Young Visegrad Theatre: the Space of Freedom

Młody Teatr Wyszehradzki: przestrzeń wolności


O projekcie

Młody Teatr Wyszehradzki plakat-konkurs-2023

Projekt składa się z trzech otwartych konkursów dla debiutujących dramatopisarzy, w których przyjmowaliśmy zgłoszenia od polskich, czeskich i słowackich artystów. Hasłem konkursu jest „Przestrzeń wolności”. Jurorzy w każdym kraju wybrali trzech nominowanych do głównej nagrody oraz jednego zwycięzcę. Trzy najlepsze teksty (polski, czeski i słowacki) zostaną zaprezentowane w formie czytań performatywnych, zarejestrowanych i przełożonych na dwa pozostałe języki (oraz angielski), a następnie opublikowane na stronie internetowej, gdzie będzie mogła je obejrzeć publiczność. Czytaniom towarzyszyć będą wydarzenia tematyczne. Projekt zaplanowano na lata 2022–2023.


About the project

The project consists of three open calls for debuting playwrights which will allow us to gather submissions from Polish, Czech and Slovak artists. The theme of the competition will be "The Space of Freedom". Three texts will be selected by a jury in each country as nominees, and one winner. Three winning texts (Polish, Czech and Slovak) will be presented as text-in-hand readings, recorded and translated to the other two languages (plus English), then published on the website to be watched by the audience. There will also be accompanying discussions. The project will be produced in 2022 and 2023.

 

Finał projektu


Gala wręczenia nagród

21 listopada 2023 odbyła się Gala wręczenia nagród w konkursie na debiut dramatopisarski w projekcie „Młody Teatr Wyszehradzki: przestrzeń wolności”.
Nagrodę główną w słowackiej edycji konkursu odebrała Katarína Varechová za tekst „Letné svetlo o pol šiestej”, a w polskiej edycji Maria Magdalena Ożarowska za dramat „Autobiografia Krystyny Lupy”. Podczas Gali odbyła się również premiera zwycięskiego polskiego dramatu w reżyserii Marzeny Sadochy, która była przewodniczącą polskiego jury. Czytanie i Gala, którą poprowadził Przemysław Furdak, odbyły się w Teatrze Układ Formalny.
Czytanie performatywne „Autobiografia Krystyny LupyMarii Magdaleny Ożarowskiej
reżyseria i scenografia: Marzena Sadocha
muzyka: Wiktor Grzegorzewski
obsada: Alicja Czerniewicz, Wiktoria Czubaszek, Adam Michał Pietrzak, Rafał Pietrzak, Hanna Błachuta (śpiew) i Kinga Chudzikowska (wiolonczela)
Autorką szklanej biżuterii, która została wykorzystana w czytaniu, jest Katarzyna Gemborys.

Werdykty Jury/Jury's Verdicts

Werdykt polskiego jury/Verdict of the Polish jury:

Jury w składzie: Marzena Sadocha (przewodnicząca), Weronika Murek i Artur Pałyga, po zapoznaniu się z 157 pracami nadesłanymi na konkurs „Młody teatr wyszehradzki: Przestrzenie wolności” postanowiło przyznać następujące nagrody:

The jury, composed of: Marzena Sadocha (chairwoman), Weronika Murek and Artur Pałyga, after reviewing 157 works submitted to the "Young Visegrad Theater: The Space of Freedom" competition, decided to award the following prizes:


Nagroda główna/Main prize

„Młody Teatr Wyszehradzki: przestrzeń wolności”

Nagroda główna konkursu dla tekstu
Marii Magdaleny Ożarowskiej „Autobiografia Krystyny Lupy”

Stan polskiego teatru stał się w ostatnim czasie tematem publicznym interesującym nie tylko dla wąskiego grona twórców. „Autobiografia Krystyny Lupy” mierzy się z nim z pozycji karnawałowo-sowizdrzalskich inteligentnie, klarownie i z poczuciem humoru. Dzięki nieograniczonej fantazji udaje jej się opowiedzieć o czymś więcej niż tylko o rzeczywistości, która mogłaby poruszyć wtajemniczonych i staje się ciekawym materiałem do realizacji. Tekst jest bezczelny i kpiarski, w dobrym stylu stawia przed sobą zadanie szargania świętości a dzięki rozpędzonej karuzeli fantazmatów i skojarzeń skłania do myślenia.

