sprawdzić, czy informacje są prawdziwe.

Uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych

1. „Nie będziemy bierni”. Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne było fenomenem w skali światowej. Podczas zajęć uczniowie poznają jego tajne struktury i  wielowątkową działalność, sensacyjne przygody żołnierzy i złożone kontakty z rządem emigracyjnym w Londynie. Dowiedzą się także, czym był Holokaust i jaką postawę wobec niego wykazywali Polacy. Wszystko to pokazane zostanie przez pryzmat biografii dwóch bohaterów wystawy Misja: Polska – Władysława Bartoszewskiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

podstawa programowa:
Uczeń charakteryzuje polityczną i militarną działalność polskiego państwa podziemnego, w tym formy oporu wobec okupantów; zna przykłady bohaterstwa Polaków ratujących Żydów z Holokaustu.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie:

 • zobaczą unikalne dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego, w tym dotyczące udzielania pomocy Żydom przez Polaków;
 • poznają różne aspekty działalności tajnych struktur państwa polskiego podczas II wojny światowej;
 • odkryją sensacyjną, wojenną biografię słynnego „Kuriera z Warszawy”;
 • przeżyją pasjonującą przygodę, biorąc udział w zabawie bazującej na zasadach escape roomu.

2. Życie na podsłuchu, czyli jak komunistyczna władza kontrolowała społeczeństwo

Społeczeństwo polskie przez cały okres PRL było ściśle kontrolowane. Podczas zajęć uczniowie poznają okoliczności przejmowania władzy przez komunistów i walki z przeciwnikami politycznymi. Dowiedzą się, w jaki sposób cenzurowano media w Polsce i dlaczego Radio Wolna Europa było tak ważne. Poznają również kulisy jednej z największych operacji służb bezpieczeństwa w PRL.

podstawa programowa:
Uczeń omawia system terroru stalinowskiego w Polsce i ocenia jego skutki; opisuje system władzy w latach 60. i 70. w PRL i formy uzależnienia od ZSRR.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają metody inwigilacji społeczeństwa;
 • zrozumieją mechanizmy działania służby bezpieczeństwa w PRL;
 • zobaczą rekonstrukcję balonów, którymi wysyłano do Polski antykomunistyczne ulotki.

3. „A mury runą”. O obywatelskim nieposłuszeństwie w PRL

Kim był „dobry obywatel” dla władz PRL? Jak postrzeganie cnót obywatelskich zmieniło się od tamtego czasu? Mieszkańcy PRL wiele razy nie zgadzali się ze sposobem rządzenia państwem proponowanym przez władze. Przez Polskę przetaczały się strajki, które doprowadziły do powstania zorganizowanej opozycji. Tak narodził się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Wpływ „Solidarności” na upadek komunizmu w Polsce stanie się punktem wyjścia do dyskusji o znaczeniu aktywności społecznej w życiu publicznym również współcześnie.

podstawa programowa:

Uczeń opisuje narodziny i działania opozycji politycznej w latach 1976–1980; charakteryzuje ruch społeczny „Solidarność”; wyjaśnia znaczenie aktywności obywatelskiej; wykazuje, odwołując się do działań wybitnych Polaków, znaczenie ich urzeczywistnienia dla pożytku publicznego.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają genezę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz historię jego działalności;
 • zobaczą druki ulotne, plakaty oraz przypinki wydawane przez „Solidarność”;
 • wezmą udział w dyskusji o tym, czym jest społeczeństwo obywatelskie.

4. Polska we współczesnym świecie

Jednym z najważniejszych zadań Polski w trakcie przemian ustrojowych po 1989 roku było ukształtowanie na nowo stosunków międzynarodowych. Do najistotniejszych kwestii należały integracja europejska i zapewnienie obronności kraju. Na podstawie działań bohaterów wystawy Misja: Polska, Władysława Bartoszewskiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego, prześledzimy proces ocieplania stosunków z Niemcami, kluczowy dla integracji europejskiej, oraz polską drogę do NATO.

podstawa programowa:
Uczeń wymienia cele i przejawy działania Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego; przedstawia podstawowe korzyści związane z obecnością Polski w Unii Europejskiej; przedstawia działalność Polski w Unii Europejskiej i Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie:

 • zrozumieją złożoność sytuacji międzynarodowej Polski po wyborach w 1989 roku;
 • przeanalizują fragment przemówienia Władysława Bartoszewskiego w Bundestagu w 1995 roku;
 • zobaczą pióro, którym podpisano akt akcesyjny do NATO.

Uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych

1. „Kurier z Warszawy”. O żołnierzach Armii Krajowej

Jak naprawdę działało Polskie Państwo Podziemne? W jaki sposób odbywała się współpraca pomiędzy władzami w Warszawie a rządem emigracyjnym w Londynie? W zrozumieniu tych skomplikowanych zależności pomoże uczniom historia Jana Nowaka-Jeziorańskiego, słynnego „Kuriera z Warszawy”, który najpierw uczestniczył w akcji dywersyjnej o kryptonimie „N”, a potem jako kurier odpowiadał za łączność pomiędzy dowódcą AK a Londynem.

podstawa programowa:
Uczeń charakteryzuje organizację i cele Polskiego Państwa Podziemnego; charakteryzuje polityczną i militarną działalność Armii Krajowej; wskazuje różne formy oporu wobec okupantów.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie:

 • utrwalą wiedzę o strukturze Polskiego Państwa Podziemnego;
 • poznają sensacyjne wątki wojennej biografii kuriera Jana Nowaka-Jeziorańskiego;
 • zobaczą oryginalne dokumenty polskiego podziemia;
 • przeżyją pasjonującą przygodę, biorąc udział w zabawie bazującej na zasadach escape roomu.

2. Kto ratuje jedno życie ratuje cały świat

Czy przez pryzmat małej karteczki pochodzącej z 1944 roku z kwotą, datą i podpisem, można zrozumieć Holokaust? Jakie postawy wobec zagłady można było przyjąć w sytuacji wojennego terroru? Podczas zajęć uczniowie zapoznają się ze znaczeniem terminu Holokaust, poznają historię powstania oraz działalność Żegoty, czyli Rady Pomocy Żydom, a także zastanowią się nad skutkami zagłady dla współczesnego świata.

podstawa programowa:
Uczeń przedstawia ideologiczne podstawy eksterminacji Żydów; charakteryzuje etapy eksterminacji Żydów; charakteryzuje postawy społeczeństwa polskiego i społeczności międzynarodowej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem „sprawiedliwych”.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie:

 • zobaczą cudem ocalałe dokumenty z okresu II wojny światowej, m.in. Archiwum Felicji;
 • poznają różne postawy Polaków wobec zagłady oraz formy pomocy Żydom (m.in. działalność Żegoty);
 • zobaczą medal i dyplom Sprawiedliwego wśród Narodów Świata;
 • przeżyją pasjonującą przygodę, biorąc udział w zabawie bazującej na zasadach escape roomu.

3. Smutni panowie w prochowcach, czyli jak komunistyczna władza kontrolowała społeczeństwo

Przez cały okres PRL społeczeństwo polskie było ściśle kontrolowane. Dlaczego komuniści inwigilowali swoich przeciwników? Jak służby bezpieczeństwa pozyskiwały agentów? Uczniowie dowiedzą się także, w jaki sposób cenzurowano media w Polsce i dlaczego działalność Radia Wolna Europa było tak ważna. Poznają również kulisy jednej z największych operacji służb bezpieczeństwa w PRL.

podstawa programowa:
Uczeń opisuje represje polskiego aparatu bezpieczeństwa; omawia i ocenia skutki terroru stalinowskiego w Polsce; charakteryzuje system władzy w latach 60. i 70. w PRL.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają metody inwigilacji społeczeństwa;
 • zrozumieją mechanizmy działania służby bezpieczeństwa w PRL;
 • zobaczą rekonstrukcję balonów, którymi wysyłano do Polski antykomunistyczne ulotki.