The main prize of the competition for the text
Maria Magdalena Ożarowska “Autobiography of Krystyna Lupa”

The state of Polish theater has recently become a public topic of interest not only to a small group of artists. “The Autobiography of Krystyna Lupa” deals with it from a carnival-soviet perspective intelligently, clearly and with a sense of humor. Thanks to her unlimited fantasy, the author manages to talk about something more than just reality which could move the initiated, and becomes an interesting material for implementation. The text is impertinent and mocking, in good style it sets itself the task of tarnishing holiness and, thanks to its fast-paced carousel of phantasms and associations, it makes you think.

Laureatka/Winner

Maria Magdalena Ożarowska
Maria Magdalena Ożarowska

Maria Magdalena Ożarowska – absolwentka wiedzy o teatrze na Uniwersytecie
Jagiellońskim, studentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Fotografka, krytyczka teatralna,
pracownica kultury.

Maria Magdalena Ożarowska – graduate of Studies in Theatre at the Jagiellonian University, student of the National Academy of Dramatic Art in Warsaw. Photographer, theater critic, cultural worker.


Wyróżnienie/Distinction

Wyróżnienie dla tekstu
Macieja Kowalczyka „Ciemnogród”

Zastanawiając się, czy jest to tylko wspaniała, karkołomna i szaleńcza acz konsekwentnie przeprowadzona zabawa formą w duchu wyszehradzkim, czy może opowieść na serio, zdecydowaliśmy się ten tekst wyróżnić, próbując w ten sposób zachęcić szerszą publiczność do samodzielnego zdecydowania, czy to błyskotka, czy skarb literacki. Niewątpliwie tekst wyróżnia się oryginalnymi poszukiwaniami językowymi stawiając przed teatrem nowe wyzwania.

Distinction
Maciej Kowalczyk “Ciemnogród”/”Obscuropolis”

Wondering whether it is just a wonderful, breakneck and crazy, yet consistently carried out play on form in the Visegrad spirit, or perhaps a serious story, we decided to highlight this text, trying to encourage a wider audience to decide for themselves whether it is a trinket or a literary treasure. Undoubtedly, the text stands out for its original linguistic exploration, posing new challenges for the theater.


Wyróżnienie/Distinction

Wyróżnienie dla tekstu
Błażeja Szymańskiego „unmuted”

Wyróżniamy ten tekst za świeżą i momentami porywającą energię z jaką stawia diagnozy, rzuca oskarżenia i miota pretensje. Opowieść o Polsce, która spłyca oddech, odbiera głos i dławi jest opowieścią wybijającą się z całości stawki także za sprawą podjęcia gry nie tylko ze współczesną rzeczywistością, ale także za sprawą uruchomienia na wskroś współczesnego języka mówienia o emocjach.

Distinction
Błażej Szymański “unmuted”

We awarded out this text for its fresh and sometimes thrilling energy with which it makes diagnoses, throws accusations and makes grievances. The story of Poland, which becomes shallower, loses its voice and chokes its voice, is a story that stands out from the rest of the pack also because it plays not only with contemporary reality, but also because it uses a thoroughly modern language of talking about emotions.

Werdykt słowackiego jury:


Nagroda główna

konkurs-F-S-3

21 kwietnia 2023 o godzinie 19.00 w Teatrze TICHO a spol. w ramach słowackiej edycji konkursu na debiut dramatopisarski „Młody Teatr Wyszehradzki: przestrzeń wolności” odbyło się czytanie performatywne zwycięskiego tekstu „Letné svetlo o pol šiestej” Kataríny Varechovej. Po czytaniu przeprowadzono spotkanie z artystami.

„Letné svetlo o pol šiestej”

autorka: Katarína Varechová

reżyseria: Matej Feldbauer

obsada: Veronika Karolína Peštová, Marcela Stanková, Jerguš Horváth, Marek Lupták

prowadzenie spotkania: Miroslava Dziak-Košická

W ramach projektu czytanie zostanie nagrane, następnie przetłumaczone na język polski, czeski i angielski i umieszczone na stronie internetowej Muzeum Pana Tadeusza jesienią 2023.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Czytanie słowackiego tekstu:

21 kwietnia 2023 o godzinie 19.00 w Teatrze TICHO a spol. w ramach słowackiej edycji konkursu na debiut dramatopisarski „Młody Teatr Wyszehradzki: przestrzeń wolności” odbyło się czytanie performatywne zwycięskiego tekstu „Letné svetlo o pol šiestej” Kataríny Varechovej. Po czytaniu przeprowadzono spotkanie z artystami.

„Letné svetlo o pol šiestej”

autorka: Katarína Varechová

reżyseria: Matej Feldbauer

obsada: Veronika Karolína Peštová, Marcela Stanková, Jerguš Horváth, Marek Lupták

prowadzenie spotkania: Miroslava Dziak-Košická

W ramach projektu czytanie zostanie nagrane, następnie przetłumaczone na język polski, czeski i angielski i umieszczone na stronie internetowej Muzeum Pana Tadeusza jesienią 2023.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Verdict of the Slovakian jury:

14 texts were submitted to the Young Visegrad Theatre: Space of Freedom competition, 10 of which met the conditions. Of all the competition texts, none significantly surpassed the others in terms of form.

The jury (Matej MoškoPeter GaldíkRenata Jurčová) chose the text Letné svetlo o pol šiestej (Summer Light at Half past Five), written by Katarína Varechová, as the winner.

The author has created a relatively extensive play that captures different periods of the life of the impressionist painter Jozef Teodor Mousson. Its main contribution is the introduction to an interesting artistic personality and the realities of the first half of the 20th century in Slovakia. At a time when not enough attention is paid to art and culture in general, it is good to remember the people who are the creators of the artistic legacy and belong to our cultural heritage. The text has a clearly thought-out separation of space into two parts. In the first part, situations in prison take place, capturing the present of the painter and his wife, the second part is used for retrospective memories from the past of both spouses. The author alternates the poetic parts of Mousson`s speeches with ordinary expressions of the spouses, intervened by secondary characters characterized by dialects. The individual scenes and their changes organically connect to each other, they flow to the point, they do not try to exhaustively inform about facts from the life of the painter.

On April 21st, 2023, at 7pm, in the TICHO a spol. theatre in Bratislava, as part of the project „Young Visegrad Theatre: Space of Freedom competition”, the text-in-hand reading took place. Actors presentws the winning play „Letné svetlo o pol šiestej” („Summer Light at Half past Five”) by Katarína Varechová, directed by Matej Feldbauer. After the reading there was a meeting with artists.

„Letné svetlo o pol šiestej” („Summer Light at Half past Five”)
author: Katarína Varechová
director: Matej Feldbauer
starring: Veronika Karolína Peštová, Marcela Stanková, Jerguš Horváth, Marek Lupták
meeting hosted by: Miroslava Dziak-Košická

The text-in-hand reading will be recorded, translated into Polish, Czech and English, and published on the Pan Tadeusz Museum website in the fall 2023.
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to
advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.


Dokumentacja czytania czeskiego tekstu
/Photodocumentation of Czech reading

Muzeum Pana Tadeusza, będące częścią Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, wraz z instytucjami partnerskimi, Stranou (Czechy) i TICHO a spol. (Słowacja), zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na debiut dramatopisarski, którego hasłem przewodnim jest „Przestrzeń wolności”

Realizowany w Muzeum Pana Tadeusza projekt „Młody Teatr Wyszehradzki: przestrzeń wolności” składa się z trzech otwartych konkursów dla debiutujących dramatopisarzy, w których przyjmować będziemy zgłoszenia od polskich, czeskich i słowackich artystów. Jurorzy w każdym kraju wybiorą jednego zwycięzcę. Trzy najlepsze teksty (polski, czeski i słowacki) zostaną zaprezentowane w formie czytań performatywnych, zarejestrowanych i przełożonych na dwa pozostałe języki oraz angielski, a następnie opublikowane na stronie internetowej, gdzie będą dostępne bezpłatnie online. Czytaniom towarzyszyć będą rozmowy z artystami. Jesienią 2023 odbędzie się we Wrocławiu finał konkursu z prezentacją czytania polskiego tekstu na żywo oraz nagrań czytania zwycięskich tekstów z Czech i Słowacji.   