4. „Żeby Polska była Polską”. O obywatelskim nieposłuszeństwie w PRL

Kim był „dobry obywatel” dla władz PRL? Jak postrzeganie cnót obywatelskich zmieniło się od tamtego czasu? Mieszkańcy PRL wiele razy nie zgadzali się ze sposobem rządzenia państwem proponowanym przez władze. Przez Polskę przetaczały się strajki, które doprowadziły do powstania zorganizowanej opozycji w kraju. Tak narodził się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Wpływ „Solidarności” na upadek komunizmu w Polsce stanie się punktem wyjścia do dyskusji o znaczeniu aktywności społecznej w życiu publicznym również współcześnie.

podstawa programowa:

Uczeń charakteryzuje i ocenia działalność opozycji politycznej w latach 1976–1980; charakteryzuje ruch społeczny „Solidarność” i ocenia jego wpływ na przemiany społeczno-polityczne w Polsce i w Europie.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają genezę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  oraz historię jego działalności;
 • zobaczą druki ulotne, plakaty oraz przypinki wydawane przez „Solidarność”;
 • wezmą udział w dyskusji o tym, czym jest społeczeństwo obywatelskie. 

5. Miejsce Polski we współczesnym świecie

W trakcie przemian ustrojowych po 1989 roku najważniejszym zadaniem III RP oprócz rozwiązania problemów wewnętrznych, było ukształtowanie na nowo polskich stosunków międzynarodowych. Do najistotniejszych kwestii należały integracja europejska i zapewnienie obronności kraju. Na podstawie działań bohaterów wystawy Misja: Polska, Władysława Bartoszewskiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego prześledzimy proces ocieplania stosunków z Niemcami, kluczowy dla integracji europejskiej, oraz polską drogę do NATO.

podstawa programowa:
Uczeń przedstawia genezę, cele i najważniejsze organy Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego; rozważa kwestię korzyści i kosztów członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie:

 • zrozumieją złożoność sytuacji międzynarodowej Polski po wyborach w 1989 roku;
 • przeanalizują fragment przemówienia Władysława Bartoszewskiego w Bundestagu w 1995 roku;
 • zobaczą pióro, którym podpisano akt akcesyjny do NATO.

6. „Byli sąsiadami”. Ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady – bezpłatna lekcja muzealna dla szkół ponadpodstawowych

 • lekcja realizowana od 5 maja do 24 czerwca 2022

Eksterminacja ludności żydowskiej dokonywana przez nazistowskie Niemcy podczas II wojny światowej zmuszała całe społeczeństwa żyjące na terenach okupowanych do zmierzenia się z niewyobrażalnym okrucieństwem spotykającym ich przyjaciół, sąsiadów, kolegów z pracy. W tej traumatycznej sytuacji ludzie zachowywali się różnie – różnego rodzaju motywacje, naciski czy lęki wpływały na podejmowane przez nich działania. Podczas zajęć uczniowie poznają konkretne przykłady postaw ludzkich przybieranych w obliczu Zagłady i zastanowią się nad ich znaczeniem w perspektywie całego Holokaustu.

podstawa programowa:
Uczeń przedstawia ideologiczne podstawy eksterminacji Żydów; charakteryzuje etapy eksterminacji Żydów; charakteryzuje postawy społeczeństwa polskiego i społeczności międzynarodowej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem „sprawiedliwych”.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie:

 • obejrzą wystawę planszową pt. „Byli sąsiadami. Ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady” przygotowaną przez Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie
 • poznają przykłady różnych postaw ludzkich wobec Zagłady
 • zobaczą cudem ocalałe dokumenty z czasów II wojny światowej związane z działalnością Rady Pomocy Żydom „Żegota” oraz medal Sprawiedliwego wśród Narodów Świata
 • obejrzą filmy przedstawiające wypowiedzi świadków historii dotyczące Holokaustu

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 


Oferta specjalna – lekcje o Tadeuszu Różewiczu

1. Słowa, kształty i kolory. Spotkanie z Poetą

Uczniowie przeniosą się w świat dzieciństwa Tadeusza Różewicza i jego fascynacji naturą. Poznają zbiór zabawek sławnego poety, którymi interesował się przez całe życie – sam też tworzył zabawki-instalacje. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję rozwijać swoją wyobraźnię poprzez kontakt z abstrakcyjnym malarstwem i grafikami autorstwa znanego wrocławskiego artysty, a także poezją.

podstawa programowa:

Uczeń rozwija potrzebę i umiejętność samodzielnego, refleksyjnego i twórczego myślenia, postrzega wartości wizualne, które zawarte są w otoczeniu oraz w naturze, wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na fotografiach kształty obiektów i  barwę, nazywa dziedziny sztuk plastycznych.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie: 