Dla zwycięzcy konkursu, oprócz wystawienia tekstu w formie czytania performatywnego, przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości tysiąca euro. Ponadto zwycięski polski dramat będzie opublikowany w czasopiśmie „Notatnik Teatralny”, a autor otrzyma dodatkowe honorarium za druk i publikację. Zwycięzca zostanie również zaproszony na finał konkursu, który odbędzie się jesienią 2023.

Najlepszy tekst w każdym z krajów wybierze specjalny zespół jurorski składający się z wybitnych przedstawicieli środowiska dramatopisarskiego danego kraju. Do jury polskiej edycji konkursu zaproszenie przyjęli Weronika Murek, Artur Pałyga i Marzena Sadocha. W czeskiej edycji konkursu nadesłane prace oceniać będą Lenka Kuhar Daňhelová, Josef Mlejnek i Lucie Trmíková, a w edycji słowackiej Peter Galdík, Renata Jurčová i Matej Moško.

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać od 1 października 2022 do 28 lutego 2023. 

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Národní knihovna Ossolińských a Muzeum Pana Tadeáše ve Vratislavi spolu s partnerskými organizacemi Stranou, z.s. (Česká republika) a TICHO a spol. (Slovensko) zvou k účasti v soutěži o dramatický debut, jehož základním mottem je „prostor svobody“.

Projekt Mladé visegrádské divadlo: prostor svobody, realizovaný vratislavským Muzeem Pana Tadeáše se skládá ze tří otevřených soutěží pro debutující dramatiky, v nichž budeme přijímat přihlášky polskich, českých a slovenských umělců. Porotci v každé zemi vyberou jednoho vítěze. Tři nejlepší texty (polský, český a slovenský) budou prezentovány formou performativního čtení, nahrány a přeloženy do dalších dvou jazyků a angličtiny, a následně budou publikovány na internetové stránce, kde je bude moci shlédnout široká veřejnost. Čtení budou doprovázet tematické diskuze s umělci. Na podzim 2023 proběhne ve Vratislavi finále soutěže, na němž proběhne čtení polského textu naživo a projekce nahrávek čtení víztězných textů z České republiky a Slovenska.

Kromě prezentace textu formou performativního čtení, které bude nahráno a přeloženo do ostatních jazyků, obdrží vítěz soutěže odměnu ve výši 1 tisíc eur. Vítěz bude také pozván na finále soutěže, které proběhne na podzim roku 2023.

Vítěze soutěže v každé zemi vybere zvláštní porota sestávající z význačných představitelů v oblasti dramatu v dané zemi. Do české poroty přijali pozvání Lenka Kuhar Daňhelová, Josef Mlejnek a Lucie Trmíková. V polské části soutěže budou přijaté práce hodnotit Weronika Murek, Artur Pałyga a Marzena Sadocha, a ve slovenské Peter Galdík, Renata Jurčová a Matej Moško.

Přihlášky do soutěže je možné posílat od 1. října 2022 do 28. února 2023.

Více informací a podrobná soutěžní pravidla je možné najít na internetové stránkách české partnerské organizace, Stranou, z.s.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska v rámci Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je rozvíjet myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Národný inštitút Ossolińských a Múzeum Pána Tadeáša spolu s partnerskými inštitúciami Stranou, z.s. (Česká republika) a TICHO a spol. (Slovenská republika) Vás pozývajú zúčastniť sa súťaže o debut v dramatickej tvorbe, ktorej hlavné heslo je „Priestor slobody”.

Projekt „Mladé vyšehradské divadlo: Priestor slobody“, realizovaný v Múzeu Pána Tadeáša, pozostáva z troch otvorených súťaží pre debutujúcich dramatikov, do ktorých sa odoslaním prihlášky môžu prihlásiť poľskí, českí a slovenskí umelci. Porotcovia v každej krajine vyberú jedného víťaza. Tri najlepšie texty (poľská, česká a slovenská) budú prezentované formou performatívnych čítaní, nahraté a preložené do dvoch zostávajúcich jazykov a angličtiny, a následne budú zverejnené na webovej stránke, kde si ich bude môcť pozrieť široká verejnosť. Čítania budú sprevádzané rozhovormi s umelcami. Na jeseň 2023 sa vo Vroclave uskutoční finále súťaže, kde bude naživo prečítaná poľská dráma a pustené nahrávky čítania víťazných textov z Česka a zo Slovenska.   

Cena v súťaži, okrem sprístupnenia textu vo forme performatívneho čítania, ktorý bude nahraný a preložený do zvyšných jazykov, je 1000 EUR. Víťaz bude zároveň pozvaný do finále súťaže, ktoré sa uskutoční na jeseň 2023.

 Víťazov súťaže v jednotlivých krajinách vyberie špeciálna porota pozostávajúca z významných predstaviteľov dramatickej tvorby danej krajiny. V slovenskej edícii súťaže prijali pozvanie do poroty Peter Galdík, Renata Jurčová a Matej Moško. V poľskej edícii súťaže budú posielané práce posudzovať Weronika Murek, Artur Pałyga a Marzena Sadocha a v českej edícii Lenka Kuhar Daňhelová, Josef Mlejnek a Lucie Trmíková.

Prihlášky do súťaže je možné posielať od 1. októbra 2022 do 28. februára 2023.

Viac informácií a podrobné pravidlá súťaže nájdete na stránkach slovenskej partnerskej inštitúcie TICHO a spol.

Projekt je financovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska z prostriedkov Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním MVF je propagovať nápady na udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.


About the competition

The Ossoliński National Institute and the Pan Tadeusz Museum together with partner institutions Stranou (Czech Republic) and TICHO a spol. (Slovakia) invite debuting playwrights to take part in a competition under the theme “The Space of Freedom”

“Young Visegrad Theatre: the Space of Freedom” project at the Pan Tadeusz Museum consists of three open calls for debuting playwrights, which will allow us to gather submissions from Polish, Czech and Slovak artists. The jury in each country will select one winner. Three winning texts (Polish, Czech and Slovak) will be presented as text-in-hand readings, recorded and translated to the other two languages (plus English), then published on the website to be watched by the audience. The readings will be accompanied by discussions with the artists. In autumn 2023, the final of the competition will take place in Wrocław, with a live reading of the Polish text and recordings of readings of the winning texts from the Czech Republic and Slovakia.    

In addition to the staging of the text in the form of a text-in-hand reading, there is a cash prize of one thousand Euro. Moreover, the winning Polish drama will be published in “Notatnik Teatralny” magazine and the author will receive an additional honorarium for printing and publication. The winner will also be invited to the final taking place in autumn 2023.

The best text from each country will be selected by a special jury composed of prominent representatives of each country’s playwriting community. The Polish jurors will be Weronika Murek, Artur Pałyga and Marzena Sadocha. The Czech section of the competition will be judged by Lenka Kuhar Daňhelová, Josef Mlejnek and Lucie Trmíková, and the Slovak section by Peter Galdík, Renata Jurčová and Matej Moško.

Entries can be submitted from 1 October 2022 to 28 February 2023. 

The project is co-financed by the Czech, Hungarian, Polish and Slovakian governments under the International Visegrad Fund Grants. The fund’s mission is to promote ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.


Jury

POLSKIE/POLISH JURY

 

Weronika Murek  prozaiczka, autorka opowiadań i sztuk teatralnych. Autorka „Uprawy roślin południowych metodą Miczurina”, za którą w 2016 roku dostała Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza. W 2015 roku otrzymała Gdyńską Nagrodę Literacką za sztukę „Feinweinblein”, cztery lata później ukazał się zbiór dramatów pod tym samym tytułem. Współpracuje m.in. z Teatrem Studio, Teatrem Nowym w Warszawie, TR Warszawa, Teatrem Powszechnym w Warszawie, Teatrem im. Słowackiego w Krakowie, Teatrem im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatrem im. H. Modrzejewskiej w Legnicy czy Teatrem Współczesnym w Szczecinie.

Artur Pałyga   dramaturg w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, autor kilkudziesięciu sztuk teatralnych, z których prawie wszystkie zostały wystawione w teatrach w Polsce
i na świecie. Pracował jako dziennikarz, nauczyciel, pomocnik zbrojarza, sprzątacz wagonów oraz instruktor gry na gitarze. Występował jako performer. Laureat: grand prix festiwalu R@port w Gdyni, Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej oraz Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. W Teatrze Śląskim prowadzi Szkołę Pisania Sztuk. 