 • poznają wybrane wątki z biografii Tadeusza Różewicza;
 • odkryją naturę jako inspirację do twórczego działania;
 • puszczą wodze wyobraźni, zagłębiając się w świat sztuki;
 • wysłuchają fragmentów wierszy.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych

1. Tadeusz Różewicz i jego wrocławskie spacery

Lekcja zaprasza do odkrywania ulubionych przez Tadeusza Różewicza tras spacerowych we Wrocławiu, w którym mieszkał od 1968 roku. Na mapie miejsc szczególnie chętnie przez poetę odwiedzanych znalazły się parki i ogrody, Ostrów Tumski, Rynek i teatry. Uczniowie poznają wrocławskie inscenizacje najbardziej znanych sztuk Różewicza, dowiedzą się również o artystycznych pracach wykonanych wspólnie ze sławnym grafikiem.

podstawa programowa:

Uczeń odkrywa ludzi szczególnie zasłużonych dla swojej okolicy, rozwija zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym, poznaje pracownię artystyczną sławnego twórcy, zaznajamia się z utworami literatury współczesnej, wchodzącymi w skład polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa.  

wiedza: Podczas zajęć uczniowie: 

 • zapoznają się z biografią Tadeusza Różewicza;
 • odkryją szczególnie ważne dla poety miejsca w stolicy Dolnego Śląska, oraz ich historię;
 • obejrzą teatralia – fotosy i plakaty – dotyczące wrocławskich inscenizacji sztuk dramaturga; 
 • zobaczą prace Eugeniusza Geta Stankiewicza inspirowane rysunkami Różewicza.

Uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych

1. Tadeusza Różewicza rozmowa ze światem

Lekcja będzie spotkaniem z Tadeuszem Różewiczem, jego biografią, dziełami i fascynacjami. Uczniowie poznają wiersze i dramaty sławnego twórcy, poprzez które „rozmawiał ze światem”, dowiedzą się o wojennej traumie, odciskającej piętno na jego utworach. Odkryją filmowy świat braci Różewiczów. Eksponowane na wystawie wątki artystyczne ukażą uczestnikom zajęć pasję poety do malarstwa i sztuk plastycznych. Natomiast wybór tłumaczeń jego utworów – sławę. 

podstawa programowa:

Uczeń zostaje wprowadzony w świat literatury współczesnej, wchodzącej w skład polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa, poznaje wybitne utwory literackie oraz inne teksty kultury, rozumie znaczenie ich odbioru w różnych kontekstach, rozpoznaje w nich odniesienia egzystencjalne i historyczne. 

wiedza: Podczas zajęć uczniowie: 

 • zapoznają się z biografią Tadeusza Różewicza;
 • zobaczą rękopisy utworów poety, m.in. wiersza Przyszli żeby zobaczyć poetę i dramatu Kartoteka;
 • obejrzą plakaty sztuk Różewicza i fotografie z inscenizacji jego dramatów; 
 • przyjrzą się obrazom artystów-przyjaciół poety, m.in. Kazimierza Mikulskiego i Jerzego Tchórzewskiego; 
 • dowiedzą się o popularności Różewicza.

2. Tadeusz Różewicz i jego wrocławskie spacery

Lekcja zaprasza do odkrywania ulubionych przez Tadeusza Różewicza tras spacerowych we Wrocławiu, w którym mieszkał od 1968 roku. Na mapie miejsc szczególnie chętnie przez poetę odwiedzanych znalazły się parki i ogrody, Ostrów Tumski, Rynek i teatry. Uczniowie poznają wrocławskie inscenizacje najbardziej znanych sztuk Różewicza, dowiedzą się również o artystycznych pracach wykonanych wspólnie ze sławnym grafikiem.

podstawa programowa:

Uczeń odkrywa ludzi szczególnie zasłużonych dla swojej okolicy, rozwija zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym, poznaje pracownię artystyczną sławnego twórcy, zaznajamia się z utworami literatury współczesnej, wchodzącymi w skład polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie: 

 • zapoznają się z biografią Tadeusza Różewicza;
 • odkryją szczególnie ważne dla poety miejsca w stolicy Dolnego Śląska, oraz ich historię;
 • obejrzą teatralia – fotosy i plakaty – dotyczące wrocławskich inscenizacji sztuk dramaturga; 
 • zobaczą prace Eugeniusza Geta Stankiewicza inspirowane rysunkami Różewicza.

Uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych

1. Tadeusza Różewicza rozmowa ze światem

Lekcja będzie spotkaniem z Tadeuszem Różewiczem, jego biografią, dziełami i fascynacjami. Uczniowie poznają wiersze i dramaty sławnego twórcy, poprzez które „rozmawiał ze światem”, dowiedzą się o wojennej traumie, odciskającej piętno na jego utworach. Odkryją filmowy świat braci Różewiczów. Eksponowane na wystawie wątki artystyczne ukażą uczestnikom zajęć pasję poety do malarstwa i sztuk plastycznych. Natomiast wybór tłumaczeń jego utworów – sławę. 

podstawa programowa:

Uczeń zostaje wprowadzony w świat literatury współczesnej, wchodzącej w skład polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa, poznaje wybitne utwory literackie oraz inne teksty kultury, rozumie znaczenie ich odbioru w różnych kontekstach, rozpoznaje w nich odniesienia egzystencjalne i historyczne. 

wiedza: Podczas zajęć uczniowie: 

 • zapoznają się z biografią Tadeusza Różewicza;
 • zobaczą rękopisy utworów poety, m.in. wiersza Przyszli żeby zobaczyć poetę i dramatu Kartoteka;
 • obejrzą plakaty sztuk Różewicza i fotografie z inscenizacji jego dramatów; 
 • przyjrzą się obrazom artystów-przyjaciół poety, m.in. Kazimierza Mikulskiego i Jerzego Tchórzewskiego; 
 • dowiedzą się o popularności Różewicza.

2. Tadeusz Różewicz i jego wrocławskie spacery

Lekcja zaprasza do odkrywania ulubionych przez Tadeusza Różewicza tras spacerowych we Wrocławiu, w którym mieszkał od 1968 roku. Na mapie miejsc szczególnie chętnie przez poetę odwiedzanych znalazły się parki i ogrody, Ostrów Tumski, Rynek i teatry. Uczniowie poznają wrocławskie inscenizacje najbardziej znanych sztuk Różewicza, dowiedzą się również o artystycznych pracach wykonanych wspólnie ze sławnym grafikiem.

podstawa programowa:

Uczeń odkrywa ludzi szczególnie zasłużonych dla swojej okolicy, rozwija zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym, poznaje pracownię artystyczną sławnego twórcy, zaznajamia się z utworami literatury współczesnej, wchodzącymi w skład polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa.

wiedza: Podczas zajęć uczniowie: 

 • zapoznają się z biografią Tadeusza Różewicza;
 • odkryją szczególnie ważne dla poety miejsca w stolicy Dolnego Śląska, oraz ich historię;
 • obejrzą teatralia – fotosy i plakaty – dotyczące wrocławskich inscenizacji sztuk dramaturga; 
 • zobaczą prace Eugeniusza Geta Stankiewicza inspirowane rysunkami Różewicza.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

*Określone w publikacji cele pochodzą z podstawy programowej wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 

 


Oferta specjalna – lekcje na wystawie czasowej „Romantyczna włóczęga po Sudetach”

Gdzie leżą Góry Olbrzymie i jak się nazywa ich królowa? Po co rycerze jeździli konno po zamkowych murach? Czy góry i wodospady też miewają imiona?  Jak można się było dostać na wysokie szczyty gdy nie było jeszcze górskich wyciągów?  Zapraszamy do poznawania ciekawostek i legend związanych z górskimi okolicami Dolnego Śląska, a także samodzielnego stworzenia kartki z pozdrawiamy z podróży.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych

Bogusz Zygmunt Stęczyński przemierzył pieszo tysiące kilometrów poznając najpierw swoją najbliższą okolicę, a następnie coraz dalsze regiony. Najbardziej zachwycały go górskie widoki, których bardzo wiele podziwiał także podczas swojej wędrówki po Śląsku. Podziwiając efekty artystyczne „malowniczej podróży” sprzed niemal dwustu lat, uczniowie poznają wiele niezwykłych miejsc, ciekawostek o dawnych podróżach, a także legend związanych z ruinami zamków oraz skałami o osobliwych kształtach. Spróbują również, niczym Bogusz Zygmunt Stęczyński, stworzyć artystyczną notatkę do dziennika podróży.

Uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych

Formularz rezerwacji zajęć w muzeum

 

 

 

Informacje praktyczne

Lekcje muzealne (stacjonarne)

 • zajęcia odbywają się w wybranych salach na ekspozycji

Wiek uczestników

Dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

English?

Istnieje możliwość przeprowadzenia niektórych lekcji w języku angielskim, po wcześniejszym ustaleniu.

Terminy

 • wtorek–niedziela, 8.30–17.00 (pierwsza lekcja: 8.30, ostatnia lekcja: 16.00)
 • czas trwania: 60 minut

 

Cena

 • 150 zł za grupę od 16 do 30 osób,
 • 100 zł za grupę do 15 osób

Rezerwacja

Grupy
integracyjne


Grupy
od 16 do 30 osób


Kontakt


Zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych. W celu dostosowania zajęć prosimy
o kontakt z koordynatorem Muzeum dostępnego.

Kinga Łaska
kinga.laska@ossolineum.pl | 71 75 50 653

Grupy od 16 do 30 osób dzielone są na dwie mniejsze, dla których zajęcia prowadzone są równolegle, w tym samym czasie, przez dwóch edukatorów; ze względu na konieczność podziału grup obecność dwóch opiekunów jest obowiązkowa.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

Dział Edukacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
edukacja@ossolineum.pl | tel. 71 75 50 652

Dział Edukacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Magdalena Musiał – kierownik Działu Edukacji, historyk sztuki i edukatorka muzealna. Autorka sześciu przewodników dla dzieci po muzealnych wystawach. Z Muzeum Pana Tadeusza związana od początku jego powstania.

tel. 71 755 50 660
magdalena.musial@ossolineum.pl

 

Kinga Łaska – artysta plastyk i edukatorka muzealna. Odpowiada za wszelkie zajęcia inspirujące do twórczego działania, w tym sobotnie warsztaty rodzinne przybliżające tajniki różnych technik artystycznych oraz warsztaty fotograficzne dla dorosłych. To z jej inicjatywy w ofercie pojawiły się artystyczne warsztaty dla szkół i przedszkoli.

tel. 71 755 06 53
kinga.laska@ossolineum.pl

Aldona Mikucka – historyk sztuki, plastyk, edukatorka muzealna i przewodniczka miejska. Autorka współczesnego opracowania zabytkowej gry planszowej Piast z 1904 roku ze zbiorów Ossolineum. Odpowiada za lekcje z epoki romantyzmu, cykl spotkań Rodzinna pracownia ilustracji.

tel. 71 755 06 57
aldona.mikucka@ossolineum.pl

Agnieszka Hajduk-Undro – historyk sztuki, etnolog, antropolog kulturowy i edukatorka muzealna. Zajmuje się przygotowywaniem oferty dla przedszkoli i młodszych uczniów, prowadzeniem warsztatów oraz lekcji muzealnych, również w formie online. Współtworzyła i współprowadziła takie zajęcia jak „Na tropie soplicowskiej przyrody” czy „Wakacyjne Muzeum Pod Złotym Słońcem”.

Agnieszka Sikora – historyk i edukatorka muzealna. Autorka publikacji poświęconych tematyce wykorzystywania muzyki do celów propagandowych w PRL. Odpowiada za lekcje muzealne z historii najnowszej odbywające się na wystawie stałej Misja: Polska w Muzeum Pana Tadeusza.

tel. 71 75 50 654
agnieszka.sikora@ossolineum.pl

Teresa Sokół – historyk sztuki i edukatorka muzealna. Z Ossolineum związana od 2010 roku, pomysłodawczyni cyklu wykładów Z ossolińskiej kolekcji prezentujących zbiory ZNiO. Zajmuje się merytorycznym opracowywaniem ekspozycji Muzeum Pana Tadeusza do celów edukacyjnych. Redaktorka merytoryczna 2 tomów wykładów obejmujących wykłady ossolińskie.

tel. tel. 71 75 50 658
teresa.sokol@ossolineum.pl