Marzena Sadocha – dramatopisarka, reżyserka, zastępczyni redaktora naczelnego „Notatnika Teatralnego”. Była dramaturżka Teatru Polskiego we Wrocławiu, wieloletnia wykładowczyni Uniwersytetu Wrocławskiego i DSW we Wrocławiu. Jej prace były częścią wystawy „Polska gościnność” we Wrocławskim Muzeum Współczesnym (2019), „Stan wyjątkowy” w galerii Mieszkanie Gepperta (2022) i „Siewca” w Centrum Kultury Zamek (2022). Stypendystka MKiDN, ZAiKS, Miasta Stołecznego Warszawa (2020) i Miasta Wrocławia (2022).

Weronika Murek  prose writer, author of short stories and theatrical plays. Author of “Growing Southern Plants the Michurin Method”, for which she was awarded the Witold Gombrowicz Literary Prize in 2016. In 2015, she received the Gdynia Literary Award for her play “Feinweinblein” and four years later published a collection of plays under the same title. Collaborates with, among others, STUDIO teatrgaleria, Teatr Nowy in Warsaw, TR Warszawa, Teatr Powszechny in Warsaw, Juliusz Słowacki Theatre in Kraków, W. Siemaszkowa Theatre in Rzeszów, H. Modrzejewska Theatre in Legnica and Teatr Współczesny in Szczecin.

Artur Pałyga   playwright at Stanisław Wyspiański Silesian Theatre in Katowice, author of several dozen plays, almost all of which have been staged in theatres in Poland and around the world. Worked as a journalist, teacher, steel fixer’s helper, wagon cleaner and guitar instructor. Performer. Winner of the grand prix of the R@port Festival in Gdynia, the Competition for the Staging of Polish Contemporary Play and Gdynia Drama Award. Runs the Playwriting Academy at the Silesian Theatre.

Marzena Sadocha – playwright, director, deputy editor-in-chief of Notatnik Teatralny. Former playwright at the Polish Theatre in Wrocław, long-time lecturer at the University of Wrocław and DSW in Wrocław. Her works were part of the “Polish Hospitality” exhibition at the Wrocław Contemporary Museum (2019), “State of Emergency” at the Mieszkanie Gepperta Gallery (2022) and “Sower” at the Zamek Culture Centre (2022). Scholarship holder of the Ministry of Culture and National Heritage, ZAiKS Society of Authors, the Capital City of Warsaw (2020) and the City of Wrocław (2022).

CZESKIE/CZECH JURY

 

Lenka Kuhar Daňhelová – czeska poetka, prozaiczka, dziennikarka, tłumaczka i organizatorka wydarzeń kulturalnych, przede wszystkim literackich. Pochodzi z Karniowa. W latach 1996–1998 pracowała jako dziennikarka, między innymi dla Radia Wolna Europa. Tłumaczy z języka polskiego, słoweńskiego, włoskiego, francuskiego i słowackiego. Jest autorką pięciu tomików poezji i około trzydziestu przetłumaczonych tytułów, przede wszystkim z polskiego i słoweńskiego. Razem z mężem Peterem Kuharem od 2008 roku organizuje Festival Stranou.


Josef Mlejnek – czeski poeta, eseista, krytyk literacki i teatralny, tłumacz literatury polskiej i francuskiej (Czesław Miłosz, Sławomir Mrożek, Leszek Kołakowski, Alain Besançon, Claude Tresmontant, Elie Wiesel i in.). Urodził się w 1946 roku w mieście Žatec, studiował filozofię i czeską literaturę na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Jest autorem kilku tomików poezji i książek eseistycznych, współpracuje z czeskimi czasopismami poświęconymi literaturze i dramatowi. Żyje i pracuje w Lipie na Vysočině.


Lucie Trmíková – urodzona w Kolínie czeska artystka teatralna i filmowa, a także śpiewaczka i scenarzystka, laureatka Nagrody Alfréda Radoka za najlepszą teatralną rolę żeńską. Studiowała na wydziale aktorskim AMU. Jest członkiem zespołów Divadlo komedie i Divadlo Miriam. W 2019 roku otrzymała za rolę Anny w inscenizacji Prywatne rozmowy” („Soukromé rozhovory”, towarzystwo teatralne Jedl Praha) Nagrodę Thálie. 

Lenka Kuhar Daňhelová Czech poet, novelist, journalist, translator and organiser of cultural events, primarily literary. Originally from Krnov. Between 1996 and 1998, she worked as a journalist, including for Radio Free Europe. Translates from Polish, Slovene, Italian, French and Slovak. Author of five volumes of poetry and around thirty translated publications, primarily from Polish and Slovenian. Together with her husband Peter Kuhar, she has been organising the Stranou Festival since 2008.

Josef Mlejnek – Czech poet, essayist, literary and theatre critic, translator of Polish and French literature (Czesław Miłosz, Sławomir Mrożek, Leszek Kołakowski, Alain Besançon, Claude Tresmontant, Elie Wiesel and others). Born in 1946 in Žatec, he studied philosophy and Czech literature at Masaryk University in Brno. Author of several volumes of poetry and books of essays, collaborates with Czech magazines dedicated to literature and drama. Lives and works in Lípa in Vysočina.

Lucie Trmíková – Czech theatre and film artist, born in Kolín, as well as singer and screenwriter, winner of the Alfréd Radok Award for the best theatrical female role. Studied at the acting faculty of AMU. Member of the Divadlo komedie and Divadlo Miriam ensembles. In 2019, she was awarded the Thálie Prize for her role as Anna in the staging of “Private Conversations” (“Soukromé rozhovory”, Jedl Praha theatre company).

SŁOWACKIE/SLOVAK JURY

 

Peter Galdík ukończył Wydział Teatralny Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie, specjalizując się w dramaturgii teatralnej. Od 2017 roku pracuje jako wewnętrzny dramaturg w Bratysławskim Teatrze Lalek. Współpracuje także przy innych projektach teatralnych i tanecznych, zajmuje się również tłumaczeniami z języka polskiego. Od września 2021 roku jest doktorantem w AU BB, gdzie prowadzi badania nad współczesnym dramatem polskim.


Renata Jurčová ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Bratysławie na kierunku dramaturgia. Jest reżyserką, aktorką i dramaturgiem w stowarzyszeniu obywatelskim Tri bodky na ceste. Pracuje jako specjalistka ds. recytacji artystycznej w Narodowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bratysławie i jako wykładowczyni na warsztatach poświęconych recytacji, ruchowi i teatrowi. Jest autorką tomiku poezji „W drodze do” i książki „W drodze do recytacji”. Współpracuje z czasopismem „Javisko”.


Matej Moško –  krytyk teatralny, autor scenariuszy, dramaturg. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Portugalii oraz w Instytucie Teatrologii i Filmoznawstwa Słowackiej Akademii Nauk. Obecnie zajmuje się głównie teatrem nieprofesjonalnym jako ekspert oceniający na konkursach progresywnych oraz jako dyrektor programowy festiwalu Scénická žatva. Pisze scenariusze telewizyjne i klubowe programy rozrywkowe, takie jak Turban Quiz czy Bratislavský Kaviár.

Peter Galdík – graduated from the Theatre Department of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, specialising in theatre dramaturgy. Since 2017, has been working as an in-house playwright at Bratislava Puppet Theatre. In addition, he collaborates on other theatre and dance projects and prepares translations from Polish. As of September 2021, he is a doctoral student at AU BB, where he is conducting research on contemporary Polish drama.

Renata Jurčová graduated from the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava with a degree in drama. Director, actress and playwright at the Tri bodky na ceste civic association. Works as an artistic recitation specialist at the National Centre for Education Development in Bratislava and as a lecturer presenting workshops on recitation, movement and theatre. Author of “On the Road to” poetry collection and “On the Road to Recitation” book. Collaborates with the Javisko magazine.

Matej Moško theatre critic, screenwriter, playwright. Studied at the Academy of Fine Arts in Portugal and at the Institute of Theatre and Film Research of the Slovak Academy of Sciences. Currently mainly involved in non-professional theatre as an expert judge at progressive competitions and as programme director of the Scénická žatva festival. Writes television scripts and club entertainment programmes, such as Turban Quiz and Bratislavský Kaviár.


Dofinansowano/Co-financed

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Partnerzy/Partners

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza